Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Εταιριών Κύπρου

Φορολογία Εταιρειών και άλλων Νομικών Προσώπων

Εταιρείες που είναι κάτοικοι Κύπρου, με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο (Αρ.118(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε) υπόκεινται σε φορολογία στην Κύπρο αναφορικά με εισοδήματα που καθορίζονται στον Νόμο, είτε αυτά προέρχονται από πηγές στην Κύπρο είτε από το εξωτερικό

Κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται, οι εταιρείες που έχουν τον έλεγχο και την διεύθυνση τους στην Κύπρο.

Στην περίπτωση εταιρείας που δεν είναι κάτοικος Κύπρου επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα που κτάται ή προκύπτει από πηγές εντός της Κύπρου μόνο.

Η προθεσμία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης νομικού προσώπου (εταιρείας) που έχει υποχρέωση για υποβολή λογαριασμών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που έπεται το φορολογικό έτος στο οποίο η συγκεκριμένη δήλωση αναφέρεται.

Συντελεστές εταιρικού φόρου
Κέρδη (€) Συντελεστές %
Εταιρείες = 10
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου = 25


Απαλλαγές
Εισοδήματα από τόκους (Τόκοι που αποκτούνται από την συνήθη διεξαγωγή μιας επιχείρησης περιλαμβανομένων τόκων που συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης, δεν θεωρούνται τόκοι αλλά κέρδη και δεν απαλλάσσετε το 50% των τόκων) 50%
Εισόδημα από μερίσματα Όλο
Κέρδος από τη διάθεση τίτλων Όλο
Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση που διατηρείται στο εξωτερικό (με προϋποθέσεις) Όλο


Αφαιρέσεις
Αφαιρούνται από το εισόδημα όλα τα έξοδα που έγιναν εξολοκλήρου και ακοκλειστικά για την κτήση του εισοδήματος συμπεριλαμβανομένων των εξής :
Τόκοι αναφορικά με την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση Όλοι
Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα με αποδείξεις Όλοι
Δαπάνες για συντήρηση διατηρητέας οικοδομής (με προϋποθέσεις) Μέχρι €700, €1.100 ή €1.200 για κάθε τ.μ. (ανάλογα με το εμβαδόν της Οικοδομής


Δαπάνες που δεν εκπίπτουν
Τα πιο κάτω δεν εκπίπτουν από το εισόδημα :
Έξοδα επιχειρηματικής ψυχαγωγίας, περιλαμβανομένης και φιλοξενίας οποιουδήποτε είδους που γίνονται σε σχέση με την επιχείρηση. Πέραν του 1% των ακαθαρίστων εσόδων ή των € 17.086 (οποιοδήποτε είναι μικρότερο)
Έξοδα ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος Όλα
Επαγγελματικός φόρος Όλος
Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας Όλος
Τόκος που αναλογεί ή λογίζεται ότι αναλογεί στο κόστος αγοράς ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται στην επιχείρηση ή όχι ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου που δεν χρησιμοποιείται στη επιχείρηση. Η διάταξη αυτή σταματά να εφαρμόζεται μετά την πάροδο (7) επτά ετών από την ημερομηνία αγοράς τους σχετικού περιουσιακού στοιχείου Όλος
Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής Όλες


Ζημιές
Μεταφορά ζημιών
Οι ζημιές μεταφέρονται απεριόριστα. Οποιαδήποτε ζημιά του έτους 1997 και μετά, που δεν συμψηφίστηκε με κέρδη μέχρι και το έτος 2002 μεταφέρεται στο έτος 2003 και στα επόμενα έτη.

