Αναζήτηση Ακινήτου
Τύπος Ακινήτου:
     
Περιοχή:
   
 
 
 
     
Από:
Έως:
 
Από:
Έως:
 
 
 
  Αναζήτηση κωδικού
Κωδικός Ακινήτου:
 
 
  Κατηγορίες Ακινήτων
  Κατοικίες
  Ενοικιάσεις Κατοικιών
  Εξοχικές Κατοικίες
  Οικόπεδα
  Οικόπεδα - Εκτός Σχεδίου
  Επαγγελματικά Οικόπεδα
  Επαγγελματικοί Χώροι
  Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων
  Βιομηχανικά Ακίνητα
  Τουριστικά Ακίνητα
  Ειδικά Ακίνητα
 
 
Σχέδιο Νόμου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (δείτε σε αρχείο pdf στο τέλος της σελίδας το ΦΕΚ του νόμου).

--------------------------------------------------

Απαλαγή Μεσιτών Από τη Χρήση Ταμειακής Μηχανής ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Άρθρο 1

Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων

Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων είναι το πρόσωπο που, εκτιμώντας την αξία ακινήτων, υποδεικνύει ευκαιρίες ή μεσολαβεί για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων ακινήτων και ιδίως των συμβάσεων αγοράς - πώλησης, ανταλλαγής, χρηματοδοτικής μίσθωσης, μίσθωσης ακινήτων ή επιχειρήσεων, παραχώρησης ακινήτων προς ανοικοδόμηση με αντιπαροχή, πώλησης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιριών που έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων ή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας καθώς και για τη χορήγηση τραπεζικών δανείων αναφορικά με τις ανωτέρω συμβάσεις.

 Άρθρο 2

Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας

 Διαχειριστής ακίνητης περιουσίας είναι το πρόσωπο που εκτός από την παροχή υπηρεσιών μεσιτείας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος, συνάπτει συμβάσεις έργου με αντικείμενο την αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας. Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας αφορά ιδίως τη σύναψη μισθωτικών συμβάσεων, την είσπραξη μισθωμάτων και συναφών απαιτήσεων, τη συντήρηση κτιρίων, την έρευνα της αγοράς των ακινήτων, την κατάρτιση μελετών αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων, καθώς και την παροχή συμβουλών σχετικά με επενδύσεις σε ακίνητα ή εταιρίες ή αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας.

 Άρθρο 3

Βοηθός Μεσίτη

 Βοηθός Μεσίτη είναι το πρόσωπο, το οποίο έχει ως αποκλειστικό έργο την υποστήριξη, υποβοήθηση του μεσίτη ή διαχειριστή στην εκτέλεση από αυτόν των μεσιτικών εργασιών, ως ελεύθερος επαγγελματίας. 

 Άρθρο 4

Νομικά πρόσωπα

 Η επιχείρηση πράξεων μεσιτείας και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας επιτρέπεται σε νομικά πρόσωπα υπό τις εξής σωρευτικά συντρέχουσες προϋποθέσεις:

α) οι πράξεις μεσιτείας ή διαχείρισης ακίνητης περιουσίας να προβλέπονται στον καταστατικό σκοπό των νομικών προσώπων,

β) οι προϋποθέσεις του μεσίτη ή διαχειριστή, όπως καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 αντίστοιχα του παρόντος, πρέπει να συντρέχουν στα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νομίμως το νομικό πρόσωπο, εφόσον αυτά τα φυσικά πρόσωπα επιχειρούν πράξεις μεσιτείας και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ή στο πρόσωπο του αρμόδιου διοικητικού προϊσταμένου του νομικού προσώπου.

γ) οι υπάλληλοι του νομικού προσώπου που συμμετέχουν άμεσα στις πράξεις μεσιτείας και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, να πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις του βοηθού μεσίτη, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος. Στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δεν εντάσσεται το προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης του νομικού προσώπου.

 Άρθρο 5

Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος μεσίτη

 1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων απαιτείται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του.

2. Για την εγγραφή στο Επιμελητήριο πρέπει το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, ή προκειμένου για νομικό πρόσωπο τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 4 περίπτωση β) του παρόντος, να συγκεντρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), δηλαδή Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν. Ο αλλοδαπός από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχει εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

β) Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας η κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.

