Χρηματοδοτήσεις
  Νέες Χρηματοδοτήσεις
  Εξωτερικού για Επιχειρήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Εξωτερικού για Επιχειρήσεις
Το αντικείμενο του τμήματος της Εταιρίας μας, Υποστήριξης Επιχειρήσεων & Παροχής Χρηματοϊοκονομικών Συμβούλων έχει σαν σκοπό την πληρέστερη ανάλυση των επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων των επιχειρήσεων. Οι αποφάσεις αυτές σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης καθώς και με τον κίνδυνο και την απόδοση των επενδύσεων. Στοχεύουν καθ’ υπόθεση στην μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης των αποφάσεων αυτών αναλύεται ο κίνδυνος και η στρατηγική των επενδύσεων, η μερισματική πολιτική και οι μορφές χρηματοδότησης, εστιάζοντας στην επίδραση της κεφαλαιακής διάρθρωσης στην αξία της επιχείρησης. Στην διαδικασία της αποτίμησης μιας επιχείρησης, όπως και στην αξιολόγηση επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, απαιτείται ο υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη την κεφαλαιακή διάρθρωση και την φορολογική αντιμετώπιση της επιχείρησης.

Οι πρώτες προσεγγίσεις γίνονται με βάση το περιβάλλον των τέλειων και αποτελεσματικών αγορών και στη συνέχεια η ανάλυση προσεγγίζεται από τη οπτική γωνία της ασυμμετρίας πληροφόρησης. Μια συμπληρωματική θεώρηση στη αποτίμηση επενδυτικών σχεδίων και στη επιχειρηματική στρατηγική βασίζεται στην θεωρία των χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων.

Αφού η Εταιρία μας ολοκληρώσει τη χρηματοϊοκονομική μελέτη και ανάλυση του Πελάτη, προτείνει και αναζητά συμφέρουσες χρηματοδοτήσεις τόσο στον Ελλαδικό χώρο, όσο και στο Εξωτερικό.

Συμβουλευτείτε μας    e-mail: financial-solutions@virvilis.gr

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:  2294049597 & 2294045287

 
*** Λόγω της "δυσκολίας" του τραπεζικού συστήματος και της γενικότερα κακής εικόνας της οικονομίας, η Εταιρεία μας έχει παγώσει τα προς ικανοποίηση αιτήματα χρηματοδοτήσεων, μέχρι νεωτέρας.