Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ακουλουθεί μια συνοπτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών του τμήματος Υποστήριξης Επιχειρήσεων & Παροχής Χρηματοϊκονομικών Συμβούλων.

Κίνδυνος και Απόδοση

 • Υπολογισμός του κινδύνου και της απόδοσης για ένα αξιόγραφο και χαρτοφυλάκιο αξιογράφων
 • Ειδικός, Συνολικός και Συστηματικός Κίνδυνος
 • Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Γραμμή Κεφαλαιαγοράς και Γραμμή Αξιογράφων
 • Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου και Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Αβεβαιότητας

Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων

 • Κόστος Δανειακών και Υβριδικών Κεφαλαίων
 • Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου
 • Κόστος Κεφαλαίου Επενδυτικών Σχεδίων
 • Απόδοση και Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου


Αποτελεσματικές Αγορές και Ασυμμετρία Πληροφόρησης

 • Αξιοπιστία Προβλέψεων και Πληροφοριών
 • Σύγκρουση Συμφερόντων και Κόστος Αντιπροσώπευσης Συστήματα Κινήτρων και Αποζημιώσεων για Στελέχη
 • Μέτρηση της Απόδοσης και Κερδοφορίας – Υπολειμματικά Κέρδη και Economic Value Added (EVA)
 • Αποτελεσματικές Αγορές
 • Αινίγματα και Ανωμαλίες της Αγοράς

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

 • Μορφές Χρηματοδότησης
 • Έκδοση Nέων Μετοχών και IPOs
 • Χρηματοδότηση με Δανεισμό Εξωτερικού-Εσωτερικού
 • Υβριδικά Χρεόγραφα
 • Venture Capital
 • Χρηματοδοτική Μίσθωση

Κεφαλαιακή Διάρθρωση των Επιχειρήσεων

 • Χρηματοδοτικός Κίνδυνος και Απόδοση
 • Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου
 • Δανεισμός και το όφελος της φοροαπαλλαγής των τόκων
 • Δανεισμός και το Κόστος του Κινδύνου και της Διαδικασίας Πτώχευσης
 • Εφαρμογή Θεωριών Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
 • Μερισματική Πολιτική και Επαναγορές ΜετοχώνΔιανομή Μερίσματος και Επαναγορά Μετοχών
 • Ανακοίνωση Μερίσματος και Αντίδραση της Αγοράς
 • Εναλλακτικές Θεωρίες
 • Επιχειρηματικά Δικαιώματα και Στρατηγική Αξιολόγησης Επενδύσεων


Η Επιστημονική κατάρτιση των Συνεργατών μας, η Εμπειρία, ο Λεπτομερής Έλεγχος των Οικονομικών Δεδομένων, η Συνεχής Παρακολούθηση της Ελληνικής & Διεθνούς Αγοράς, η Συστηματική Ανάλυση των Αναγκών, η Συνεχής Προσαρμογή μας στα Μοντέρνα Οικονομικά Δεδομένα και η Αποτελεσματικότητα σε συνάρτηση με την Αύξηση της Κερδοφορίας των Επιχειρήσεων που υποστηρίζουμε, μας δίνει πρωταγωνιστική θέση στις προτιμήσεις Γνωστών Ομίλων και Εταιριών, Εισηγμένων και μη, τόσο στον Ελλαδικό, όσο και στο Διεθνή χώρο.

Μεσοσταθμικά, η Εταιρία μας "VIRVILIS FINANCIAL SOLUTIONS" L.T.D.  "έτρεχε" στην προ οικονομικής κρίσης εποχή, χρηματοδοτήσεις  σε Ελλάδα και Εξωτερικό, σε πελατολόγιο άνω των 40 επιλεγμένων ΕταιριώνΕπικοινωνήστε με την εταιρεία μας για την παροχή
Χρηματοοικονομικών Συμβουλών σύμφωνα με τις ανάγκες σας