Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
Προγράμματα φωτοβολταϊκών συστημάτων
 
Που απευθύνεται το πρόγραμμα:
 
Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μικρών Φωτοβολταϊκών μονάδων, οι οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν ή βρίσκονται ήδη εγκαταστημένες σε οροφές κατοικιών / πολυκατοικιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή μικρών Φωτοβολταϊκών πάρκων με παραγωγική δυνατότητα ως 150ΚWp.


 
Το πρόγραμμα μπορεί να καλύπτει την περίοδο εγκατάστασης ή/και την περίοδο λειτουργίας.
 
 
Α. Περίοδος Εγκατάστασης
 
Οι Ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχονται:
 
Ασφάλιση Κατά παντός Κινδύνου Εργολάβων/Συναρμολόγησης (CAR/EAR) για το υπό κατασκευή φωτοβολταϊκό.
 
Μπορούν να ασφαλιστούν τα παρακάτω:
 
Συμβατικές εργασίες (Πραγματικός Προϋπολογισμός)
Μηχανολογικός εξοπλισμός (Προαιρετικά)
Περιουσία υπό φροντίδα / έλεγχο (Προαιρετικά)
Απομάκρυνση ερειπίων
 
Καλύψεις: Σύμφωνα με το συμβόλαιο «Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων/Συναρμολόγησης» καλύπτονται τα πιο πάνω αντικείμενα για κάθε απρόοπτη και ξαφνική φυσική απώλεια ή ζημιά από αιτίες, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι,
 
πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, θύελλα, καταιγίδα, παγετός, χιονόπτωση, πλημμύρα, κατολίσθηση, καθίζηση, σεισμός, κλοπή, πτώση αεροσκαφών, κακόβουλες πράξεις τρίτων, ανθρώπινο σφάλμα, βραχυκύκλωμα, κ.λπ.
 
 
Β. Περίοδος Λειτουργίας Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
 
Οι Ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχονται:
 
Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου για το Φωτοβολταϊκό
Γενική Αστική Ευθύνη Από την λειτουργία του Φωτοβολταϊκού προς Τρίτους
 
Η κάλυψη συμπεριλαμβάνει & Αστική Ευθύνη από:
-Φωτιά, Έκρηξη, Βραχυκύκλωμα, Διαρροή Σωληνώσεων καθώς και Αστική Ευθύνη από εργασίες συντήρησης & επισκευών.
 
Προαιρετικά καλύπτονται επίσης:
 
Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών για τις μηχανολογικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν στον εξοπλισμό του φωτοβολταϊκού σταθμού.
Ασφάλιση Απώλειας Κερδών / Διακοπής εργασιών με την οποία εξασφαλίζεται το εισόδημα από την εκμετάλευση του φωτοβολταϊκού σταθμού συνεπεία καλυπτόμενης ζημιάς.
Κάθε τμήμα ασφάλισης λειτουργεί ανεξάρτητα, συμπληρωματικά, προσθετικά παρέχοντας πραγματική προστασία στον Ασφαλιζόμενο.
 
 
Η κάλυψη «Κατά Παντός Κινδύνου», περιλαμβάνει κάθε
τυχαία υλική ζημία, καθώς και όλους τους κινδύνους και
περιπτώσεις που δε συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις.
 
 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται
κάλυψη για ζημίες που θα προέλθουν από:
 
Φωτιά από δάσος – δασική – αγροτική έκταση,
Κεραυνό, Καπνό, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ευρεία
Έκρηξη, Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι και
βάρος χιονιού, Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης,
θέρμανσης, αποχέτευσης, κλιματισμού, φυσικού
αερίου, Πρόσκρουση Οχήματος, Πτώση Αεροσκαφών
και τμημάτων αυτών, Βραχυκύκλωμα, Κλοπή και Ζημίες
Κλέφτη, Θραύση Κρυστάλλων, Τρομοκρατικές Ενέρ-
γειες, Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές, Κακό-
βουλες Ενέργειες, Πτώση Δένδρων & Στύλων,
Διαρροή Δεξαμενών.
Για να λάβετε προσφορά ασφάλισης πατήστε εδώ