γ) Να μην έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ1666-1688).

δ) Να διαθέτει ένα από τα ακόλουθα: i] πτυχίο από ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδος ή ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού, ii] πιστοποιητικό κατάρτισης από δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ ή ΚΕΚ (στην περίπτωση του ΚΕΚ απαιτείται και απολυτήριο Λυκείου) σε θέματα μεσιτείας και ακίνητης περιουσίας, iii] απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής και να έχει εργαστεί ως βοηθός μεσίτη για τέσσερα (4) έτη στη Ελλάδα ή στο εξωτερικό, iv] απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής και να έχει περάσει επιτυχώς διαδικασία ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης σε θέματα μεσιτείας ή διαχείρισης ακίνητης περιουσίας που να έχει πιστοποιηθεί κατά το σχετικό πρότυπο του ΕΛΟΤ καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του παρέχοντος την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση ότι αυτή ανταποκρίνεται κατ΄ ελάχιστον στις γνώσεις και δεξιότητες που περιέχονται στη εγκεκριμένη από τον ΟΕΕΚ / ΥΠΕΠΘ ειδικότητα «κτηματομεσίτης – διαχειριστής ακίνητης περιουσίας», ή v) προκειμένου για μεσίτη αναγνωρισμένο από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή κράτος της Ε.Ζ.Ε.Σ. και εγκατεστημένο σε αυτό, βεβαίωση από επαγγελματική οργάνωση ή άλλη αρμόδια αρχή ότι πληρεί τις προϋποθέσεις του ως άνω κράτους για την άσκηση πράξεων μεσιτείας.

Η συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων αποδεικνύεται με την προσκόμιση των σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εκδιδόμενων πιστοποιητικών.

3. Απαγορεύεται η εγγραφή στο Επιμελητήριο σε όσους μεσίτες αστικών συμβάσεων έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής στέρησης του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος ή της προσωρινής για όσο ισχύει η ποινή τους.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσης παραγράφου πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/86.

4. Από την υποχρέωση εγγραφής στο Επιμελητήριο εξαιρείται μεσίτης αναγνωρισμένος από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή κράτος της Ε.Ζ.Ε.Σ. και εγκατεστημένος σε αυτό, ο οποίος δύναται στα πλαίσια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, να εκτελεί περιστασιακά μεσιτικές πράξεις στην Ελλάδα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος για την άσκηση μεσιτικών πράξεων.

 Άρθρο 6

Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος διαχειριστή ακίνητης περιουσίας

 1. Πλέον των προϋποθέσεων του προηγουμένου άρθρου ο διαχειριστής ακίνητης περιουσίας απαιτείται:

α) Να έχει πενταετή εμπειρία άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη εάν είναι απόφοιτος Λυκείου, ή τριετή εμπειρία άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη εάν είναι απόφοιτος σχολής ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή Ιδιωτικού ή Δημοσίου ΙΕΚ ή προγράμματος ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, ή μονοετή εμπειρία άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη εάν είναι απόφοιτος σχολής νομικών ή οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνείου.

β) Να είναι ασφαλισμένος για τυχόν ζημία των πελατών του από πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ύψους τουλάχιστον εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €). Μέχρι να υπάρξει αντίστοιχο ασφαλιστικό προϊόν να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €) ή να παράσχει αντίστοιχη ασφάλεια κατατεθειμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο που ανήκει.

γ) Να υποβάλλει στο Επιμελητήριο και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης.

2. Οι εξαιρέσεις των παραγράφων 1 περίπτωση δ στοιχείο v) και 4 του άρθρου 5 του νόμου αυτού ισχύουν και για τον διαχειριστή ακίνητης περιουσίας.  

 Άρθρο 7

Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του βοηθού μεσίτη

 Για την άσκηση του επαγγέλματος του βοηθού μεσίτη απαιτείται εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του.

Προκειμένου να εγγραφεί ως βοηθός μεσίτη στο αρμόδιο Επιμελητήριο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει σε αυτό τα ακόλουθα:

α) Απολυτήριο Λυκείου  ή ισότιμου της αλλοδαπής.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας η κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.

γ) Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία του μεσίτη με τον οποίο συνεργάζεται, και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του μεσίτη με την οποία να βεβαιώνεται η σχέση συνεργασίας. 

