Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Επιχειρήσεις Εστίασης
ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 

 
Καλύψεις Ασφάλισης «Mega Business» για Επιχειρήσεις Εστίασης (με παρασκευή φαγητού σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων πώλησης τροφίμων).
Πυρκαγιά – Κεραυνός
Ζημιές Πυρόσβεσης
Ζημιές από Καπνό
Ευρεία Έκρηξη
Πυρκαγιά από Δάσος – Θάμνους
Τρομοκρατικές Ενέργειες – Κακόβουλες Βλάβες
Στάσεις – Απεργίες – Πολιτικές Ταραχές
Κάλυψη Βραχυκυκλώματος μέχρι € 1.500 ανά γεγονός και € 3.000 ετησίως
Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα
Ρήξη Σωληνώσεων Εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Κεντρικής Θέρμανσης – Κλιματισμού –
Αποχέτευσης (Η κάλυψη ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ παρέχεται μόνο σε οικοδομές ηλικίας κάτω
των 15 ετών)
Ρήξη ή/και Υπερχείλιση Σωληνώσεων – Εγκαταστάσεων Sprinklers
Ζημιές από Χιόνι – Παγετό – Χαλάζι
Ζημιές στο κτίριο μετά από Διάρρηξη μέχρι € 1.500
Κλοπή Περιεχομένου συνεπεία Διάρρηξης / Ληστείας
Πρόσκρουση Οχήματος
Πτώση Αεροσκαφών και Αντικειμένων από αυτά
Θραύση Υαλοπινάκων – Βιτρινών μέχρι του ποσού των € 1.500 ανά γεγονός και
€ 3.000 ετησίως σε Α’ Κίνδυνο
Έξοδα Κατεδάφισης ή/και Έξοδα Αποκομιδής Ερειπίων μέχρι € 1.500 ανά γεγονός και
ετησίως
Αστική Ευθύνη προς Τρίτους και Ιδιοκτήτες Οικοδομής συνεπεία Πυρκαγιάς μέχρι του
ποσού ίσου με το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με Ανώτατο Όριο Ευθύνης
€ 30.000 ανά γεγονός και ετησίως
Ληστεία Ταμείου (Hold Up) μέχρι € 1.500 (Ισχύει μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες)
Ασφάλιση Οικοδομής σε Αξία Αντικατάστασης Ασφάλιση
Πάγιου Εξοπλισμού σε Αξία Αντικατάστασης
Έξοδα Φύλαξης : Καλύπτονται οι 5 πρώτες μέρες
Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση μέχρι € 500 μηνιαίως και για έξι (6) μήνες
Ζημιές σε Φωτεινές Επιγραφές συνεπεία Πυρκαγιάς – Κεραυνού μέχρι € 1.500 ανά
γεγονός και ετησίως
Προστασία Υπασφάλισης
Έξοδα προσωρινής Μεταστέγασης, Μεταφοράς, Αποθήκευσης και Επανεγκατάστασης
περιεχομένου μέχρι του ποσού ίσου με το 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του
περιεχομένου με μέγιστο όριο € 5.000 ανά γεγονός και ετησίως
 
ΕΤΗΣΙΟ ΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΝΑ 1.000 ΕΥΡΩ
 
Κτίριο / Βελτιώσεις : € 0,90
Εξοπλισμός, Εμπορεύματα : € 2,80
Απαλλαγές : Όπως ορίζονται στο πρόγραμμα Εταιρείας «Mega Business»
Παράδειγμα Τιμολόγησης
Ασφαλιζόμενες Αξίες
- Κτίριο / Βελτιώσεις € 100.000 χ 0,90%ο € 90
- Εξοπλισμός / Περιεχόμενο € 50.000 χ 2,80%ο € 140
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ
Σωματικές Βλάβες ανά άτομο € 10.000
Υλικές Ζημιές € 5.000
Ομαδικό Ατύχημα € 15.000
Σύνολο Ευθύνης Εταιρείας € 15.000
Επιπλέον Κάλυψη : ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ (για πέραν των 3 ατόμων ανά περιστατικό)
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
 
Θάνατος από ατύχημα € 30.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα € 30.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (ποσοστό ως πίνακας όρων ασφάλισης)
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα έως € 600
Τα Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα που θα καταβάλει ο πελάτης με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης (Επιχείρηση + Αστική Ευθύνη λειτουργίας χώρου + Προσωπικό Ατύχημα Ιδιοκτήτη) είναι € 230
Σε όλα τα πακέτα δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να προστεθούν παροχές
Το παρόν πολυασφαλιστήριο αποτελεί ενιαίο σύνολο
 
Οδηγίες Ανάληψης Κινδύνου
α) Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις των οποίων τα ασφαλιζόμενα
κεφάλαια κτιρίων ή/και περιεχομένων δεν υπερβαίνουν το ποσό των € 1.000.000 (αθροιστικά για κτίριο και περιεχόμενο)
β) Η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ή Α΄ Τάξης
γ) Για την Πυρκαγιά θα πρέπει να τηρούνται τα απαραίτητα Πυροσβεστικά Μέσα σύμφωνα με την άδεια της Πυροσβεστικής και τη Μελέτη Πυρασφάλειας
δ) Εμπορεύματα που βρίσκονται εκτός του χώρου του καταστήματος καθώς και καταστήματα με περιοδική διάρκεια ασκήσεως επαγγέλματος (εποχιακά), δεν μπορούν να ασφαλιστούν με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα
ε) Για την κάλυψη Κλοπής απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη συναγερμού ή και ρολών ασφαλείας (συμπαγή ή δικτυωτά

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, ελπίζοντας ότι το νέο πρόγραμμα ασφάλισης θα έχει θετική ανταπόκριση από εσάς, καθώς συνδυάζει ολοκληρωμένη ασφαλιστική προστασία με εξαιρετική σχέση παροχών και ασφαλίστρου.

Για να λάβετε προσφορά ασφάλισης πατήστε εδώ


Υπεύθυνη Επικοινωνίας:

κα Γκλέζου Ελπίδα &
κα Βασιλείου Εύη