Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Στεγαστικά Δάνεια

Για την προέγκριση του Δανείου:

 1. Για μισθωτούς- συνταξιούχους:
 • φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • φωτοτυπία τελευταίο απόκομμα μισθοδοσίας ή σύνταξης
 • εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας 2 τελευταίων ετών
 • έντυπο Ε9
 • αν πρόκειται για μεταφορά, τραπεζική ενημερότητα για το/τα μεταφερόμενο/α δάνειο/α
 1. Για ελεύθερους επαγγελματίες:
 • φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας 2 τελευταίων ετών
 • έντυπα Ε3 και Ε5 των 3 τελευταίων ετών
 • έντυπο Ε9
 • περιοδικές δηλώσεις  ΦΠΑ τρέχοντος έτους
 • εκκαθαριστικές ΦΠΑ των 2 τελευταίων ετών
 • αν πρόκειται για μεταφορά, τραπεζική ενημερότητα για το/τα μεταφερόμενο/α δάνειο/α

Για επιδοτούμενα χρειάζεται επιπλέον:

 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 οτι πρόκειται για πρώτη κατοικία και ότι δεν έχει χορηγηθεί επιδοτούμενο δάνειο από άλλο φορέα
 • φύλλο αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτου (μόνο σε περίπτωση ανέγερσης)
 • πιστοποιητικό σπουδών από αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού (αν υπάρχει σπουδάζον ενήλικο τέκνο)
 • βεβαίωση αναπηρίας (αν υπάρχει ανάπηρο πάνω από 67% ενήλικο τέκνο)
 • διαζευκτήριο και δικαστική απόφαση επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων (αν υπάρχει χωρισμός γονέων)
 • πιστοποιητικό θανάτου (αν υπάρχει χηρεία)

Για την έγκριση του Δανείου:

 1. Οικόπεδο:
 • τοπογραφικό διάγραμμα
 • συμβόλαιο
 • πιστοποιητικό από το Δήμο οτι το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο
 • πιστοποιητικό από το Δήμο για ακριβή αρίθμηση
 • πρωτότυπο κτηματογραφικό απόσμασμα
 • αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
 1. Οικοδομή:
 • τοπογραφικό διάγραμμα
 • συμβόλαιο
 • οικοδομική άδεια
 • σχέδιο κάτοψης
 • πρωτότυπο κτηματογραφικό απόσμασμα
 • αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
 • προϋπολογισμός έργου με υπογραφή και σφραγίδα του μηχανικού του πελάτη (μόνο για ανέγερση/ αποπεράτωση/ ανακαίνηση/ επισκευή ακινήτου)

Σημαντική Σημείωση
Η αναφορά δόσης δανείου που λαμβάνετε σήμερα θα είναι έγκυρη για την περίοδο που παραμένετε συνδεδεμένοι στην ιστοσελίδα virvilis.gr .
Το επιτόκιο του δανείου σας καθώς και η δόση (που θα σταλεί με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας ) θα ισχύει για την ημέρα που ζητάτε τον υπολογισμό της δόσης του δανείου που σας ενδιαφέρει και η τράπεζα θα διατηρεί το δικαίωμα να το αλλάζει πριν την υπογραφή των συμβάσεων του δανείου.
Εάν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου εξέτασης των στοιχείων σας και πάντως πριν την υπογραφή σύμβασης, επιθυμείτε να ακυρώσετε την αίτηση του δανείου σας, παρακαλώ να στείλετε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αίτημά σας στο virvili@otenet.gr, για να είναι δυνατή η ακύρωση του αιτήματος δανεισμού σας. Είναι δική σας ευθύνη να παρέχετε τις πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες όταν αιτείστε δάνειο στην τράπεζα η οποία και διατηρεί το δικάιωμα έγκρισης του δανείου σας.
Η αίτηση για στεγαστικό η καταναλωτικό δάνειο η και ακόμα για μεταφορά υπολοίπου από άλλα δάνεια πρέπει να υποστηρίζεται απαραίτητα από τα οικονομικά στοιχεία ώστε η προέγκριση του δανείου σας να γίνεται άμεσα και γρήγορα. Δυνατότητα δανείου έχετε επίσης και μέσω της εργατικής εστίας και του ΟΕΚ. Είναι σημαντικό ότι όλες οι δηλώσεις που κάνετε στις διάφορες τραπεζικές αιτήσεις δανείου καθώς και ολα τα άλλα έγγραφα να είναι πλήρη και ακριβή. Παρακαλώ έχετε υπ όψιν σας  ότι εάν δεν καταφέρετε να μεταδώσετε όλες τις πληροφορίες  στην τράπεζα, αυτό θα μπορούσε να απορρίψει την αίτηση δανείου σας.
Οτιδήποτε θεωρείτε  σημαντικό ή ασήμαντο για την έγκριση του τραπεζικού δανείου σας, πρέπει να το περιλαμβάνετε στις πληροφορίες που μας δίνετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για έγκριση και χορήγηση στεγαστικού δανείου με βάση τα νέα δεδομένα και τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής βασικές προϋποθέσεις:
 
1) να μη έχετε δυσμενή οικονομικά στοιχεία στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ
2) η ετήσια ή μηνιαία επιβάρυνση (δόση) να μη ξεπερνά το 30% του μηνιαίου ή  ετήσιου εισοδήματός σας, (δικό σας ή τυχόν εγγυητή)
3) το ακίνητο να έχει ίση ή σχεδόν ίση τιμή με αυτή της αντικειμενικής αξίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να καλύψετε τη διαφορά με ίδια κεφάλαια
4) να διαθέτετε ίδια κεφάλαια στο 30-35% του τιμήματος αγοράς (αντικειμενικής αξίας )
 
 
**Στην περίπτωση που συγκεντρώνεται τις πιο πάνω προϋποθέσεις, επιβεβαιώστε με τη συμπλήρωση και αποστολή της ανάλογης φόρμας αίτησης