Συμψηφισμός ζημιών μεταξύ εταιρειών του ιδίου συγκροτήματος
Επιτρέπεται ο συμψηφισμός ζημιών μεταξύ εταιρειών του ιδίου συγκροτήματος. Ο συμψηφισμός ζημιών μεταξύ εταιρειών θα παραχωρείται μόνο στην περίπτωση όπου η εκχωρούσα εταιρεία και η αιτούσα εταιρεία είναι μέλη του ιδίου συγκροτήματος για ολόκληρο το φορολογικό έτος.
Δύο εταιρείες θεωρούνται ότι είναι μέλη του ιδίου συγκροτήματος αν :
• Η μια είναι κατά 75% εξαρτημένη της άλλης, ή
• Η κάθε μια ξεχωριστά είναι κατά 75% εξαρτημένες τρίτης εταιρείας

Ζημιά μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό
Ζημιά που προκύπτει από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό συμψηφίζεται με κέρδη που προκύπτουν στη Δημοκρατία. Όμως όταν υπάρξει κέρδος από τέτοια μόνιμη εγκατάσταση, πόσο ίσο με τις ζημιές που παραχωρήθηκαν θα περιλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα.

Ασφαλιστικές εταιρείες
• Επιτρέπεται ο συμψηφισμός των ζημιών του γενικού κλάδου με τα κέρδη του κλάδου ζωής
• Επιτρέπεται ο συμψηφισμός ζημιών του κλάδου ζωής με τα κέρδη από άλλες πηγές
• Ζημιές του κλάδου ζωής μεταφέρονται στα επόμενα έτη
Πίστωση για φόρο που πληρώθηκε στο εξωτερικό
Οποιοδήποτε φόρος πληρωθεί στο εξωτερικό για εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος θα παραχωρείται ως πίστωση έναντι του πληρωτέου φόρου ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμφωνίας για αποφυγή διπλής φορολογίας.

Ειδικές κατηγορίες εταιρειών

Ασφαλιστικές Εταιρείες
Οι ασφαλιστικές εταιρείες φορολογούνται όπως οι άλλες εταιρείες αλλά με την ιδιαιτερότητα ότι σε περίπτωση όπου ο πληρωτέος εταιρικός φόρος πάνω στο φορολογητέο εισόδημα κλάδου ζωής είναι λιγότερος από 1,5% των μικτών ασφαλίστρων, τότε η διαφορά πληρώνεται υπό μορφή επιπρόσθετου εταιρικού φόρου.

Ναυτιλιακές Εταιρείες
• Τα κέρδη η μερίσματα πληρωτέα ναυτιλιακής εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο η οποία έχει πλοία υπό Κυπριακή σημαία και διεξάγει δραστηριότητες σε διεθνή ύδατα (συμπεριλαμβανομένης της ναύλωσης) όπως και οι μισθοί των αξιωματικών και πληρωμάτων των πλοίων αυτών δεν φορολογούνται στην Κύπρο.
• Η εξαίρεση ισχύει και για τον ναυλωτή γυμνού πλοίου παράλληλα νηολογημένου στο Κυπριακό νηολόγιο.
• Κυπριακές ή διεθνείς επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που διαχειρίζονται πλοία ή πληρώματα πλοίων έχουν την επιλογή να φορολογούνται είτε με 4,25% είτε με συντελεστές ίσους προς 25% των συντελεστών φόρου χωρητικότητας των αλλοδαπών πλοίων που βρίσκονται υπό διαχείρηση και τα οποία είναι εγγεγραμμένα εκτός Κύπρου. Αν δεν γίνει επιλογή τότε θα επιβληθεί φόρος χωρητικότητας. Η επιλογή γίνεται κάθε χρόνο στις 30 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.
Εκπτώσεις λόγω ετήσιας φθοράς στοιχείων πάγιου ενεργητικού
Αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα οι πιο κάτω εκπτώσεις που υπολογίζονται ως ποσοστό πάνω στο κόστος αγοράς :
Στοιχεία πάγιου ενεργητικού (%)
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 
Μηχανήματα κει εγκαταστάσεις 10
Έπιπλα και σκεύη 10
Βιομηχανικά χαλιά 10
Τηλεοράσεις και Βίντεο 10
Γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία 15
Διατρήσεις 10
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά προγράμματα 20
Οχήματα 
Επιβατηγά Αυτοκίνητα Μηδέν
Εμπορικά Αυτοκίνητα 20
Μοτοποδήλατα 20
Εκσκαφείς, ελκυστήρες, αυτοκινούμενα μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης και βαρέλια πετρελαιοειδών 25
Εργαλεία 
Εργαλεία γενικά 33 1/3
Βιντεοκασέτες των βιντεοκλαπς 50
Κτίρια 
Εμπορικά 3
Βιομηχανικά, γεωργικά και ξενοδοχειακά 4
Διαμερίσματα 3
Μεταλλικός σκελετός θερμοκηπίων 10
Ξύλινος σκελετός θερμοκηπίων 33 1/3
Προγράμματα εφαρμογής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (application software) 
Πάνω από € 1.709 33 1/3
Μέχρι € 1.709 100
Πλοία 
ιστιοφόρα σκάφη 4.5
Ατμόπλοια, ρυμουλκά και αλιευτικά 6
Μηχανές καθέλκυσης πλοίων 12.5
Μεταχειρισμένα σκάφη Με ειδική συμφωνία
Καινούργια επιβατικά πλοία 6
Καινούργια εμπορικά πλοία 8