 Άρθρο 8

Σύμβαση μεσιτείας

1. Για τη σύναψη σύμβασης μεσιτείας τηρείται υποχρεωτικά έγγραφος τύπος. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται τήρηση έγγραφου τύπου αν η προβλεπόμενη αμοιβή του μεσίτη δεν ξεπερνά το όριο που ορίζεται στο άρθρο 393 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σύμβαση πρέπει να καθορίζει ακριβώς το αντικείμενο μεσολάβησης ή υπόδειξης ευκαιρίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, καθώς και το ποσό ή ποσοστό της μεσιτικής αμοιβής. Για την πλήρωση του απαιτούμενου έγγραφου τύπου αρκεί η ανταλλαγή ενυπόγραφων επιστολών, ενυπόγραφων τηλεομοιοτυπιών καθώς και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον παρέχουν βεβαίωση καταγραφής της συμφωνίας. Η χρήση γενικών όρων συναλλαγών στη σύμβαση μεσιτείας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2251/1994. Αμοιβή που καταβλήθηκε σε μεσίτη χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη εντολή δεν αναζητείται.

2. Επιτρέπεται η σύμβαση μεσιτείας διπλής εντολής, σύμφωνα με την οποία ο μεσίτης παρέχει τις υπηρεσίες του συγχρόνως και στους δύο εντολείς. Στη σύμβαση καθορίζεται σαφώς το αντικείμενο της εντολής καθώς και το ότι ο κάθε εντολέας συναινεί στην εκπροσώπηση και του αντισυμβαλλομένου του από τον ίδιο μεσίτη.

3. Επιτρέπεται η σύμβαση αποκλειστικής μεσιτείας, στο πλαίσιο της οποίας ο εντολέας δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει εντολή με το ίδιο περιεχόμενο σε άλλο μεσίτη για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση. Η σύμβαση αποκλειστικής μεσιτείας, δεν μπορεί να έχει διάρκεια πάνω από δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα ανανέωσης για ίσο διάστημα κατόπιν νέας έγγραφης συμφωνίας. 

4. Ο μεσίτης αστικών συμβάσεων δικαιούται να αξιώσει αμοιβή κατά την κατάρτιση της οριστικής σύμβασης, εφόσον έχει ο ίδιος μεσολαβήσει στη σύναψή της, ή έχει υποδείξει την ευκαιρία σύναψής της. Με τη σύναψη σύμβασης μεσιτείας τεκμαίρεται ότι η κατάρτιση της οριστικής σύμβασης για την οποία συνήφθει η σύμβαση μεσιτείας, οφείλεται σε μεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας του μεσίτη. Επί σύμβασης παραχώρησης ακινήτων προς ανοικοδόμηση με αντιπαροχή ο μεσίτης δικαιούται να αξιώσει αμοιβή με την κατάρτιση του εργολαβικού προσυμφώνου.

5. Εάν οι μεσιτικοί εντολείς συνάψουν επί του ιδίου ακινήτου διαφορετική σύμβαση από την προβλεπόμενη στη σύμβαση μεσιτείας, η σύμβαση που τελικά συνήφθει, λογίζεται ως αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης του μεσίτη.

6. Σε περίπτωση μεταμέλειας του μεσιτικού εντολέα ο μεσίτης έχει αξίωση για αποζημίωση ανερχόμενη στο ήμισυ της μεσιτικής αμοιβής υπό τις εξής σωρευτικά συντρέχουσες προϋποθέσεις:

α) ο μεσίτης να έχει υποδείξει υποψήφιους αντισυμβαλλόμενους, με τους οποίους έχει καταρτιστεί εγγράφως μεσιτική εντολή που ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της μεσιτικής εντολής του μεταμελημένου εντολέα

β) ο μεταμελημένος εντολέας να αρνήθηκε τη διαπραγμάτευση ή να άλλαξε τους διαπραγματευτικούς όρους που περιέχονται στη μεσιτική του εντολή

γ) ο μεσίτης να κάλεσε εγγράφως το μεσιτικό εντολέα να συνάψει την κύρια σύμβαση και αυτός να αρνήθηκε εντός διμήνου. 

