Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Αναλυτικά..

Νομοθετικό Πλαίσιο εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Φυσικών Προσώπων και Επιχειρήσεων - Νέος Πτωχευτικός για Όλους

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ

Το νέο πλαίσιο ενσωματώνει όλες τις διαδικασίες που αποσκοπούν είτε στην πρόληψη και αποφυγή της αφερεγγυότητας είτε στην αντιμετώπισή της.
 
Τα βασικά του χαρακτηριστικά, είναι:
 
α) η απλοποίηση των διαδικασιών για την επιτάχυνσή τους,
 
β) η αξιοποίηση της ψηφιοποίησης με την δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας
 
γ) η ταχύτερη δυνατή επιστροφή παραγωγικών μέσων σε παραγωγικές χρήσεις
 
δ) η διατήρηση των βιώσιμων επιχειρήσεων, μέσω της διαδικασίας εξωδικαστικού συμβιβασμού ή της διαδικασίας εξυγίανσης,
 
ε) οι πρόνοιες για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
 
Ποιους δανειολήπτες αφορά;
Ι. Όλους τους δανειολήπτες και όλα τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση. Ειδικότερα:
Φυσικά και νομικά πρόσωπα
Στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια
Πυρόπληκτα με ή χωρίς εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου
Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δανειοληπτών (προβλήματα υγείας, χαμηλά εισοδήματα, ανεργία)
2. Ακόμα και αν το δάνειό σας είναι ενήμερο, εμείς μπορούμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης του δανείου σας, με σκοπό την πιο επωφελή λύση για εσάς, λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης στην χώρα μας.
 
Τι μπορείτε να πετύχετε;
Μέσω της εξωδικαστικής οδού, μπορείτε να πετύχετε την αναδιάρθρωση – ρύθμιση των οφειλών σας με «κούρεμα» ή/και «πάγωμα» μέρους της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπολοίπου σύμφωνα πάντα με τις οικονομικές σας δυνατότητες, ή ακόμα και πλήρη διαγραφή με οικειοθελή απόδοση ακινήτου.
Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά αποτελεσματική, δεδομένου ότι οι τράπεζες πλέον έχουν γίνει περισσότερο ελαστικές και προχωρούν σε διαγραφή οφειλών.
 
Ποιος είναι ο σκοπός;
Σκοπός του νέου μηχανισμού αναδιάρθρωσης - πτωχευτικός κώδικας, είναι η συνολική ρύθμιση των χρεών ιδιωτών &  επιχειρήσεων.

Ποιους δανειολήπτες αφορά;
1. Όλες οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα)
2. Όλα τα χρέη προς Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και οπουδήποτε
 
Θεσπίζονται διαδικασίες για την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών στο πλαίσιο πρόληψης, ώστε να μην οδηγηθούν σε κατάσταση αφερεγγυότητας.
Εισάγεται ένα ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, ώστε οι οφειλέτες να διατηρούν την περιουσία τους.
Δίνεται η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας, με ταχείες διαδικασίες, με τη διαγραφή του υπολοίπου των οφειλών, κατόπιν ρευστοποίησης του συνόλου της περιουσίας και ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη.
Ενσωματώνονται πρόνοιες για τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών και πρόβλεψη συνεπειών για αυτούς.
Υπάρχουν πρόνοιες για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, με την άσκηση επιδοματικής πολιτικής από το Κράτος, τόσο προληπτικά μέσω της επιδότησης δόσης δανείου, όσο και κατασταλτικά μέσω της επιδότησης ενοικίου.
Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, ώστε να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναδιαρθρώσουν επιτυχώς τις οφειλές τους και να επιστρέψουν σε παραγωγική λειτουργία, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Απελευθερώνονται και αξιοποιούνται οι παραγωγικές μονάδες της χώρας που είναι δεσμευμένες σε ατέρμονες διαδικασίες ρύθμισης ή/και πτώχευσης, με σκοπό την επαναφορά τους σε λειτουργία, με την παράλληλη είσοδο εγχώριων και διεθνών επενδυτών.
Παρέχεται λύση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έτσι ώστε οι τράπεζες να μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη χρηματοδότηση της οικονομίας.
Θεσπίζεται απαλλαγή των μελών διοίκησης του νομικού προσώπου που έχει πτωχεύσει, ώστε να μην εγκλωβίζονται για οφειλές που ανήκαν στην επιχείρηση.
Προάγεται η χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, που αποτελεί διεθνώς την πιο διαδεδομένη εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης ιδιωτικών διαφορών στον χρηματοοικονομικό τομέα.
Αξιοποιείται η τεχνολογία, εισάγοντας νέες ηλεκτρονικές και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, καταργούν τη γραφειοκρατία και προάγουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους.
Εισάγονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση του θεσμού των διαχειριστών αφερεγγυότητας, οι οποίοι καλούνται να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στις διαδικασίες της πτώχευσης.
 
