Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Ατύχημα & Διαδικασία

Τι  πρέπει  να  κάνω  σε  περίπτωση  τροχαίου  ατυχήματος;


Σε  περίπτωση  τροχαίου  ατυχήματος  η  διαδικασία  που  πρέπει  να  ακολουθηθεί  είναι

●  Ο  οδηγός  του  οχήματος  θα  πρέπει  να  επικοινωνήσει  με  την  φροντίδα  ατυχήματος  στο  τηλέφωνο  το  οποίο  αναγράφεται   στο  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο, η  οποία  θα  λάβει  δήλωση  ατυχήματος  από  τον  οδηγό  του  ασφαλισμένου  οχήματος  θα  συντάξει  πρόχειρο  σχεδιάγραμμα  του  τόπου  ατυχήματος, θα  φωτογραφήσει  τα  εμπλεκόμενα  οχήματα  και  τον  τόπο  του  ατυχήματος. Επίσης  σε  περίπτωση  που  υπάρχουν  οι  προϋποθέσεις  για  ένταξη  της  ζημιάς  στο  Φιλικό  Διακανονισμό  θα  βοηθήσει  τους  εμπλεκόμενους  στη  συμπλήρωση  του  εντύπου  της  φιλικής  δήλωσης.
Συνιστάται  σε  όποιες  περιπτώσεις  είναι  εφικτό  να  καλείται  και  η  τροχαία  προκειμένου  να  καταγράψει  τις  συνθήκες  ατυχήματος.

●  Σε  περίπτωση  που  δεν  ακολουθηθεί  η  προαναφερόμενη  διαδικασία  ο  οδηγός  του  ασφαλισμένου  οχήματος  θα  πρέπει  εντός  8  ημερών  από  την  ημέρα  του  συμβάντος  να  προσέλθει στα  γραφεία  της  εταιρίας  ή  στους  κατά  τόπο  αντιπροσώπους  αυτής  έχοντας  το  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  και  την  άδεια  ικανότητας  οδήγησης  για  να  υποβάλει  δήλωση  ατυχήματος, στην  οποία  θα  αναφέρει  όλα  τα  στοιχεία  που  αφορούν  στο  τροχαίο  ατύχημα.
●  Ιδιαίτερα  σε  περίπτωση  ατυχήματος  με  σωματικές  βλάβες  θα  πρέπει  να  γνωστοποιούνται  στην  ασφαλιστική  εταιρία  το  ονοματεπώνυμο, η  διεύθυνση  κατοικίας, το  τηλέφωνο  και  το  νοσοκομείο  στο  οποίο  μεταφέρθηκαν  οι  τραυματίες  προκειμένου  να  τους  επισκεφθεί  γιατρός  της  εταιρίας.
Οι  αναφερόμενες  ενέργειες  θα  πρέπει  να  τηρούνται  και  στην  περίπτωση  που  ο  ασφαλισμένος  δεν  ευθύνεται  για  το  ατύχημα  και  επιλέξει  να  αποζημιωθεί  από  την  εταιρία  του  με  το  σύστημα  του  Φιλικού  Διακανονισμού.

Διαδικασία   αποζημίωσης

●  Ο  ζημιωθείς  από  ασφαλισμένο  της  εταιρίας  ή  ο  ίδιος  ο  αναίτιος  ασφαλισμένος  (σε  περίπτωση  φιλικού  διακανονισμού)  επικοινωνεί  με  την  ασφαλιστική  εταιρία  μία  ημέρα  πριν  μεταφέρει το  όχημά  του  στο  συνεργείο  επισκευής  για  να  γνωστοποιήσει  το  όνομα, την  διεύθυνση  και  το  τηλέφωνο  του  συνεργείου.
Η  ασφαλιστική  εταιρία  αναθέτει  σε  πραγματογνώμονα  να  μεταβεί  στο  καθορισμένο  τόπο  επισκευής  του  οχήματος  να  εκτιμήσει  το  κόστος  των  υλικών  ζημιών  και  να  υποβάλει  έκθεση  πραγματογνωμοσύνης  στο  διακανονιστή  της  ζημιάς  που  χειρίζεται  την  υπόθεση.

●  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  επισκευής  της  ζημιάς  του  οχήματος  θα  πρέπει  να  αποσταλούν  στην  ασφαλιστική  εταιρία  αντίγραφα  των  εκδοθέντων  τιμολογίων  προκειμένου  ο  χειριστής  του  φακέλου  της  ζημιάς  να  καθορίσει  το  ποσό  της  αποζημίωσης.

●  Στη  συνέχεια  ο  δικαιούχος  αποζημίωσης  επικοινωνεί  με  τον  χειριστή  του  φακέλου  της  ζημιάς  και  ενημερώνεται  για  το  τελικό  ποσό  και  για  την  ημερομηνία  πληρωμής.
Τέλος  στην  καθορισμένη  ημερομηνία  προσέρχεται  στην  εταιρία  ή  σε  αντιπρόσωπο  αυτής  με  τα  πρωτότυπα  τιμολόγια, φωτοαντίγραφο  της  άδειας  κυκλοφορίας  και  την  ταυτότητά  του  προκειμένου  να  λάβει  το  ποσό  της  αποζημίωσης.

