Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Επιχειρηματικά Δάνεια

Για την προέγκριση του Δανείου:

Δικαιολογητικά επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α & Β κατηγορίας:

 • φωτοτυπία ταυτότητας των φορέων και των εγγυητών
 • εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας 2 τελευταίων ετών για όλους τους εταίρους- εγγυητές
 • φορολογική δήλωση Ε1 της τελευταίας οικονομικής χρήσης
 • έντυπα Ε3 και Ε5 των 3 τελευταίων οικονομικών χρήσεων 
 • έντυπο Ε9 των φορέων - εγγυητών
 • περιοδικές δηλώσεις  ΦΠΑ τρέχοντος έτους
 • εκκαθαριστικές ΦΠΑ των 2 τελευταίων ετών
 • αν πρόκειται για μεταφορά, τραπεζική ενημερότητα για το/τα μεταφερόμενο/α δάνειο/α
 • δήλωση οφειλών προς τις άλλες Τράπεζες
 • βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

Δικαιολογητικά επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας:

 • όλα τα παραπάνω και
 • Ισολογισμούς 3 οικονομικών χρήσεων
 • πρόσφατο Ισοζύγιο
 • αντίστοιχο Ισοζύγιο του προηγούμενου έτους
 • Ισοζύγιο με 31/12/ΧΧ (τελευταίου Ισολογισμού)
ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ:      

       Ο.Ε. ή Ε.Ε.:
 • νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεών του ή Κωδικοποιημένου Καταστατικού
 • πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως α) της Εταιρίας και β) των ομορρύθμων Εταιριών
 • πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού
 • βεβαίωση του Εμπορικού κλπ Επιμελητηρίου όπου είναι εγγεγραμμένη η Εταιρία

      Ε.Π.Ε.:

 • νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του ή Κωδικοποιημένου Καταστατικού
 • ΦΕΚ με τη δημοσίευση του Καταστατικού της Εταιρίας (Σύσταση)
 • ΦΕΚ με τη δημοσίευση των τροποποιήσεων του Καταστατικού, αν υπήρξαν
 • πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως τησ Εταιρίας
 • πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού
 • βεβαίωση του Εμπορικού κλπ Επιμελητηρίου όπου είναι εγγεγραμμένη η Εταιρία

     ΑΝΩΝΥΜΕΣ:

 • νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του ή Κωδικοποιημένου Καταστατικού
 • ΦΕΚ με τη δημοσίευση του Καταστατικού της Εταιρίας (Σύσταση)
 • ΦΕΚ με τη δημοσίευση των τροποποιήσεων του Καταστατικού, αν υπήρξαν
 • ΦΕΚ με δημοσίευση των μελών του ΔΣ και περί των εκπροσώπων και των αρμοδιοτήτων τους
 • επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού ΓΣ περί της εκλογής του τελευταίου ΔΣ
 • επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησής του σε σώμα, περί του διορισμού (ή και της παύσης) των εκπροσώπων της Εταιρίας, του τρόπου εκπροσώπησης και καθορισμού των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των εκπροσώπων
 • πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως της Εταιρίας
 • πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχίας περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού
 • βεβαίωση του Εμπορικού κλπ Επιμελητηρίου όπου είναι εγγεγραμμένη η Εταιρία

   

Για την έγκριση του Δανείου:

 1. Οικόπεδο:
 • τοπογραφικό διάγραμμα
 • συμβόλαιο
 • πιστοποιητικό από το Δήμο οτι το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο
 • πιστοποιητικό από το Δήμο για ακριβή αρίθμηση
 • πρωτότυπο κτηματογραφικό απόσμασμα
 • αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
 1. Οικοδομή:
 • τοπογραφικό διάγραμμα
 • συμβόλαιο
 • οικοδομική άδεια
 • σχέδιο κάτοψης
 • πρωτότυπο κτηματογραφικό απόσμασμα
 • αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
 • προϋπολογισμός έργου με υπογραφή και σφραγίδα του μηχανικού του πελάτη (μόνο για ανέγερση/ αποπεράτωση/ ανακαίνηση/ επισκευή ακινήτου

Σημαντική Σημείωση
Η αναφορά δόσης δανείου που λαμβάνετε σήμερα θα είναι έγκυρη για την περίοδο που παραμένετε συνδεδεμένοι στην ιστοσελίδα virvilis.gr .
Το επιτόκιο του δανείου σας καθώς και η δόση (που θα σταλεί με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας ) θα ισχύει για την ημέρα που ζητάτε τον υπολογισμό της δόσης του δανείου που σας ενδιαφέρει και η τράπεζα θα διατηρεί το δικαίωμα να το αλλάζει πριν την υπογραφή των συμβάσεων του δανείου.
Εάν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου εξέτασης των στοιχείων σας και πάντως πριν την υπογραφή σύμβασης, επιθυμείτε να ακυρώσετε την αίτηση του δανείου σας, παρακαλώ να στείλετε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αίτημά σας στο virvili@otenet.gr, για να είναι δυνατή η ακύρωση του αιτήματος δανεισμού σας. Είναι δική σας ευθύνη να παρέχετε τις πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες όταν αιτείστε δάνειο στην τράπεζα η οποία και διατηρεί το δικάιωμα έγκρισης του δανείου σας.
Η αίτηση για στεγαστικό η καταναλωτικό δάνειο η και ακόμα για μεταφορά υπολοίπου από άλλα δάνεια πρέπει να υποστηρίζεται απαραίτητα από τα οικονομικά στοιχεία ώστε η προέγκριση του δανείου σας να γίνεται άμεσα και γρήγορα. Δυνατότητα δανείου έχετε επίσης και μέσω της εργατικής εστίας και του ΟΕΚ. Είναι σημαντικό ότι όλες οι δηλώσεις που κάνετε στις διάφορες τραπεζικές αιτήσεις δανείου καθώς και ολα τα άλλα έγγραφα να είναι πλήρη και ακριβή. Παρακαλώ έχετε υπ όψιν σας  ότι εάν δεν καταφέρετε να μεταδώσετε όλες τις πληροφορίες  στην τράπεζα, αυτό θα μπορούσε να απορρίψει την αίτηση δανείου σας.
Οτιδήποτε θεωρείτε  σημαντικό ή ασήμαντο για την έγκριση του τραπεζικού δανείου σας, πρέπει να το περιλαμβάνετε στις πληροφορίες που μας δίνετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για έγκριση και χορήγηση επιχειρηματικού δανείου με βάση τα νέα δεδομένα και τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής βασικές προϋποθέσεις:
 
1) να μη έχετε δυσμενή οικονομικά στοιχεία στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ
2) η επιχείρηση να εμφανίζει κέρδη τις τελευταίες δύο χρήσεις
3) να υπάρχουν επαρκείς εξασφαλίσεις ή και ανάλογο επενδυτικό πλάνο
4) η επιχείρηση να μπορεί να εκδόσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
 
 
**Στην περίπτωση που συγκεντρώνεται τις πιο πάνω προϋποθέσεις, επιβεβαιώστε με τη συμπλήρωση της ανάλογης φόρμας αιτήματος