Τι μπορείτε να πετύχετε;
1. Διαγραφή έως και των συνολικών οφειλών προς  όλους,
 
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Ι. Σύμφωνα με τον ΝΕΟ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
 
Ποια είναι η διαδικασία;
Αφού υπάρξει συμφωνία ρύθμισης είτε με βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Εμπειρογνώμονα είτε με βάσει την πρόταση του οφειλέτη και τις αντιπροτάσεις των πιστωτών, σύμφωνα με την άνω διαδικασία του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού αναδιάρθρωσης (σύμφωνη γνώμη οφειλέτη και τω 3/5 των πιστωτών), τότε η απόφαση αυτή για την ρύθμιση των οφειλών θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο προκειμένου να επικυρωθεί.
 
Προσοχή!!!
Εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει να πληρώσει το ποσό των δόσεων για τρείς μήνες,οποιοσδήποτε από τους πιστωτές έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας, με αρνητική συνέπεια την ακύρωση της συμφωνίας – σύμβασης αναδιάρθρωσης και την αναβίωση – επαναφορά των απαιτήσεων ως είχαν πριν την συμφωνία.
Αυστηρό Δημόσιο: το Δημόσιο μπορεί να ακυρώσει την συμφωνία εάν ο φορολογούμενος παραλείψει να υποβάλει τις δηλώσεις εισοδήματος και του Φ.Π.Α. για τρεις μήνες από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή παραλείψει να εξοφλήσει ή τακτοποιήσει ή να ρυθμίσει τις οφειλές του που βεβαιώθηκαν μετά τις 31.12.2016
ΙΙ. Σύμφωνα με τους ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ
Πτωχευτικός Κώδικας (για τους εμπόρους)
Νόμος Κατσέλη 3869/2010 (για τα φυσικά πρόσωπα)
Αγωγές για τον έλεγχο των παράνομων και καταχρηστικών χρεώσεων των τραπεζών με σκοπό την διαγραφή αυτών, αλλά και την αναδιαμόρφωση του δανείου λόγω μεταβολής των οικονομικών συνθηκών.
 
Πώς μπορώ να πετύχω την καλύτερη δυνατή αναδιάρθρωση;
Για να μπορέσετε να πετύχετε την καλύτερη δυνατή αναδιάρθρωση των δανείων σας, είτε στα πλαίσια μιας ελεύθερης διαπραγμάτευσης, είτε στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών είτε μέσω του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού αναδιάρθρωσης - νέος πτωχευτικός κώδικας, απαιτείται μία δυνατή διαπραγμάτευση, δηλαδή μία καλή και τεκμηριωμένη πρόταση του οφειλέτη (business plan), με σωστή παρουσίαση των αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων σας.
Ειδικοί στον τομέα της διαχείρησης και διαμόρφωσης οικονομικών δεδομένων είναι οι έμπειροι Χρηματοοικονομικοί μας Σύμβουλοι.
Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Μπορώ να κάνω κάτι άμεσα για να επωφεληθώ;
Βεβαίως.
Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας επικοινωνώντας μαζί μας. Εμείς θα συγκεντρώσουμε τα όποια στοιχεία χρειαστούν, θα κάνουμε όλη την απαραίτητη προεταιμασία και θα υποβάλουμε αίτημα καθοδηγώντας σας βήμα βήμα, προς την επίτευξη του καλύτερου για εσάς κουρέματος των οφειλών σας και τον διακανονισμού τους.

Συμβουλευτείτε μας

e-mail:
 financial-solutions@virvilis.gr

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ   2294049597 & 2294045287
                                      (8 γραμμές)