Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Διάφορα Έντυπα
Εντύπα Εφορίας (ταξινομημένα ανα τμήμα)

 

ΚΒΣ - ΚΦΑΣ

 1 . Β1 / Εντύπο θεώρησης - ακύρωσης βιβλίων και στοιχείων   Α4  -  Α3 

2. Β2 / Εντύπο έναρξης - μεταβολής - πάυσης ΦΤΜ & ΕΑΦΔΣΣ

3. Κατάσταση εκδόσεως αθεωρήτων στοιχείων

4. Εντύπο απόδοσης χαρτοσήμου σε τιμολόγια αγοράς & φορτωτικές

 

ΦΠΑ

1. Εντύπο αποδόσης χαρτοσήμου δανείων

- Εντύπο φόρου συγκέντρωσης Κεφαλαίου

- Εντύπο ΕΤΕ για ταμείο Νομικών (ΟΕ-ΕΕ κλπ)

- Εντύπο επιστροφής ΦΠΑ (επιχειρήσεων)

- Εντύπο επιστροφής ΦΠΑ ( Αγροτών) 

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

- Υπηρεσιακό σημείωμα για κατάθεση δικαιολογητικών ελέγχου δήλωσης εισοδήματος.

- Αίτηση (Π)

- Ιδιωτικό συμφωνητίκο μίσθωσης Αγρών

- Ιδιωτικό συμφωνητίκο μίσθωσης Αγρού

- Ιδιωτικό συμφωνητίκο μίσθωσης κατοικίας

- Ιδιωτικό συμφωνητίκο μίσθωσης κατοικίας (v.2) 

-Ιδιωτικό συμφωνητίκο επαγγελματικής μίσθωσης

 

-Δήλωσης φόρου Λαικής (λιανοπωλήτων)

- Κατάσταση Ιδιωτικών συμφωνητικων 

 

- Δήλωση φόρου υπεραξίας αυτοκινήτων (αρ.28 Ν2238/94)

- Δήλωση φόρου υπεραξίας ακινήτων - αέρας (αρ.13 $18  Ν2238/94)

- Εντύπο απόδοσης φόρου εισοδημάτων απο κινητές αξίες (μερισμάτων - ΔΣ - κλπ )

Ε-16 Δήλωση κατοχής μηχανημάτων εργών

 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

1. Εντύπο απόδοσης φόρου τόκων καταθέσεων

2. Εντύπο απόδοσης φόρου σε αποζημιώσεις, αμοιβές κλπ (τιμολόγια εξωτερικού κλπ)

3. Εντύπο απόδοσης φόρου σε αποζημιώσεις απολύσεων

4. Εντύπο απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εργοληπτών (φόρος εργολάβων) 

 

ΜΗΤΡΩΟ

  Μ0 - Αιτήση 

Μ1 - Ατομικά στοιχεία

Μ2 - Εναρξή / μεταβολή φυσικών προσώπων 

Μ3 - Εναρξή / μεταβολή νομικών προσώπων

Μ4 - Δήλωση διακοπής εργασίων

Μ5 - Υπο ίδρυση επιχείρηση

Μ6 - Επέκταση δραστηριοτήτων επιχείρησης 

Μ7 - Δήλωση σχεσέων

Μ8 - Δήλωση Μελών ΝΠ

Μ9 - Εδρά Αλλοδαπής εταιρείας 

Μ10 - Εγκατάσταση εσωτερικου A4  / A3

Μ11 - Εγκατάσταση εξωτερικου

Μ12 - Πωλήσεις απο απόσταση

Μ13 - Απενεργοπόιηση ΑΦΜ 

Ειδικό πληρεξούσιο για κλειδάριθμο

 

Εκθέση προσωρινού ελέγχου για εκπρόθεσμη παύση - Εντύπο Διαπιστώσεων

Εντύπο διαπιστώσεων για υπογραφή ΚΒΣ+Αυτοκίνητα / ΕΚ-Εμπρόθεσμη πάυση.

 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

- Αίτηση φορολογικής ενημερότητας

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

-Γραμμάτιο κατάθεσης χρημάτων 

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

1. Αίτηση ρύθμισης χρεών Ν.4152 2013.