7. Σε κάθε αμφοτεροβαρή σύμβαση επί ακινήτου η οποία καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν τη μεσολάβηση ή μη Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων στην κατάρτισή της και σε περίπτωση μεσολάβησης να αναφέρουν τα στοιχεία του μεσίτη, και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου. Αν δεν μεσολάβησε μεσίτης, οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν στον συμβολαιογράφο σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), ο οποίος καταχωρίζει τη δήλωσή τους στο κείμενο του συμβολαίου.

8. Οι συμβαλλόμενοι σε αστική σύμβαση ακινήτων δεν υποχρεούνται σε καταβολή αμοιβής σε πρόσωπα τα οποία προσέφεραν υπηρεσίες μεσιτείας χωρίς να τηρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος νόμου και των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

9. Ο εντολέας υποχρεούται να ανακοινώσει στο μεσίτη την κατάρτιση της κύριας σύμβασης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

10. Κατά τα λοιπά οι σχέσεις των συμβαλλόμενων μερών με τον μεσίτη ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

  Άρθρο 9

Σύμβαση διαχείρισης ακίνητης περιουσίας

 1. Ο διαχειριστής ακίνητης περιουσίας συνάπτει όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Μεσίτης αστικών συμβάσεων και με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος.

2. Με τη σύναψη σύμβασης διαχείρισης τεκμαίρεται ότι η κατάρτιση της οριστικής σύμβασης για την οποία συνήφθει η σύμβαση διαχείρισης, οφείλεται σε μεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας.

3. Όταν ο διαχειριστής παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας οφείλει να καταβάλλει στον εντολέα ποσά τα οποία εισπράττει εκ μέρους του εντός επτά (7) ημερών από την είσπραξή τους και να τον ενημερώνει άμεσα.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του παρόντος περί σύμβασης μεσιτείας και μεσιτών.

 Άρθρο 10

Υποχρεώσεις των μεσιτών και διαχειριστών ακίνητης περιουσίας

 Μεσίτες αστικών συμβάσεων και διαχειριστές ακίνητης περιουσίας οφείλουν:

α) Να διατηρούν διάφορη της κατοικίας τους επαγγελματική στέγη, τη διεύθυνση της οποίας να δηλώνουν στο Επιμελητήριο της έδρας τους, καθώς επίσης και τη διεύθυνση των τυχόν υποκαταστημάτων τους. Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης της επαγγελματικής τους στέγης, οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως το Επιμελητήριο της έδρας τους.

β) Να προσκομίζουν στο Επιμελητήριο της έδρας τους, ανά τριετία από την εγγραφή τους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος.

γ) Έναν (1) μήνα μετά την παύση συνδρομής μίας των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εγγραφή τους, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά το Επιμελητήριο της έδρας τους, το οποίο στη συνέχεια προβαίνει στη διαγραφή τους.

 Άρθρο 11

Ποινικές κυρώσεις

 1. Όποιος ενεργεί μεσιτικές πράξεις ή πράξεις διαχείρισης ακίνητης περιουσίας κατά την έννοια του παρόντος νόμου ή εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσίτη αστικών συμβάσεων ή διαχειριστή ακίνητης περιουσίας χωρίς να πληρεί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Επιμελητήριο, όπως καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος, τιμωρείται μετά από έγκληση, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών μέχρι δύο (2) έτη, και με χρηματική ποινή από πέντε (5.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

2. Οι πιο πάνω χρηματικές ποινές αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 Άρθρο 12

Πειθαρχικό Συμβούλιο — Πειθαρχικές ποινές

 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Ροδόπης και του οικείου Νομάρχη, για τα λοιπά Επιμελητήρια της Χώρας, συγκροτείται Πειθαρχικό Συμβούλιο, που ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί των μεσιτών αστικών συμβάσεων, διαχειριστών ακίνητης περιουσίας και βοηθών μεσίτη. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετέχουν:

α) Ένας Πρωτοδίκης, ως Πρόεδρος που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή από τον οικείο Πρόεδρο Πρωτοδικών.

β) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος της έδρας κάθε Επιμελητηρίου. Ειδικά, στα Πειθαρχικά Συμβούλια των Επαγγελματικών επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Ροδόπης αντί του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τμήματος Εμπορίου μετέχει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εμπορικών Οργανώσεων, ως μέλος.

γ) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Επιμελητηρίου, προερχόμενο από τον κλάδο των μεσιτών αστικών συμβάσεων ή διαχειριστών ακίνητης περιουσίας, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία, ελλείψει δε αυτού, από έναν μεσίτη με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία, ο οποίος έχει επαγγελματική έδρα στον ίδιο Νομό και προτείνεται από το οικείο Πρωτοβάθμιο ή Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο του ίδιου κλάδου, ως μέλος.

δ) Χρέη Εισηγητού εκτελεί ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μητρώου κάθε Επιμελητηρίου.

ε) Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Επιμελητηρίου οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού με την ίδια απόφαση.

Όλοι οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε απαρτία και κατά χρόνο που προσδιορίζεται στην απόφαση της παραγράφου 1 εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους.

3. Οι δαπάνες του Πειθαρχικού Συμβουλίου και η αμοιβή των μελών του βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου και καθορίζονται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του.

4. Οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, θα εκδοθούν εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

5. Πειθαρχικά αδικήματα είναι:

α) Κάθε παράβαση του παρόντος.

β) Κάθε ενέργεια από δόλο ή αμέλεια που βλάπτει την επαγγελματική φήμη των μεσιτών αστικών συμβάσεων και διαχειριστών ακίνητης περιουσίας,

γ) Η οποιαδήποτε παράβαση των όρων της εντολής που έλαβε ο μεσίτης από τον εντολέα και της σύμβασης έργου που κατάρτισε ο διαχειριστής, η παράνομη είσπραξη προκαταβολής χρημάτων καθώς και η αδυναμία επιστροφής χρημάτων στις περιπτώσεις που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση.

6. Την πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκεί ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ύστερα από καταγγελία οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του Προέδρου του οικείου Επαγγελματικού Σωματείου. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υποχρεούται στην άσκηση της πιο πάνω πειθαρχικής δίωξης αν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος.

7. Πειθαρχικές ποινές είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη.

β) Πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων υπέρ του οικείου Επιμελητηρίου.

γ) Προσωρινή στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος μέχρι (1) ένα έτος.

δ) Επιβολή προστίμου και προσωρινή στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος,

ε) Οριστική στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος σε περίπτωση που υποπίπτει στα ποινικά αδικήματα του άρθρου 11 του παρόντος.

8. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δικάζει σε ουσία και μπορεί να αποφασίζει την εξέταση μαρτύρων, την προσαγωγή αποδεικτικών εγγράφων, να διατάζει τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης ή αυτοψίας και να ζητεί τη συνδρομή κάθε δημοσίας αρχής. Ο εγκαλούμενος δικαιούται vα παρίσταται με δικηγόρο.

9. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαβιβάζονται στο Επιμελητήριο και κοινοποιούνται στον εγκαλούμενο μέσω του Επιμελητηρίου.

Στην περίπτωση που ο εγκαλούμενος είναι άγνωστης διαμονής, το Πειθαρχικό Συμβούλιο αναρτά την κλήση προς απολογία στον χώρο των ανακοινώσεων του επιμελητηρίου επί ένα (1) μήνα και εν συνεχεία αποφαίνεται ερήμην αυτού.

Στο ίδιο σημείο και για το ίδιο χρονικό διάστημα αναρτά την απόφασή του ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.

 Άρθρο 13

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 1. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του παρόντος διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εν ενεργεία μεσίτες είναι υποχρεωμένοι εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος να δηλώσουν εγγράφως στο Επιμελητήριο της έδρας τους τη διεύθυνση της επαγγελματικής τους εγκατάστασης και να συμμορφωθούν προς τις λοιπές διατάξεις του παρόντος. Η συμμόρφωση πιστοποιείται με πράξη του Προέδρου του οικείου Επιμελητηρίου.

3. Από τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι μεσίτες οι οποίοι συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά εντός 5ετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εν ενεργεία μεσίτες, οι οποίοι είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δεν υποχρεούνται σε συμμόρφωση προς τις ρυθμίσεις του σημείου δ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, υπό την προϋπόθεση της άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. 

4. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο νόμο αυτό. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεσιτείας.

 Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

   Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
 
Κατεβάστε: ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ Φ.Ε.Κ. Α.86/ 11/04/2012. pdf