Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Χρηματοδοτήσεις
  Εξωτερικού για Επιχειρήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Ανακυκλούμενης Πίστωσης

Με την ανακυκλούμενη πίστωση απολαμβάνετε μοναδικά οφέλη όπως μετρητά κάθε στιγμή, ανταγωνιστικό επιτόκιο, δυνατότητα αποπληρωμής οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δυνατότητα επιπλέον πληρωμών με ελεύθερες καταβολές!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1.Σε όποια μορφή χορηγήσεων εφαρμόζεται κυμαινόμενο επιτόκιο, η Τράπεζα δικαιούται, κάθε φορά που μεταβάλλεται το Ελάχιστο Επιτόκιο Προσφοράς για τις Πράξεις Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ,) να μεταβάλλει το επιτόκιο της συγκεκριμένης κατηγορίας χορηγήσεων. Η μεταβολή θα γίνεται προς την ίδια κατεύθυνση και μέχρι και το διπλάσιο της μεταβολής του ως άνω επιτοκίου της Ε.Κ.Τ.

2. Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με εισφορά 0,6% (Ν.128/75) για τα Προσωπικά - Καταναλωτικά/ Ανοιχτής Πίστωσης, η οποία βαρύνει το δανειολήπτη.

3. Το επιτόκιο υπερημερίας ανέρχεται σήμερα σε δύο και μισή εκατοστιαίες μονάδες (2,5%) πάνω από το ενήμερο επιτόκιο. Οι τόκοι υπερημερίας υπολογίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης στο ποσό της καθυστέρησης.

Οι οφειλόμενοι και καθυστερούμενοι τόκοι εκτοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης και οι τόκοι που θα προκύπτουν θα κεφαλαιοποιούνται (ανατοκίζονται) ανά εξάμηνο ακόμα και μετά το κλείσιμο του λογαριασμού του δανείου ή της πίστωσης.

4. Tα Έξοδα Εξέτασης Αιτήματος Δανειοδότησης και Έγκρισης Προσωπικών - Καταναλωτικών Δανείων αναφέρονται στην εκάστοτε Τιμολογιακή Πολιτική της Τράπεζας που βρίσκεται αναρτημένη στα καταστήματα.

5. Το ποσό της Ανοιχτής - Ανακυκλούμενης Πίστωσης, που χορηγείται μαζί με προϊόν της Στεγαστικής Πίστης, ανέρχεται μέχρι το ύψος του 10% του ποσού του στεγαστικού δανείου με μέγιστο ποσό €30.000 και με μέγιστη επιβάρυνση το 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται ανάλογα με το ύψος του πιστωτικού ορίου του πελάτη, συγκεκριμένα €73,37, €100, €200 και €300 για πιστωτικό όριο μέχρι €3.000, €10.000, €20.000 και €30.000 αντίστοιχα.
Όσον αφορά, στο προϊόν της Καταναλωτικής Πίστης «Ανοιχτή - Ανακυκλούμενη Πίστωση/ Ανοιχτό Δάνειο», το ποσό της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής, που υποχρεούται να καταβάλει ο Οφειλέτης, ορίζεται ανάλογα με το ύψος του πιστωτικού του ορίου, συγκεκριμένα €20 ανά €1000 δανείου, αναγράφεται στη Σύμβαση "Ανοιχτού Δανείου " και πρέπει να είναι διαθέσιμο το αργότερο μέχρι την 25η ημέρα του μήνα. Για το προϊόν της Καταναλωτικής Πίστης, «Ανοιχτή - Ανακυκλούμενη Πίστωση/ Ανοιχτό Δάνειο Επιλογή», το ποσό της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής, που υποχρεούται να καταβάλει ο Οφειλέτης, ορίζεται ως ποσοστό επί του χρεωστικού υπολοίπου της Πίστωσης στο τέλος του προηγούμενου μήνα, είτε 2% με ελάχιστο τα €20 είτε 4% με ελάχιστο τα €40 (κατ΄ επιλογή του πελάτη στην εκκίνηση του δανείου), αναγράφεται στη Σύμβαση «Ανοιχτού Δανείου Επιλογή» και πρέπει να είναι διαθέσιμο το αργότερο μέχρι την 25η ημέρα του μήνα. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός του Ανοιχτού Δανείου Επιλογή εμφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο θα τοκίζεται όπως ο τρεχούμενος λογαριασμός.

6. Οποιοδήποτε δάνειο της κατηγορίας "Προσωπικά - Καταναλωτικά Δάνεια" θα εξοφληθεί από τον Οφειλέτη με το σύστημα της σύνθετης τοκοχρεωλυσίας εντός χρονικής προθεσμίας, η οποία θα αρχίσει από την ημερομηνία της εκταμίευσης και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο τόσων μηνών, όσες και οι μηνιαίες δόσεις που αναγράφονται στη σύμβαση και με την καταβολή ισάριθμων δόσεων (που περιλαμβάνουν τόκο και το χρεωλύσιο που αναλογεί σε κάθε μήνα), όπως αυτές αναλυτικά αναγράφονται ως προς τον αριθμό τους, το ποσό τους (το οποίο στην περίπτωση κυμαινόμενου επιτοκίου είναι ενδεικτικό, υπολογιζόμενο με βάση το ισχύον κατά τη σύναψη της Σύμβασης επιτόκιο), το χρόνο καταβολής κ.λ.π. στο συνημμένο πίνακα της Σύμβασης, που αναφέρει τα στοιχεία του Δανείου.

7. Ο υπολογισμός των τόκων των Προσωπικών - Καταναλωτικών Δανείων & της Ανοιχτής-Ανακυκλούμενης Πίστωσης γίνεται επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου βάσει έτους 365 ημερών ως εξής: Τοκιζόμενο Ποσό × Επιτόκιο × (Πραγματικός Αριθμός ημερών περιόδου/ 365).
 
 

Συμβουλευτείτε μας    e-mail: financial-solutions@virvilis.gr

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:  2294049597 & 2294045287