Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Άμυνα Δανειολήπτη

Μέσα άμυνας οφειλέτη δανειολήπτη

Θα προσπαθήσουμε με όσο το δυνατόν πιο απλό και κατανοητό τρόπο να επεξηγήσουμε στον καταναλωτή ποια είναι τα βήματα που ακολουθούνται πρακτικά από την Τράπεζα ή από οποιονδήποτε δανειστή προκειμένου να επιτύχει την είσπραξη της οφειλής του αλλά και ποια τα μέσα άμυνας του οφειλέτη-καταναλωτή.
 


 
ΣΤΑΔΙΟ 1ο : ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η εξώδικη δηλωση αποτελεί μια όχληση δηλαδή μια προειδοποίηση προς τον οφειλέτη ότι αν δεν συμμορφωθεί και δεν υπάρξει συνεπής προς τις υποχρεώσεις του ο δανειστής θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό
 
ΣΤΑΔΙΟ 2o:  ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η διαταγή πληρωμής ζητείται και εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο για οφειλές έως 20.000 ευρώ και από το Μονομελές Πρωτοδικείο για ποσά που ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ, για χρηματικές απαιτήσεις που αποδεικνύονται με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο.
Στις περιπτώσεις των Τραπεζικών δανείων από την πρακτική εμπειρία βλέπουμε ότι οι Τράπεζες μετά την αποστολή εξώδικης δήλωσης κοινοποιούν στο δανειολήπτη διαταγή πληρωμής Η διαταγή πληρωμής αποτελεί εκτελεστό τίτλο και με την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης . Επομένως είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ όταν μας κοινοποιείται μια διαταγή πληρωμής να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι ασήμαντο αλλά να απευθυνόμαστε σε ένα δικηγόρο για να μας καθοδηγήσει.
Ως μέσα άμυνας εναντίον της διαταγής πληρωμής που μας έχει επιδοθεί ο νόμος προβλέπει την ανακοπή εντός της προθεσμίας των 15 εργασίμων ημερών από την επίδοση αλλά αναγκαία είναι και η αίτηση αναστολής προκειμένου να ανασταλεί με απλά λόγια η «νομική δύναμη» για να μιλήσουμε απλά της διαταγής πληρωμής έως τη συζήτηση της ανακοπής.
 
ΣΤΑΔΙΟ 3o: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
Η κατάσχεση γίνεται με την αφαίρεση του πράγματος από το δικαστικό επιμελητή και συντάσσεται σχετική έκθεση που ονομάζεται κατασχετήρια έκθεση. Επιπλέον η νομική συνέπεια της κατάσχεσης είναι ότι ο οφειλέτης χάνει την εξουσία διάθεσης του κατασχεμένου δηλαδή με απλά λόγια δεν μπορεί να το εκποιήσει και να το μεταβιβάσει Αντίγραφο ή περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται στον οφειλέτη όπου και αναγράφεται και η ημερομηνία του πλειστηριασμού .
Ως μέσο άμυνας κατά της κατασχετήριας έκθεσης ο νόμος προβλέπει το ένδικο βοήθημα της ανακοπής η οποία πρέπει να κατατεθεί το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα του πλειστηριασμού. Με την ανακοπή αυτή επιδιώκεται η διόρθωση της τιμής της εκτίμησης του δικαστικού επιμελητή που αφορά τα κατασχεθέντα και εκτιθέμενα σε πλειστηριασμό κινητά ή ακίνητα του οφειλέτη. Αν γίνει δεκτή η ανακοπή ματαιώνεται ο πλειστηριασμός και ορίζεται από το δικαστήριο νέα ημερομηνία πλειστηριασμού. Βεβαίως απαραίτητη στην πράξη είναι η αίτηση αναστολής κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων Ο νόμος προβλέπει κατάσχεση ακίνητων, αλλά και κινητών πραγμάτων.
Εν τούτοις προβλέπεται και η κατηγορία των ακατάσχετων πραγμάτων Περιπτωσιολογικά θα αναφέρουμε κάποια από τα αντικείμενα που ο νόμος λογίζει ως ακατάσχετα και που στην πράξη έχουν ιδαίτερη σημασία για τους οφειλέτες ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ Ρούχα, έπιπλα, βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία και μηχανήματα απαραίτητα για την εργασία του οφειλέτη, Νομολογιακά έχει γίνει δεκτό ότι ακατάσχετα είναι η τηλεόραση, το κλιματιστικό, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να θεωρηθεί και το αυτοκίνητο, η τραπεζαρία, τα έπιπλα σαλονιού και χωλ, η ηλεκτρική σκούπα, το ηλεκτρικό πλυντήριο και πράγματα που συντελούν στη διακόσμηση της οικίας.
 
ΣΤΑΔΙΟ 4ο: ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται δημόσια ενώπιον συμβολαιογράφου . Ο πλειστηριασμός γίνεται με την υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών και στη συνέχεια διαδοχικών προφορικών προσφορών. Ο πλειστηριασμός γίνεται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση εργάσιμη μέρα Τέταρτη με συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπει αναλυτικά ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.
Ο νόμος προβλέπει μέσα άμυνας του οφειλέτη καθώς μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 5 τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία του πλειστηριασμού η οποία αν γίνει δεκτή έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή του πλειστηριασμού για διάστημα 6 μηνών εφ΄ όσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
 ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΑ


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Νομολογία 456/2011
 

Παρακάτω παρατίθεται απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, στην οποία γίνεται δεκτή αίτηση αναστολής κατά διαταγής πληρωμής που εξέδωσε Τράπεζα εναντίον δανειολήπτη από πιστωτική κάρτα.    CLICK ΕΔΩ

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Νομολογία 1131/2011
 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια ακόμα απόφαση επί υποθέσεως  στην οποία η δικαστής ανέστειλε την ισχύ της διαταγής πληρωμής που είχε εκδοθεί εναντίον οφειλέτη προστατεύοντάς τον με τον τρόπο αυτό, με την αιτιολογία της καταχρηστικότητας ως προς την έκδοση της διαταγής πληρωμής ενόψει της διαδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού του νόμου 3869/2010    CLICK ΕΔΩ

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

Περίπτωση προσωρινής διαταγής

Παρακάτω παρατίθεται μια ακόμα περίπτωση οφειλέτη που είχε λάβει καταναλωτικό δάνειο από την Τράπεζα Eurobank...    CLICK ΕΔΩ
Δείτε επίσης:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   Περίληψη: ΚΛΙΚ ΕΔΩ


Δείτε  ΕΔΩ  την Α Π Ο Φ Α Σ Α Ρ Α 1096/ 2006 του ΑΠ και υποκλιθείτε μπροστά στη σοφία αυτονών που γνωρίζουν νομικά. 
 

ΠΩΣ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΑΝ ΧΡΩΣΤΑΣ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ-ΚΑΡΤΕΣ ΕΩΣ 20.000 ΕΥΡΩ ΚΛΙΚ ΕΔΩ


ΠΩΣ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΛΙΚ ΕΔΩ


 

Συμβουλευτείτε μας    e-mail: financial-solutions@virvilis.gr

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:  2294049597 & 2294045287


 
 
Κατεβάστε: Πως Να Πάρετε Πίσω Τα Έξοδα Φακέλου...