Αναζήτηση Ακινήτου
Τύπος Ακινήτου:
     
Περιοχή:
   
 
 
 
     
Από:
Έως:
 
Από:
Έως:
 
 
 
  Αναζήτηση κωδικού
Κωδικός Ακινήτου:
 
 
  Κατηγορίες Ακινήτων
  Κατοικίες
  Ενοικιάσεις Κατοικιών
  Εξοχικές Κατοικίες
  Οικόπεδα
  Οικόπεδα - Εκτός Σχεδίου
  Επαγγελματικά Οικόπεδα
  Επαγγελματικοί Χώροι
  Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων
  Βιομηχανικά Ακίνητα
  Τουριστικά Ακίνητα
  Ειδικά Ακίνητα
 
 
Αποδοχής Κληρονομιάς
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 
1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εις διπλούν).
 
2) Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (εις διπλούν) από τον Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο αποβιώσας ή από ΚΕΠ. 
 
3) Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο του τόπου καταγωγής ή κατοικίας ή θανάτου του αποβιώσαντος α) ότι δεν δημοσιεύθηκε διαθήκη αυτού (εις διπλούν) ή, β) εάν υπάρχει διαθήκη, πιστοποιητικό ότι δεν δημοσιεύθηκε άλλη διαθήκη (εις διπλούν) και αντίγραφο της διαθήκης.
 
4) Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα που να περιέχει τις δηλώσεις του Ν.651/77 και του Ν.1337/83, εφόσον κληρονομείται οικόπεδο ή αγροτεμάχιο για το οποίο δεν υπάρχουν τίτλοι κτήσης (συμβόλαια).
 
5) Αν μεταβιβάζεται ακίνητο που εντάχθηκε στο σχέδιο μετά το 1983 απαιτείται βεβαίωση από τον Δήμο του ακινήτου ότι έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας και αν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής απαιτείται και βεβαίωση ότι έχουν εξοφληθεί οι εισφορές σε χρήμα.
 
6) α) Βεβαίωση Κτηματολογίου για τις περιοχές όπου το Κτηματολόγιο δεν έχει κλείσει ή β) Κτηματολογικό ή κτηματογραφικό απόσπασμα για τις περιοχές όπου το Κτηματολόγιο έχει κλείσει.
 
7) Συμβόλαια των ακινήτων που άφησε ο αποβιώσας (τίτλοι κτήσης) και πιστοποιητικά μεταγραφής.
 
8) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ εισοδήματος των κληρονόμων.
 
9) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο που μεταβιβάζεται είχε εισόδημα που δηλώθηκε εμπρόθεσμα ή δεν είχε καθόλου εισόδημα κατά την τελευταία πενταετία.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
 
Υποβάλλεται δήλωση φόρου κληρονομίας στην ΔΟΥ του αποβιώσαντος εντός 6 μηνών από τον θάνατο ή την δημοσίευση της διαθήκης και πριν από την υπογραφή του συμβολαίου αποδοχής κληρονομίας.
Για τους αποβιώσαντες στο εξωτερικό η ανωτέρω προθεσμία είναι 1 έτος.
Ο κληρονόμος μπορεί, εφ' όσον έχει τις προϋποθέσεις, να ζητήσει απαλλαγή από τον φόρο κληρονομίας λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας ακόμη κι αν δεν κληρονομεί ολόκληρο το ακίνητο.