Αναζήτηση Ακινήτου
Τύπος Ακινήτου:
     
Περιοχή:
   
 
 
 
     
Από:
Έως:
 
Από:
Έως:
 
 
 
  Αναζήτηση κωδικού
Κωδικός Ακινήτου:
 
 
  Κατηγορίες Ακινήτων
  Κατοικίες
  Ενοικιάσεις Κατοικιών
  Εξοχικές Κατοικίες
  Οικόπεδα
  Οικόπεδα - Εκτός Σχεδίου
  Επαγγελματικά Οικόπεδα
  Επαγγελματικοί Χώροι
  Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων
  Βιομηχανικά Ακίνητα
  Τουριστικά Ακίνητα
  Ειδικά Ακίνητα
 
 
Μεταφορά Συντελεστή

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 

Η διαδικασία της Μ.Σ.Δ. ενεργοποιήθηκε και μπορεί να εφαρμοσθεί μετά την ισχύ των Ν. 3044/02 (ΦΕΚ 197/Α) άρθρα 1-7 και Ν. 3212/03 (ΦΕΚ 308/Α), άρθρο 14.

 

Το τμήμα διατηρεί Ηλεκτρονικό Αρχείο με τα Π. Δ/γματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Φ.Ε.Κ., Αποφάσεις Πολεοδομιών της Επικράτειας, που αφορούν την έκδοση τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης από τα βαρυνόμενα ακίνητα και τις υλοποιήσεις σε ωφελούμενα ακίνητα.

 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

  1. Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ» ( ΦΕΚ Α\' 197/27.8.2002).
  2. Ν. 3012/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ» (ΦΕΚ Α\' 308/31.12.2003), άρθρο 14.
  3. ΚΥΑ Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. 5636/3.2.04 «Πραγματοποίηση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης» (ΦΕΚ Δ\' 123/17.2.2004).
  4. ΚΥΑ Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Δικαιοσύνης με αριθ. 8387/19.2.04 «Διαδικασία έγκρισης χορήγησης τίτλου δικαιώματος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης» (ΦΕΚ Δ\'162/27.2.2004).
  5. Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αριθ. 3941/27.1.04 «Νομιμοποίηση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης, σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 3044/02 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει» (ΦΕΚ Δ\' 88/6.2.2004).
  6. Οδηγίες εφαρμογής του θεσμού ΜΣΔ από τις περιφερειακές υπηρεσίες έχουν δοθεί με την Εγκύκλιο 28/04.

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

    ΕΠΙΛΕΞΤΕ...