Σε  περίπτωση  που  κατά  την  διαδικασία  αποζημίωσης  κρίνεται  ότι  απαιτούνται  περισσότερα  διευκρινιστικά  στοιχεία  από  τους  εμπλεκόμενους  στο  ατύχημα , αυτοί  υποχρεούνται  να  ανταποκριθούν  και  να  βοηθήσουν  τους  υπεύθυνους  της  εταιρίας  προκειμένου  να  βοηθήσουν  στην  συντόμευση  της  διαδικασίας  καταβολής  της  αποζημίωσης.

● Σε  περίπτωση  σωματικών  βλαβών  ο  τραυματισθείς  θα  πρέπει  να  επικοινωνεί  με  την  εταιρία  για  να  ενημερωθεί  για  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  για  την  αποζημίωσή  του.

ΦΙΛΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το  Σύστημα  Άμεσης  Πληρωμής  ζημιών  από  τροχαίο  ατύχημα  (γνωστό  ως  Φιλικός  Διακανονισμός)  δίνει  τη  δυνατότητα  υπό  ορισμένες  προϋποθέσεις   στον  αναίτιο  ασφαλισμένο  να  αποζημιωθεί  από  την  δική  του  ασφαλιστική  εταιρία.
Η  ασφαλιστική  εταιρία  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΜΙΝΕΤΤΑ  είναι  ιδρυτικό  μέλος  του  συστήματος  του  Φιλικού  Διακανονισμού.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΦΙΛΙΚΟΥ  ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

● Στη  σύγκρουση  να  μην  εμπλέκονται  περισσότερα  από  δύο  οχήματα

●  Τα  εμπλεκόμενα  οχήματα  να  ασφαλίζονται  σε  εταιρίες  που  συμμετέχουν  στο  σύστημα  του  Φιλικού  Διακανονισμού.

● Το  ατύχημα  να  έχει  συμβεί  στη  Ελλάδα

●  Να  υπάρχει  αποδοχή  υπαιτιότητας  100%  από  ένα  εκ  των  δύο  εμπλεκομένων  οδηγών  ή  συνυπαιτιότητας  50%  και  από  τους  δύο  οδηγούς.

●  Η  ζημιά  να  μην  υπερβαίνει  το  ποσό  των  6.000  ευρώ  σε  Υλικές  Ζημιές  και  το  ποσό  των  3.000  ευρώ  σε  σωματικές  βλάβες  ανά  άτομο, με  μέγιστο  όριο  στις  σωματικές  βλάβες  τα  9.000  ευρώ  ανά  ατύχημα  (εφ΄ όσον  οι  τραυματίες  είναι  περισσότεροι)

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ  ΥΛΙΚΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ

Οι  καλυπτόμενες  υλικές  ζημιές  που  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνουν  το  αναφερόμενο  όριο  εφαρμογής  της  συμφωνίας  περιλαμβάνουν

●  Το  κόστος  επισκευής  ή  την  αποζημίωση  λόγω  ολικής  καταστροφής  του  οχήματος, συμπεριλαμβανομένων  και  των     φόρων
●  Το  κόστος  αντικατάστασης  κράνους, βαλίτσας  δικύκλου  και  του  εξωτερικού  καλύμματος  του  οχήματος  (κουκούλα)
● Το  κόστος  μεταφοράς  του  οχήματος

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ  ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΒΛΑΒΕΣ

● Αμοιβές  ιατρών  έξοδα  νοσηλίων  διαγνωστικές  εξετάσεις, φαρμακευτική  περίθαλψη  και  έξοδα  μεταφοράς  ζημιωθέντος
●  Απώλεια  εισοδήματος
● Ηθική  βλάβη
Ο  υπολογισμός  του  ποσού  αποζημίωσης  καθορίζεται  σύμφωνα  με  την  ιατρική  πραγματογνωμοσύνη  ή  την  βεβαίωση  από  δημόσιο  νοσοκομείο  ή  από  φορέα  κοινωνικής  ασφάλισης.          

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΜΕ  ΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΟΥ  ΦΙΛΙΚΟΥ  ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Οι  εμπλεκόμενοι  στο  ατύχημα  οδηγοί  θα  πρέπει  να  συμπληρώσουν  και  να  υπογράψουν  τη 
«Φιλική  Δήλωση  Τροχαίου  Ατυχήματος»  και  να  αποστείλουν  από  ένα  αντίτυπο  αυτής  στις  ασφαλιστικές  τους  εταιρίες.
Υπάρχει  δυνατότητα  σε  περίπτωση  που  δεν  έχει  συμπληρωθεί  το  έντυπο  της  Φιλικής  Δήλωσης  οι  εμπλεκόμενοι  οδηγοί  να  υποβάλλουν   δήλωση  ατυχήματος  στις  ασφαλιστικές  τους  εταιρίες  για  να  γνωστοποιήσουν  τις  συνθήκες  ατυχήματος.

Η  ασφαλιστική  εταιρία  του  αναίτιου  οδηγού  επικοινωνεί  ηλεκτρονικά  με  την  ασφαλιστική  εταιρία  του  υπαίτιου  οδηγού  από  την  οποία  ζητά  να  επιβεβαιώσει  την  αποδοχή  της  ευθύνης  του  ασφαλισμένου  της  για  την  πρόκληση  του  ατυχήματος.
Επίσης  η  ασφαλιστική  εταιρία  του  αναίτιου  αναλαμβάνει  τη  διενέργεια  πραγματογνωμοσύνης  των  υλικών  ζημιών  του  ασφαλισμένου  οχήματος    και  την  καταβολή  της  αποζημίωσης.

ΦΙΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Αυτή είναι η σωστή χρήση της φιλικής δήλωσης ατυχήματος!!!