Αναζήτηση Ακινήτου
Τύπος Ακινήτου:
     
Περιοχή:
   
 
 
 
     
Από:
Έως:
 
Από:
Έως:
 
 
 
  Αναζήτηση κωδικού
Κωδικός Ακινήτου:
 
 
  Κατηγορίες Ακινήτων
  Κατοικίες
  Ενοικιάσεις Κατοικιών
  Εξοχικές Κατοικίες
  Οικόπεδα
  Οικόπεδα - Εκτός Σχεδίου
  Επαγγελματικά Οικόπεδα
  Επαγγελματικοί Χώροι
  Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων
  Βιομηχανικά Ακίνητα
  Τουριστικά Ακίνητα
  Ειδικά Ακίνητα
 
 
GOLDEN VISA
GOLDEN VISA BY BUYING A PROPERTY IN GREECE
 
The issue of Golden Visa by buying a property in Greece is an amazing investment.  
 
Greece is a beautiful  and sunny country, famous for its  Mediterranean  and healthy climate, which provides you with the security of the European Union. 
 
Properties in Greece are in good condition and in quite low prices. Anyone who owns a property in Greece could take advantage of it, by leasing it to tourists and to third-parties, and receive a substantial income. 
 
The Greek Golden Visa has many advantages compared to those issued by other States. You can visit here and take a look of the benefits of the Greek Golden Visa. 
 
Our company is here to support you in every step. We help you choose your property, we make our own financial assessment, so you do not pay more than the true value of the property, we represent you during the negotiations with the seller, we check the legality of the property and we, generally, support you during the whole procedure until the issue of Golden Visa, in a professional manner and with reasonable fees. 
 
Our company was established in 1994 and is one of the most serious firms in Greece. Our offices are very near of international airport of Greece and we can find the best property for you. 
 
We can provide you with photos and info for preferred properties in order to pre-select some of these and then, we can arrange to see them during your visit to Greece. 
 
Do not hesitate to contact us for any information or advice.  click here    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αποτέλεσμα εικόνας για golden visa photo


Άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων: Απαντήσεις...
 
Άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων: Απαντήσεις στα κυριότερα ερωτήματα των ενδιαφερομένων (Μέρος Ι)
 
          Το άρθρο 20Β του Ν. 4251/2014 παρέχει την δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών να λάβουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον πραγματοποιήσουν επένδυση σε ακίνητη περιουσία, ύψους τουλάχιστον 250.000 Ευρώ. Δεδομένου ότι η κατηγορία αυτή άδειας διαμονής ενδιαφέρει έναν πολύ μεγάλο όγκο πελατών του γραφείου μας, έχουμε συγκεντρώσει τα κυριότερα ερωτήματα που μας απευθύνουν και σας παραθέτουμε συνοπτικά τις απαντήσεις επ’ αυτών:
 
 
1) Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται άδεια διαμονής επενδυτή (Golden Visa);
 
        Η άδεια παραμονής επενδυτή («Golden Visa») χορηγείται στις εξής κατηγορίες προσώπων:
 
- σε πρόσωπα που διαθέτουν προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, η αξία της οποίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000 Ευρώ,
 
- σε πρόσωπα που διαθέτουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια τους ανήκουν εξ ολοκλήρου,
 
- σε πρόσωπα που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, αξίας τουλάχιστον 250.000 Ευρώ,
 
- σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων», όπως ισχύει.
 
*** Σημειώνεται ότι άδεια επενδυτή μπορούν να λάβουν και τα πρόσωπα που έχουν αγοράσει αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και έχουν συνάψει με εργολάβο εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης/αναπαλαίωσης κατοικίας, το οποίο έχει κατατεθεί στην εφορία σύμφωνα με τον νόμο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει η συνολική αξία για την αγορά του οικοπέδου και την ανέγερση της κατοικίας (όπως προκύπτει από τα τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις) να ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000 Ευρώ.
 
2) Ποια είναι η διάρκεια της άδειας διαμονής που χορηγείται και ποια δικαιώματα παρέχει στον κάτοχό της;
 
        Η άδεια διαμονής επενδυτή έχει διάρκεια πέντε (5) έτη. Ο κάτοχος της άδειας διαμονής μπορεί να εκμισθώσει το ακίνητο σε τρίτα πρόσωπα και δεν υπέχει καμία υποχρέωση να διαμένει στην Ελλάδα κάποιο ελάχιστο χρονικό διάστημα ανά έτος. Περαιτέρω, έχει ελεύθερη πρόσβαση και κυκλοφορία σε όλες τις χώρες Schengen για χρονική περίοδο ενενήντα (90) ημερών ανά εξάμηνο.
 
        Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η άδεια διαμονής που χορηγείται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν καθιερώνει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας και επιτρέπεται μόνο η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με την ιδιότητα του μετόχου εταιρείας, του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εταιρίας.
 
