Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Χρηματοδοτήσεις
  Εξωτερικού για Επιχειρήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
ΤΕΜΠΜΕ

Για την προέγκριση του Δανείου:

 1. Υπογεγραμμένο από τον πελάτη Έντυπο Ενημέρωσης
 2. Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ στην οποία ανήκει η επιχείρηση, με όλες επ’ αυτής τις μεταβολές
 3. Θεωρημένο καταλλήλως Έντυπο Ε3 των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων
 4. Θεωρημένο καταλλήλως Έντυπο Ε7 που αφορά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση, στις περιπτώσεις που η ΜΕ/ΠΜΕ απασχολεί προσωπικό
 5. Πρωτότυπη Ασφαλιστική Ενημερότητα
 6. Πρωτότυπη Φορολογική Ενημερότητα 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 1. Έναρξη επαγγέλματος
 2. Έντυπο Ε9 
 3. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους και αντίστοιχης περιόδου για το προηγούμενο έτος.
 4. Τελευταίο Εκκαθαριστικό φορέα
 5. Φωτοτυπία Ταυτότητας φορέα
  ΒΙΒΛΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Ο.Ε. / Ε.Ε.)
 1. Έντυπα Ε5 των 3 τελευταίων ετών.
 2. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους αντίστοιχης περιόδου για το προηγούμενο έτος.
 3. Έντυπο Ε9 της εταιρείας εφόσον υπάρχει
 4. Τελευταίο Εκκαθαριστικό διαχειριστή(ων) επιχείρησης
 5. Φωτοτυπία Ταυτότητας διαχειριστή(ων) επιχείρησης
 6. Έντυπο Ε9 διαχειριστή(ων) επιχείρησης
 7. Νομιμοποιητικά έγγραφα ανάλογα με την νομική μορφή (προσκόμιση πριν την εκταμίευση)

ΒΙΒΛΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Ε.Π.Ε. / Α.Ε. κλπ)

 1. Ισολογισμοί 3 τελευταίων ετών.
 2. Πρόσφατο ισοζύγιο και αντίστοιχο προηγούμενου έτους (δευτεροβάθμιων λογαριασμών)
 3. Τελευταίο Εκκαθαριστικό των νομίμων εκπροσώπων
 4. Φωτοτυπία Ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων
 5. Έντυπο Ε9 της εταιρείας εφόσον υπάρχει
 6. Νομιμοποιητικά έγγραφα ανάλογα με την νομική μορφή (προσκόμιση πριν την εκταμίευση)
 Απαραίτητα Δικαιολογητικά Για Τη Λήψη Της Επιδότησης ανά εξάμηνο:

Μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (ήτοι 30/06 και 31/12), προκειμένου οι ΜΕ/ΠΕ να λάβουν την επιδότηση των τόκων από το ΤΕΜΠΜΕ, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει:

    *Τιμολόγιο όπου θα αναγράφεται το συνολικό επιδοτούμενο ποσό (τόκοι & εισφορά του Ν. 128/75 εκάστοτε Εξαμήνου (βλέπε Υπόδειγμα Τιμολογίου).


****ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΕΠΜΕ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΛΘΕΙ.
****Η παρούσα σελίδα, είναι καθαρά και μόνο ενημερωτική ή για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.
 

Η    Σημαντική Σημείωση
Η αναφορά δόσης δανείου που λαμβάνετε σήμερα θα είναι έγκυρη για την περίοδο που παραμένετε συνδεδεμένοι στην ιστοσελίδα virvilis.gr .
Το επιτόκιο του δανείου σας καθώς και η δόση (που θα σταλεί με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας ) θα ισχύει για την ημέρα που ζητάτε τον υπολογισμό της δόσης του δανείου που σας ενδιαφέρει και η τράπεζα θα διατηρεί το δικαίωμα να το αλλάζει πριν την υπογραφή των συμβάσεων του δανείου.
Εάν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου εξέτασης των στοιχείων σας και πάντως πριν την υπογραφή σύμβασης, επιθυμείτε να ακυρώσετε την αίτηση του δανείου σας, παρακαλώ να στείλετε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αίτημά σας στο
virvili@otenet.gr, για να είναι δυνατή η ακύρωση του αιτήματος δανεισμού σας. Είναι δική σας ευθύνη να παρέχετε τις πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες όταν αιτείστε δάνειο στην τράπεζα η οποία και διατηρεί το δικάιωμα έγκρισης του δανείου σας.
Η αίτηση για στεγαστικό η καταναλωτικό δάνειο η και ακόμα για μεταφορά υπολοίπου από άλλα δάνεια πρέπει να υποστηρίζεται απαραίτητα από τα οικονομικά στοιχεία ώστε η προέγκριση του δανείου σας να γίνεται άμεσα και γρήγορα. Δυνατότητα δανείου έχετε επίσης και μέσω της εργατικής εστίας και του ΟΕΚ. Είναι σημαντικό ότι όλες οι δηλώσεις που κάνετε στις διάφορες τραπεζικές αιτήσεις δανείου καθώς και ολα τα άλλα έγγραφα να είναι πλήρη και ακριβή. Παρακαλώ έχετε υπ όψιν σας  ότι εάν δεν καταφέρετε να μεταδώσετε όλες τις πληροφορίες  στην τράπεζα, αυτό θα μπορούσε να απορρίψει την αίτηση δανείου σας.
Οτιδήποτε θεωρείτε  σημαντικό ή ασήμαντο για την έγκριση του τραπεζικού δανείου σας, πρέπει να το περιλαμβάνετε στις πληροφορίες που μας δίνετε.