Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Χρηματοδοτήσεις
  Εξωτερικού για Επιχειρήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων
Η virvilis financial solutions
αναλαμβάνει από την αρχή έως και την ολοκλήρωση την διαδικασία ένταξης στα Αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, από την ενημέρωση του πελάτη, την μελέτη και την προαξιολόγηση μέχρι την εκπόνηση της επενδυτικής πρότασης, και την παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών έως και  την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε έργου.
 
Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι και η πολυετής εμπειρία στον τομέα των συμβουλευτικών
αλλά και των ελεγκτικών υπηρεσιών, εγγυώνται την επιτυχία στην εκπόνηση του
επενδυτικού σας σχεδίου.
ΝΕΟ Πρόγραμμα Επιδότησης 50% για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Προκηρύχθηκε στις 11/02/2016 το πρόγραμμα Επιδότησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά  τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ      ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΚΑΔ   

Ποιούς Αφορά; Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και την 31/12/2013 και Νέες Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και την 31/12/2015. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε: Χονδρικό Εμπόριο, Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Μεταφορές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών, κατασκευή-συναρμολόγηση Η/Υ κτλ), Υγεία-Φάρμακα, Υλικά-Κατασκευές, Πολιτιστική-∆ημιουργική Βιομηχανία (έτοιμο ένδυμα, χειροτεχνία, αλλά και εκδόσεις βιβλίων, κινηματογράφος κ.λπ.). Λιανικό εμπόριο και Εστίαση δεν είναι επιλέξιμα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ   

Τι επιδοτεί Επιδοτούνται προτάσεις με προϋπολογισμό από 15.000€ έως 200.000 €, για:• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα - Εξοπλισμός• Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος• Επαγγελματικό Αυτοκίνητο• Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης• Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.• Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint‐Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.• Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
Πόσο επιδοτεί Έως 50% του συνολικού Προϋπολογισμού μαζί με το υφιστάμενο μισθοδοτικό κόστος. (Το βασικό ποσοστό επιδότησης ορίζεται σε 40% και σε περίπτωση πρόσληψης 1 νέας θέσης πλήρους απασχόλησης, προσαυξάνεται κατά 10%).
Με ενδιαφέρει, τι κάνω τώρα; Συμπληρώστε τώρα την Online Αίτηση με τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν ώστε να σας ενημερώσουμε δωρεάν εάν μπορείτε να επιδοτηθείτε και να σας καθοδηγήσουμε βήμα- βήμα στην σύνταξη και την έγκριση του επενδυτικού σας σχεδίου.Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου χρόνου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ
ON-LINE ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΛ. 2294049597 (8 γραμμές) 
 
επιχορηγηση επιχειρησεων
 
ΝΕΟ Πρόγραμμα Eπιδότησης 100%"Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" γιαΊδρυση Νέων Επιχειρήσεων
 
Προκηρύχθηκε στις 11/02/2016 το πρόγραμμα Επιδότησης με τίτλο «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»  για την δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων από ανέργους όλων των ηλικιών (18-64 με πλήρη επιχορήγηση του 100% των λειτουργικών και άλλων δαπανών και με προϋπολογισμό έως 60.000€.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
   ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΚΑΔ  

Ποιους Αφορά; Αφορά φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, τα οποία είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που θα κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος και θα δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους κλάδους: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών, κατασκευή - συναρμολόγηση Η/Υ κτλ), Υγεία, Υλικά - Κατασκευές, Πολιτιστική - ∆ημιουργική Βιομηχανία (μεταξύ των οποίων έτοιμο ένδυμα, χειροτεχνία, αλλά και εκδόσεις βιβλίων, κινηματογράφος κ.λπ.). Λιανικό εμπόριο και Εστίαση δεν είναι επιλέξιμα.Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχήςΕπιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Τι Επιδοτεί: Επιδοτούνται προτάσεις με προϋπολογισμό έως 60.000 €.Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας Προδημοσίευσης, θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:• Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας )• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)• Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις• Αποσβέσεις παγίων• Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού• Προμήθεια αναλωσίμων• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις• Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.
Πόσο Επιδοτεί:  Το 100% του συνολικού Προϋπολογισμού. (Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.).
Με ενδιαφέρει τι κάνω τώρα; Συμπληρώστε τώρα την Online Αίτηση  με τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν ώστε να σας ενημερώσουμε δωρεάν εάν μπορείτε να επιδοτηθείτε και να σας καθοδηγήσουμε βήμα- βήμα στην σύνταξη και την έγκριση του επενδυτικού σας σχεδίου. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου χρόνου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ: «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. ∆ελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ του/των δικαιούχου/ων της ∆ράσης ή βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων. Από τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να στοιχειοθετείται το χρονικό διάστημα ανεργίας για τις περιπτώσεις των ανέργων που ανήκουν στην κατηγορία των μακροχρόνια άνεργων. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών (εφόσον υπάρχει) και ΚΑΔ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ON-LINE ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΛ. 2294049597 (8 γραμμές) 
 
ΝΕΟ Πρόγραμμα Επιδότησης έως 50% για την Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων!
 