3) Είναι δυνατόν το ακίνητο να ανήκει στην ιδιοκτησία περισσότερων προσώπων; Υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται άδεια παραμονής στην περίπτωση αυτή;
 
        Σε περίπτωση που το ακίνητο, αξίας 250.000 Ευρώ, ανήκει στην συνιδιοκτησία περισσότερων προσώπων, δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 Ευρώ.
 
4) Μπορούν να λάβουν ισόχρονη άδεια διαμονής και τα μέλη της οικογένειας του επενδυτή; Ποια πρόσωπα περιλαμβάνονται στην έννοια της «οικογένειας»;
 
        Τα μέλη της οικογένειας του κατόχου άδειας διαμονής επενδυτή μπορούν να λάβουν ισόχρονη άδεια διαμονής, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Στα μέλη της «οικογένειας» περιλαμβάνονται:
 
- ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος με τον οποίο ο πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα,
 
- οι απευθείας κατιόντες, δηλαδή τα τέκνα, των συζύγων ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων με σύμφωνο συμβίωσης, ηλικίας κάτω των 21 ετών,
 
- οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή των συντρόφων με σύμφωνο συμβίωσης.
 
5) Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να καταβληθεί το τίμημα σε περίπτωση αγοραπωλησίας ακινήτου;
 
        Το τίμημα της αγοραπωλησίας πρέπει υποχρεωτικά να καταβληθεί είτε με δίγραμμη τραπεζική επιταγή είτε με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στον λογαριασμό του δικαιούχου (δηλαδή του πωλητή) που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα ειδικότερα στοιχεία των οποίων πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.
 
6) Είναι δυνατόν να λάβει άδεια διαμονής ως επενδυτής πρόσωπο που αγοράζει οικόπεδο στην Ελλάδα με σκοπό να ανεγείρει κτίσμα επ’ αυτού; Με ποιες προϋποθέσεις;
 
        Η δυνατότητα έκδοσης άδειας διαμονής επενδυτή παρέχεται και στα πρόσωπα που αγοράζουν οικόπεδο στην Ελλάδα με σκοπό να ανεγείρουν κτίσμα επ’ αυτού, εφόσον το άθροισμα της αξίας του συμβολαίου αγοράς και του εργολαβικού συμφωνητικού ανέγερσης κτιρίου ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000 Ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:
 
- συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου, επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό …., το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς»,
 
- αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο,
 
- οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου,
 
- τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις,
 
- εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης κατοικίας κατατεθειμένο στην εφορία,
 
- ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας,
 
- τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000,
 
- Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ (κωδικός 4741),
 
- Τέλος με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ για το κόστος εκτύπωσης του αυτοτελούς εγγράφου (κωδικός 4762),
 
- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, το οποίο, είτε είχε συναφθεί στην χώρα καταγωγής του με ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα, είτε συνάπτεται στην Ελλάδα με ασφαλιστικές καλύψεις, όπως αυτές ορίζονται στην αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ,
 
- Ακριβές και μεταφρασμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου ιατρικού πιστοποιητικού που έχει υποβληθεί στην αρμόδια προξενική αρχή της χώρας προέλευσης (σε περίπτωση εισόδου με θεώρηση τύπου D) ή πιστοποιητικό υγείας από ελληνικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιώτη γιατρό ότι ο ενδιαφερόμενος δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο σύμφωνα με τα Διεθνή Επιδημιολογικά Δεδομένα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
 
7) Μπορεί το τίμημα για την αγορά του ακινήτου να καταβληθεί τμηματικά; Τι απαιτείται στην περίπτωση αυτή για να λάβει ο αγοραστής την άδεια διαμονής;
 
        Το τίμημα της αγοραπωλησίας μπορεί να συμφωνηθεί στο συμβόλαιο πιστούμενο, δηλαδή ότι θα καταβληθεί διαδοχικά σε δόσεις και συγχρόνως να οριστεί ότι η αγοραπωλησία τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της εμπρόθεσμης αποπληρωμής του. Στην περίπτωση αυτή, για να λάβει άδεια διαμονής ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας, θα πρέπει να συνταχθεί μετά την εξόφληση του τιμήματος εξοφλητική πράξη, με την οποία θα αίρεται η συμφωνηθείσα διαλυτική αίρεση, και να μεταγραφεί αυτή στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορέσει να υποβάλει αίτηση για έκδοση άδειας διαμονής επενδυτή, μόνον αφότου συνταχθεί η εξοφλητική πράξη και μεταγραφεί αυτή στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
 
8) Τι είδους θεώρηση εισόδου (visa) απαιτείται για να λάβει ο ενδιαφερόμενος άδεια παραμονής;
 
        Η υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής επενδυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το εάν ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος θεώρησης Schengen (τύπου C) ή εθνικής θεώρησης εισόδου (τύπου D). Οι υπήκοοι χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης εισόδου μπορούν να προβούν στην κατάθεση αίτησης χωρίς να λάβουν προηγουμένως θεώρηση εισόδου.
 
        Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, πάντως, ο αιτών να έχει πραγματοποιήσει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια διαμονής, μια είσοδο στην ελληνική επικράτεια. Επιπροσθέτως, ο αιτών, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσέλθει στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης, είτε κατά την υποβολή της αίτησης, είτε σε δεύτερο χρόνο (σε προκαθορισμένο ραντεβού) για την υποβολή στην υπηρεσία των βιομετρικών του δεδομένων που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διαμονής υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου (βιομετρική φωτογραφία, δύο δακτυλικά αποτυπώματα, δείγμα υπογραφής & αντίγραφο του διαβατηρίου – η σελίδα με τα ατομικά στοιχεία του κατόχου).
 
9) Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία για την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής και ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος;
 
        Η αίτηση για την έκδοση άδειας παραμονής επενδυτή κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης όπου βρίσκεται το ακίνητο. Κατά την υποβολή της αίτησης, ο αιτών πρέπει να καταθέσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
- ισχύουσα θεώρηση εισόδου ή ισχυρή άδεια διαμονής,
 
- ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας,
 
- τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000,
 
- Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ (κωδικός 4741),
 
- Τέλος με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ για το κόστος εκτύπωσης του αυτοτελούς εγγράφου (κωδικός 4762),
 
- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, το οποίο, είτε είχε συναφθεί στην χώρα καταγωγής του με ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα, είτε συνάπτεται στην Ελλάδα με ασφαλιστικές καλύψεις, όπως αυτές ορίζονται στην αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ,
 
- Ακριβές και μεταφρασμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου ιατρικού πιστοποιητικού που έχει υποβληθεί στην αρμόδια προξενική αρχή της χώρας προέλευσης (σε περίπτωση εισόδου με θεώρηση τύπου D) ή πιστοποιητικό υγείας από ελληνικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιώτη γιατρό ότι ο ενδιαφερόμενος δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο σύμφωνα με τα Διεθνή Επιδημιολογικά Δεδομένα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
 
- συμβόλαιο αγοράς και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

10) Μπορεί να διεκπεραιωθεί η διαδικασία υποβολής αίτησης και έκδοσης άδειας διαμονής μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου;
 
        Ο αιτών, πολίτης τρίτης χώρας – επενδυτής, έχει τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον συνταχθεί πληρεξούσιο προς δικηγόρο εντός του χρονικού διαστήματος της νόμιμης διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας με θεώρηση εισόδου, η κατάθεση της αιτήσεως για την έκδοση της άδειας διαμονής μπορεί να πραγματοποιηθεί και αργότερα, μετά την λήξη της θεώρησης εισόδου και χωρίς να είναι απαραίτητο ο αλλοδαπός να βρίσκεται στην Ελλάδα.
 
11) Ποια είναι η τύχη της άδειας διαμονής που εκδίδεται σε περίπτωση που το ακίνητο πωληθεί σε τρίτο πρόσωπο κατά την διάρκεια ισχύος της;
 
        Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε άλλον υπήκοο τρίτης χώρας, παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στον νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.
 
 
12) Μπορεί ο κάτοχος άδειας διαμονής επενδυτή να λάβει την ελληνική ιθαγένεια και εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;
 
        Ο κάτοχος άδειας διαμονής επενδυτή δύναται να λάβει την ελληνική ιθαγένεια με την διαδικασία της πολιτογράφησης, εφόσον διαμένει στην Ελλάδα για τουλάχιστον επτά (7) έτη αδιάλειπτα και υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτύχει στην σχετική δοκιμασία (συνέντευξη). Σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθμόν 130181/6353/2018 Υ.Α, η άδεια διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου προστέθηκε στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.
 
 
13) Υπό ποιες προϋποθέσεις ανανεώνεται η άδεια διαμονής επενδυτή;
 
        Η άδεια διαμονής επενδυτή μπορεί να ανανεωθεί για άλλα πέντε (5) έτη, υπό την προϋπόθεση ότι η ακίνητη περιουσία εξακολουθεί να παραμένει στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερομένου. Για τον λόγο αυτό, οφείλει να προσκομίσει:
 
- ισχυρή άδεια διαμονής,
 
- αποδεικτικά έγγραφα ή πιστοποιητικά ότι η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του,
 
- Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ (κωδικός 4741),
 
- Τέλος με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ για το κόστος εκτύπωσης του αυτοτελούς εγγράφου (κωδικός 4762),
 
- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, το οποίο, είτε είχε συναφθεί στην χώρα καταγωγής του με ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα, είτε συνάπτεται στην Ελλάδα με ασφαλιστικές καλύψεις, όπως αυτές ορίζονται στην αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ,
 
- αποδεικτικά ότι ήταν ασφαλισμένος κατά την διάρκεια της προηγούμενης άδειας (προσκόμιση όλων των ανανεώσεων των ιδιωτικών ασφαλιστηρίων κατά την διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής).
 
Επικοινωνήστε μαζί μας κλικ εδώ