Αναζήτηση Ακινήτου
Τύπος Ακινήτου:
     
Περιοχή:
   
 
 
 
     
Από:
Έως:
 
Από:
Έως:
 
 
 
  Αναζήτηση κωδικού
Κωδικός Ακινήτου:
 
 
  Κατηγορίες Ακινήτων
  Κατοικίες
  Ενοικιάσεις Κατοικιών
  Εξοχικές Κατοικίες
  Οικόπεδα
  Οικόπεδα - Εκτός Σχεδίου
  Επαγγελματικά Οικόπεδα
  Επαγγελματικοί Χώροι
  Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων
  Βιομηχανικά Ακίνητα
  Τουριστικά Ακίνητα
  Ειδικά Ακίνητα
 
 
Πωλητής-Αγοραστής

Δικαιολογιτικά Αγοραπωλησίας

Πωλητής

 • Φορολογική Ενημερότητα
  Εάν ο πωλητής δεν έχει οφειλές , την παίρνει ο συμβολαιογράφος από το TAXIS .

 • Πιστοποιητικό του άρθρου 81 Ν. 2238/94
  Το παίρνει ο συμβολαιογράφος, υπό μορφή υπεύθυνης δήλωσης, που του υπογράφει ο πωλητής, για το αν του απέφερε εισόδημα το πωλούμενο.

 • Πιστοποιητικό του άρθρου 32 Ν. 2459/97 ΦΜΑΠ.
  Α) Εάν ο πωλητής δεν υποβάλει δήλωση ΦΜΑΠ, τότε υπογράφει στον συμβολαιογράφο, υπεύθυνη δήλωση κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

  Β) Εάν ο πωλητής υποβάλει ΦΜΑΠ, προσκομίζει στο συμβολαιογράφο, πιστοποιητικό από την Δ.Ο.Υ. , ότι συμπεριέλαβε στη δήλωση του ΦΜΑΠ το πωλούμενο ακίνητο και εξόφλησε το φόρο.

 • Πιστοποιητικό μη οφειλής φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής
  Απαιτείται μόνο εάν έχουν γίνει μετά την 01/01/1985. Μέχρι 31/12/1984 έχουν παραγραφεί.

 • Βεβαίωση ΤΑΠ.
  Απαιτείται από το Δήμο που βρίσκεται το ακίνητο. Για κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού , όχι όμως για αγροτεμάχια.

 • Απόσπασμα κτηματολογίου
  Όταν το ακίνητο βρίσκεται σε κτηματογραφιμένο Δήμο απαιτείται:

  Α) Όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση ( και υπάρχει ακόμα Υποθηκοφυλακείο), απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος.

  Β) Όπου έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφιση ( και καταργήθηκε το Υποθηκοφυλακείο και υπάρχει Κτηματολογικό Γραφείο) κτηματολογικό διάγραμμα.

 • Ασφαλιστική Ενημερότητα από το ΙΚΑ
  Απαιτείται εάν ο πωλητής είναι έμπορος ή ελεύθερος επαγγελματίας και απασχολεί προσωπικό ή μετέχει σε ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή την τελευταία 10ετία έκτισε οικοδομή, με άδεια που εκδόθηκε στο όνομά του.

 • Τοπογραφικό διάγραμμα
  Από μηχανικό με δήλωση του Ν. 651/1977, εάν πρόκειται για οικόπεδο ή αγροτεμάχιο και για κατοικία εάν πρόκειται για δανειοδότηση.

 • Κάτοψη ακινήτου
  Υποχρεωτική για δανειοδότηση, σε κάθε άλλη περίπτωση προαιρετική.

 • Άδεια οικοδομής
  Απαιτείται εάν έχει εκδοθεί μετά την 14/03/1983 προσαρτάται στο συμβόλαιο.
  Εάν όμως πρόκειται για δανειοδότηση, είναι υποχρεωτική..

 • Βεβαίωση ιδιοκτησίας
  Εάν το μεταβιβαζόμενο είναι οικόπεδο, που έχει ενταχθεί στο σχέδιο μετά το έτος 1983, απαιτείται από το Δήμο βεβαίωση ότι ο πωλητής, έχει υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας με το Ν. 2242/1994 και έχει ή όχι εξοφλήσει την εισφορά σε γη και χρήμα του Ν. 1337/1983


Αγοραστής
Απαιτούνται μόνο εάν ο αγοραστής, έχει απαλλαγή Α΄ κατοικίας, ήτοι:

 • Α) Αντίγραφα δηλώσεων εισοδήματος Ε1 των τελευταίων 5 ετών.
 • Β) Αντίγραφο Ε9 εντύπου του 1997 και οποιουδήποτε έκτοτε τροποποιητικού, καθώς επίσης και του τελευταίου έτους. 
 • Γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.  
 • Δ) Ενδεχομένως και αντίγραφα συμβολαίων τυχόν ακινήτων, που έχει ο αγοραστής, αλλά αυτά πληρούν τις στεγαστικές του ανάγκες ( π.χ. Ψιλή κυριότητα, οικόπεδα κ.λ.π.)  
 • Ε) Πιστοποιητικό οικοδομησιμότητας από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο, σε περίπτωση αγοράς οικοπέδου.