2. Υπευθηνη δήλωση  Ν.4152 2013 για Φυσικά πρόσωπα.

3. Υπευθηνη δήλωση  Ν.4152 2013 για Νομικά πρόσωπα.

!!!! Προσοχή σε ρυθμίσεις Νομικών πρόσωπων θα πρέπει να συμπληρώνεται και Υ/Δ για φυσικά πρόσωπα ( γαι όλα τα ομμόρ.μέλη ή τους νομ.εκπρ)

Για οφειλές ανω των 75.000 € χρειάζεται προσκόμιση βεβαίωσης ανεξάρτητου εκτιμητή

Η προσκομίση  και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού, αποτελούν βασική πρυπόθεση ένταξης στην ρύθμιση.  H προαναφερθείσα βεβαίωση – μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκόμενα έσοδα – αναμενόμενες δαπάνες του αιτούντα. 

Η παραπάνω βεβαίωση κοστίζει απο 300,00 € αναλογα την περίπτωση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισότερα.

 

ΑΚΙΝΗΤΑ - ΓΟΝ.ΠΑΡΟΧΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ 

1. Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου

2. Δήλωση φόρου κληρονομίας

3. Δήλωση φόρου Δωρεάς και γονικής παροχής 

 


ΙΚΑ

 

Α. Εσόδα

1. Αιτηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας

2. Αιτηση Ρυθμισης (πάγια ή νεα αρχη)

3. Αιτήση ενστάσης σε πρόστιμο

4. Δελτιο Μεταβολής

5. ΔΑΠΥ για κηπουρούς - Μπλοκ αυτασφάλισης

6. Δελτίο καταγγελίας

7. Εντύπο υποβολής συμπληρωματικής ΑΠΔ


 

Β. Μητρώο

1. Εντύπο απόδοσης Μητρώου ασφαλισμένου

2. Δελτίο μεταβολής εργοδότη (Α3 εντύπο)

3. Δελτίο μεταβολής εργοδότη (Α4 εντύπο)

4. Εντύπο απογραφής εργοδότη ΙΚΑ Α4

5. Εντύπο απογραφής εργοδότη ΙΚΑ Α3

6. Αιτήση για χορήγηση βεβαίωσης

 

Γ. Οικοδομικά

1. Εντύπο απογραφής οικοδομοτεχνικού έργου Α3

2. Εντύπο απογραφής οικοδομοτεχνικού έργου Α4

3. Εντύπο μεταβολής οικοδομοτεχνικού έργου Α4.

 

Ασφάλιση οικοδομτεχνιτών με τα κατώτατα ημερομίσθια της ΕΣΕ

4.α Συμβάση Εργασίας για ημερομίσθια ΕΣΕ

4.β Υπ.Δήλωση Αποδοχής ημερομισθίου

4.γ Πινακας Ημερομισθίων Ανειδ.Εργατών
 


Ο.Α.Ε.Ε.  (site: oaee.gr) 

Διάφορα χρήσιμα έντυπα του ταμείου 

 

Β. Ρύθμιση οφειλών (νέα αρχή)   ( λίγα βασικά λόγια) 

1. Αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση.

2. Υπεύθηνη Δήλωση για υπαγωγή 

3. Απόφαση ΟΑΕΕ για υπαγωγή (δείγμα) 

4. Πιστοποιητικό οφειλής ρυθμίσης απο ΟΑΕΕ (δείγμα) 

5. Επιστολή διάυγειας με όλες τις πληροφορίες. 

 

Γ. Εγγραφα για δικαστικες ενέργειες σε ΟΑΕΕ σε συνεργασία με τον συνήγορο του πολίτη.

Τα παρόντα εγγραφα αφορούν την καταχρηστική χρέωση εξόδων, τόκων και υπηρεσίων περιθαλψής ενώ δεν παρέχεται η υπηρεσία αυτή.

 

 

1. Εγγραφα για υπογραφή (  πλέον οδηγίες& τηλέφωνα επικοινωνίας)

www.virvilis.gr