Προκηρύχθηκε στις 11/02/2016 το πρόγραμμα για την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, (λιγότερο από δέκα εργαζόενους και κύκλο εργασιών κάτω από 2.000.000 - μικρών (λιγότερο από 50 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών κάτω από 10.000.000 και μεσαίων (λιγότερο από 250 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών κάτω από 43.000.000) επιχειρήσεων του Τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό τομέα παρέμβασης του ΕΠΑνΕΚ, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή  τουριστική αγορά.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΚΑΔ   

Τι επιδοτεί; Επιδοτούνται προτάσεις με προϋπολογισμό από 15.000€ έως 150.000 €. Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
• ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπώνυποδομών,
• η προμήθεια νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
• Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.
• Επαγγελματικό Αυτοκίνητο και Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων
• οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,
• οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέεςυπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ,κλπ),
• η προμήθεια λογισμικού
• οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών (ISO, HACCP, κτλ),
• η προβολή - προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους,
• οι αμοιβές συμβούλων,
• το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου και νέου προσωπικού κα.  
Ποιούς αφορά; Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις που διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και έχουν συσταθεί έως και την 31/12/2015.

Ενδεικτικά επιλέξιμα επαγγέλματα
 
• Ξενοδοχεία
• Ενοικιαζόμενα δωμάτια
• Camping
• Ενοικιάσεις αυτοκινήτων - μηχανών
• Τουριστικά γραφεία
• Θαλάσσιες δραστηριότητες
• Ενοικιάσεις σκαφών
• Πλωτές μεταφορές
• Γήπεδα
• Ενοικίαση αθλητικού εξοπλισμού
• Ενοικίαση ποδηλάτων

Πόσο επιδοτεί; Έως 50% του συνολικού Προϋπολογισμού. (Το βασικό ποσοστόεπιδότησης ορίζεται σε 40% και σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού,προσαυξάνεται κατά 10% συμπεριλαμβανομένου και του μισθοδοτικού κόστους υφιστάμενου και νέου προσωπικού)  

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ON-LINE ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΛ. 2294049597 (8 γραμμές)

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου χρόνου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.
 
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. 

ΕΣΠΑ - συμβουλοι επιχειρησεων

Τα τέσσερα (4) επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την επίτευξη ρυθμών ανάπτυξης αφορούν τους εξής τομείς:1. Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα. Αποτελεί το καθοριστικότερο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί είναι: ο τουρισμός, το περιβάλλον και οι επενδύσεις για την παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, τα logistics, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, ο τομέας της υγείας, ο αγροδιατροφικός τομέας, καθώς και οι δημιουργικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προώθησης του πολιτισμού.2. Μεταρρύθμιση του δημοσίου. Στόχος είναι ο αποτελεσματικότερος έλεγχος και διαχείριση του δημοσίου τομέα και των Υπουργείων. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μεταξύ πολιτών και κράτους. Επιπλέον, τομείς που συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι: η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Υγείας, η αναβάθμιση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, ο εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης και η διαχείριση της μετανάστευσης.3. Μεταφορές - περιβάλλον. Περιλαμβάνει σχέδια για την δημιουργία νέων υποδομών, αλλά και την υλοποίηση προηγούμενων επιχειρηματικών σχεδίων του ΕΣΠΑ, τα οποία μεταξύ άλλων, θα συμβάλουν και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικοί τομείς του συγκριμένου προγράμματος είναι: το Μετρό της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τα λιμενικά έργα, τα έργα των αεροδρομίων, η διαχείριση των αποβλήτων, κ.λπ.4. Εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση. Πρόκειται για δράσεις και μέτρα που θα συμβάλλουν την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και την μείωση των ποσοστών της ανεργίας, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Ορισμένοι τομείς στους οποίους αναμένεται να επικεντρωθεί στο Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς είναι: η αναβάθμιση του ΟΑΕΔ, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση, η λήψη μέτρων για την κατάρτιση και απασχόληση των νέων και των μακροχρόνια άνεργων, κ.λπ. Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ είναι «η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με, ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης».Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στους στόχους που έχουν τεθεί για την χώρα μας, με χρονικό ορίζοντα το 2020. Βασικός στόχος είναι, η χώρα μας να επιστέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Κάτι τέτοιο, θα επιτευχθεί με επενδύσεις, οι οποίες θα φέρουν συγκεκριμένα κριτήρια και χαρακτηριστικά. Είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιηθούν επενδύσεις, οι οποίες θα προσφέρουν καινοτόμες λύσεις και επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία θα προσδώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην χώρα μας και  θα δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσέλκυση όχι μόνο εγχώριων, αλλά και ξένων επενδυτών.Μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, θα δοθεί επίσης η δυνατότητα στην χώρα μας, να μειώσει τα ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά ανεργίας που έχουν σημειωθεί τα τελευταία έτη. Η προώθηση προγραμμάτων υψηλής αποδοτικότητας, θα δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης και επομένως μία ορθολογικότερη κατανομή των πόρων.
Οι κύριοι άξονες στους οποίους θα δράσει το νέο ΕΣΠΑ αφορούν τη(ν): • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μέσω τηςστήριξης των καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων και της δημιουργίας προστιθέμενηςαξίας. • Ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.• Δημιουργία και εκσυγχρονισμό των υποδομών.• Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.• Αποτελεσματικότερη Δημόσια Διοίκηση.  ΕΣΠΑ 2014 - 2020.
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
Αρτέμιδα Αττικής
Λ.Βραυρώνος 211 (6η στάση)
Τ.Κ. 19016
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Τηλ: +30 22940 49597  
        +30 22940 45287
        +30 22940 47773
  
              (8 γραμμές)
Fax: +30 22940 46827
e-mail: financial-solutions@virvilis.gr