Αναζήτηση Ακινήτου
Τύπος Ακινήτου:
     
Περιοχή:
   
 
 
 
     
Από:
Έως:
 
Από:
Έως:
 
 
 
  Αναζήτηση κωδικού
Κωδικός Ακινήτου:
 
 
  Κατηγορίες Ακινήτων
  Κατοικίες
  Ενοικιάσεις Κατοικιών
  Εξοχικές Κατοικίες
  Οικόπεδα
  Οικόπεδα - Εκτός Σχεδίου
  Επαγγελματικά Οικόπεδα
  Επαγγελματικοί Χώροι
  Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων
  Βιομηχανικά Ακίνητα
  Τουριστικά Ακίνητα
  Ειδικά Ακίνητα
 
 
Οικοδομησιμότητα
Έκδοση
 
Χορήγηση οικοδομησιμότητας (για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/83 και στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν χαρακτηριστεί ως πυκνοδομημένες, και στις οποίες δεν έχει κυρωθεί ακόμη η πράξη εφαρμογής)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
1.Αίτηση του ιδιοκτήτη (βλ. έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ)
 
2.Δήλωση ιδιοκτησίας του σημερινού ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών (βλ. έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 
3.Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας με τα σχεδιαγράμματα που τα συνοδεύουν.
 
4.Πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, χρεών, κατασχέσεων, υποθηκών για τα παραπάνω συμβόλαια από το    υποθηκοφυλακείο όπου μετεγράφησαν.
 
5.Μερίδες των σημερινών ιδιοκτητών από το Υποθ/κείο όπου μετεγράφησαν τα συμβόλαιά τους και από το σημερινό αρμόδιο Υποθ/κείο (εάν είναι διαφορετικό).
 
6.Τρία αποσπάσματα από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (1:500)όπου θα αναφέρει ο μηχανικός το αρχικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας και το τυχόν εμβαδόν του ρυμοτομούμενου τμήματος.
 
7.Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας μέχρι 10-3-82. με τα σχεδιαγράμματα που τα συνοδεύουν
 
8.Μερίδες των ιδιοκτητών στις 10-3-82 από το Υποθ/κείο όπου μετεγράφησαν τα συμβόλαιά τους, ώστε να φαίνεται εάν οι ιδιοκτήτες είχαν και άλλες εκτάσεις στην ίδια περιοχή.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα παραπάνω στην Υπηρεσία καταθέτοντάς τα στο Γενικό Πρωτόκολλο μέσα σε φάκελο με "αυτιά"., η υπηρεσία εξετάζει τα στοιχεία και κρίνει εάν πρέπει να χορηγηθεί οικοδομησιμότητα ή όχι. 
 
 
Ο χρόνος περαίωσης ξεκινά από 20 μέρες και εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.