Νομικά Πρόσωπα
£                                 1991-1995       1996-2002       2003-2004       2005-2007
0 - 40 000                     20% (1,2)       20% (1,2)       10% (3,4)      10% (3,4,5)
40 000 - 100 000            25% (1,2)  
100 001 - 1 000 000        25% (1,2)   
1 000 0001 και πάνω        15% (5,6) 

Για τα έτη από το 2008 οι εταιρείες πληρώνουν φόρο με συντελεστή 10% (3,4,5).

Σημειώσεις
1. Για τα φορολογικά έτη μέχρι το 2002 επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 10% όταν το φορολογητέο εισόδημα μειώνεται λόγω ζημιών προηγουμένων ετών, εκπτώσεων για επενδύσεις και εκπτώσεις για εξάντληση μεταλλείου.
2. Οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων φορολογούνται με συντελεστή 4,25%. Κατά το έτος 2002 οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου φορολογούνται με πρόσθετο φόρο 10% στο φορολογητέο εισόδημα.
3. Οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων φορολογούνται που επέλεξαν τις μεταβατικές(7) διατάξεις φορολογούνται με συντελεστή 4,25% αντί 10% για τα έτη μέχρι το 2005.
4. Οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου φορολογούνται με συντελεστή 25% αντί 10%
5. Οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων που επέλεξαν τις μεταβατικές διατάξεις8 φορολογούνται με συντελεστή 4,25% αντί 15% για τα έτη μέχρι το 2005.
6. Οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου φορολογούνται με συντελεστή 35% αντί 15%
7. Η επιλογή μεταβατικών διατάξεων αφορά εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων, οι οποίες
• Είχαν εισοδήματα από πηγές εκτός της Δημοκρατίας κατά το φορολογικό έτος που λήγει 31/12/2001 ή αναμένεται να έχουν τέτοια εισοδήματα τα οποία δεν έχουν προκύψει μέχρι την 31/12/2001 λόγω της φύσεως των εργασιών τους και
• Εξακολουθούν να έχουν εισοδήματα από πηγές αποκλειστικά εκτός της Δημοκρατίας. Η επιλογή είναι
o ανέκκλητος
o ισχύει για τα έτη 2003-2005
o οι εταιρείες που κάνουν την επιλογή αυτή δεν δικαιούνται να διεκδικήσουν
 Απαλλαγή του 50% των τόκων
 Απαλλαγή των μερισμάτων (εκτός στην περίπτωση όπου είναι μερίσματα μεταξύ τέτοιων εταιρειών)
 Απαλλαγή των κερδών από διάθεση τίτλων o Συμψηφισμό ζημιών μεταξύ συγκροτημάτων εταιρειών
 Τα φορολογικά οφέλη από αναδιοργάνωση εταιρειών
 Πίστωση ξένου φόρου (εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει Σύμβαση αποφυγής Διπλής Φορολογίας)
 Απαλλαγή των κερδών μόνιμης εγκατάστασης του εξωτερικού
o Οι ζημιές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε φορολογικού έτους μέχρι και το έτος 2000 δε θα μεταφέρονται και δε θα συμψηφίζονται με τα εισοδήματα οποιουδήποτε φορολογικού έτους μετά την πάροδο 5 ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψαν.