Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Καταναλωτικά Δάνεια
 1. Για μισθωτούς- συνταξιούχους:
 • φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • φωτοτυπία τελευταίο απόκομμα μισθοδοσίας ή σύνταξης
 • εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας 2 τελευταίων ετών
 • έντυπο Ε9
 • αν πρόκειται για μεταφορά, τραπεζική ενημερότητα για το/τα μεταφερόμενο/α δάνειο/α
 1. Για ελεύθερους επαγγελματίες:
 • φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας 2 τελευταίων ετών
 • έντυπα Ε3 και Ε5 των 3 τελευταίων ετών
 • έντυπο Ε9
 • περιοδικές δηλώσεις  ΦΠΑ τρέχοντος έτους
 • εκκαθαριστικές ΦΠΑ των 2 τελευταίων ετών
 • αν πρόκειται για μεταφορά, τραπεζική ενημερότητα για το/τα μεταφερόμενο/α δάνειο/α

Σημαντική Σημείωση
Η αναφορά δόσης δανείου που λαμβάνετε σήμερα θα είναι έγκυρη για την περίοδο που παραμένετε συνδεδεμένοι στην ιστοσελίδα virvilis.gr .
Το επιτόκιο του δανείου σας καθώς και η δόση (που θα σταλεί με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας ) θα ισχύει για την ημέρα που ζητάτε τον υπολογισμό της δόσης του δανείου που σας ενδιαφέρει και η τράπεζα θα διατηρεί το δικαίωμα να το αλλάζει πριν την υπογραφή των συμβάσεων του δανείου.
Εάν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου εξέτασης των στοιχείων σας και πάντως πριν την υπογραφή σύμβασης, επιθυμείτε να ακυρώσετε την αίτηση του δανείου σας, παρακαλώ να στείλετε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αίτημά σας στο virvili@otenet.gr, για να είναι δυνατή η ακύρωση του αιτήματος δανεισμού σας. Είναι δική σας ευθύνη να παρέχετε τις πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες όταν αιτείστε δάνειο στην τράπεζα η οποία και διατηρεί το δικάιωμα έγκρισης του δανείου σας.
Η αίτηση για στεγαστικό η καταναλωτικό δάνειο η και ακόμα για μεταφορά υπολοίπου από άλλα δάνεια πρέπει να υποστηρίζεται απαραίτητα από τα οικονομικά στοιχεία ώστε η προέγκριση του δανείου σας να γίνεται άμεσα και γρήγορα. Δυνατότητα δανείου έχετε επίσης και μέσω της εργατικής εστίας και του ΟΕΚ. Είναι σημαντικό ότι όλες οι δηλώσεις που κάνετε στις διάφορες τραπεζικές αιτήσεις δανείου καθώς και ολα τα άλλα έγγραφα να είναι πλήρη και ακριβή. Παρακαλώ έχετε υπ όψιν σας  ότι εάν δεν καταφέρετε να μεταδώσετε όλες τις πληροφορίες  στην τράπεζα, αυτό θα μπορούσε να απορρίψει την αίτηση δανείου σας.
Οτιδήποτε θεωρείτε  σημαντικό ή ασήμαντο για την έγκριση του τραπεζικού δανείου σας, πρέπει να το περιλαμβάνετε στις πληροφορίες που μας δίνετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για έγκριση και χορήγηση καταναλωτικού δανείου με βάση τα νέα δεδομένα και τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής βασικές προϋποθέσεις:
 
1) να μη έχετε δυσμενή οικονομικά στοιχεία στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ
2) η ετήσια ή μηνιαία επιβάρυνση (δόση) να μη ξεπερνά το 30% του μηνιαίου ή ετήσιου εισοδήματός σας, (δικό σας ή τυχόν εγγυητή)
 
 
**Στην περίπτωση που συγκεντρώνεται τις πιο πάνω προϋποθέσεις, επιβεβαιώστε με την αποστολή της ανάλογης φόρμας αίτησης