Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Χρηματοδοτήσεις
  Εξωτερικού για Επιχειρήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Πτωχεύσεις Εκποιήσεις

Η ΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ  ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ  ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Όλα τα ακίνητα τα οποία είναι προϊόντα κατάσχεσης (απόλυτα νόμιμη διαδικασία) ακολουθούν τη διαδικασία του πλειστηριασμού. Ωστόσο οι ενέργειες που θα τελεστούν κατά τη διαδικασία κατάσχεσης, τη δημοσίευση της ημερομηνίας πλειστηριασμού τους και κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, πρέπει να χαρακτηριστούν το ίδιο άρτιες από πλευράς νόμου.
Πότε βγαίνει ένα ακίνητο στο σφυρί

Ενα ακίνητο βγαίνει σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό όταν ο ιδιοκτήτης του οφείλει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αδυνατεί να πληρώσει αυτή την οφειλή. Η νομική οδός που ακολουθείται ξεκινά με διαταγή πληρωμής, κοινοποίησή της, κατάσχεση του ακινήτου και έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού του.

Η δημοσίευση της κατάσχεσης του ακινήτου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα ακίνητα που ανήκουν στην Αθήνα και στις περιοχές τέως διοικήσεως πρωτευούσης δημοσιεύονται δύο φορές την εβδομάδα στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων.

Τα ακίνητα των υπόλοιπων περιοχών της επικράτειας δημοσιεύονται σε τοπική εφημερίδα της πρωτεύουσας της επαρχίας όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Ευκαιρίες παρουσιάζονται πολλές φορές και από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, τραπεζών, Εκκλησίας και ιδρυμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές οι φορείς προβαίνουν σε δημοσίευση της λίστας των ακινήτων που προτίθενται να πουλήσουν στις οικονομικές, κατά κύριο λόγο, εφημερίδες.

Στην αντίθετη περίπτωση, ο ιδιοκτήτης – οφειλέτης του συγκεκριμένου ακινήτου, δύναται να ασκήσει μέσα στους τρεις πρώτους μήνες μετά το πέρας του Διαγωνισμού και την μεταγραφή του ακινήτου, ανακοπή κατά του κύρους του πλειστηριασμού και έχει σοβαρές πιθανότητες να την κερδίσει, εφόσον υφίσταται ένα από τα παρακάτω :


·        Δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες κατά τις επιδόσεις από τον Δικαστικό Επιμελητή, για την κατάσχεση του.

 

·        Ελλιπής περιγραφή του ακινήτου κατά τη δημοσίευση του (πλήρης περιγραφή : διεύθυνση – τ.μ. – τιμή εκκίνησης)

 

·        Αναλυτική περιγραφή του ακινήτου κατά τη δημοσίευση του, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

 

·        Πλειστηριάζονται για τον ίδιο οφειλέτη περισσότερα του ενός ακίνητα και μέρος αυτών καλύπτει το ποσό της οφειλής του, με αποτέλεσμα να μην ισχύει ο πλειστηριασμός των υπολοίπων.

 

Σε περίπτωση που ο επισπεύδων της κατάσχεσης είναι Δημόσιο (Ι.Κ.Α. – Εφορία – Ε.Υ.Δ.Α.Π.) δίνεται χρονικό περιθώριο στον οφειλέτη μετά το πέρας του Διαγωνισμού τριάντα (30) ημερών, προς αποπληρωμή της οφειλής του και άρση του πλειστηριασμού.

Στην περίπτωση που η ανακοπή γίνει αποδεκτή από το δικαστήριο, ο αγοραστής παραλαμβάνει όλα τα χρήματα που είχε καταβάλλει για την αγορά του ακινήτου, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Στον Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος προσωπικά ο ίδιος ή διαμέσου αντιπροσώπου του. Ο αντιπρόσωπος του ενδιαφερόμενου αγοραστή, καλείται ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΗΣ.

   Οι ενδιαφερόμενοι, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής με την κατάθεση, κατά την έναρξη του διαγωνισμού στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, μετρητών ή τραπεζικής επιταγής ποσού που αντιστοιχεί στο 1/3 της συνολικής τιμής εκκίνησης στον διαγωνισμό του ακινήτου, μαζί με το ΑΔΤ του αποδέκτη της αγοράς.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ : Μετά το πέρας του διαγωνισμού, ο αποδέκτης του πλειστηριασθέντος ακινήτου οφείλει : 

·        Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες να αποδεχτεί την αγορά του.

·        Μέσα σε επτά (7) ημέρες να πληρωθεί η Εφορία επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

·        Μέσα σε δύο (2) εβδομάδες να αποπληρωθεί το συνολικό ποσόν αγοράς του πλειστηριασθέντος ακινήτου στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο.

·        Μεταγραφή του ακινήτου μετά το πέρας των παραπάνω ενεργειών, στην οποία δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου. Με την μεταγραφή του το ακίνητο, απαλλάσσεται όλων των βαρών του.

Νέες Νομοθετικές Ρυθμίσεις:

α)Απαγόρευση των πλειστηριασμών ακινήτων σε τιμή κατώτερη της αντικειμενικής.

β)Υποχρεωτική διεξαγωγή των πλειστηριασμών αποκλειστικά και μόνο σε Ειρηνοδικεία, με σφραγισμένες προσφορές.

γ)Καθιέρωση  περιόδου χάριτος που θα φτάνει τον 1 χρόνο.

δ)διαμόρφωση κλίμακας με βάση τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

ε)Απαγόρευση κατάσχεσης για χρέη στο Δημόσιο, ή τις Τράπεζες οιοδήποτε μέρους του μηνιαίου μισθού, όταν δεν ξεπερνά τα 1.500€.

στ)Αύξηση του ποσού των 20.000€ κάτω από το το οποίο δεν επιτρέπεται ο πλειστηριασμός μοναδικής κατοικίας.

 ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ :

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : Είναι τα ακίνητα που είναι αποτέλεσμα πτωχευτικών διαδικασιών.

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ : Η τιμή εκκίνησης τους, δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς. Υπάρχει περίπτωση να είναι και μεγαλύτερη της αγοραστικής αξίας του ακινήτου. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης της πριν τη δημοπρασία, μεταξύ των ενδιαφερομένων και του συνδίκου (δικηγόρος ορισθείς από το κράτος να παρίσταται στη διαδικασία).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Στον Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος προσωπικά ο ίδιος ή διαμέσου αντιπροσώπου του. Οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής με την κατάθεση, κατά την έναρξη του διαγωνισμού, στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, μετρητών ή τραπεζικής επιταγής ποσού που αντιστοιχεί στο 1/3 της συνολικής τιμής εκκίνησης στον διαγωνισμό του ακινήτου, μαζί με το ΑΔΤ του αποδέκτη της αγοράς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ : Μετά το πέρας του διαγωνισμού, ο αποδέκτης οφείλει:

·        Να αποδεχτεί την αγορά του.

·        Να αποπληρώσει το ακίνητο.

·        Ο τρόπος αποπληρωμής είναι ιδιαίτερα ελαστικός και προσυμφωνημένος, ενώ μπορεί να γίνει και χρήση δανείου.  

 ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ :

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : Είναι τα ακίνητα που πωλούνται από Δημόσιο – Τράπεζες – Ιδρύματα – Εκκλησία, ή αποτελούν Κληροδοτήματα.

Προς διαφύλαξη των συμφερόντων του ενδιαφερομένου, οφείλουμε να τελέσουμε έρευνα υποθηκοφυλακείου.

ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΚΛΙΚ ΕΔΩ