Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Αιτήσεις Παθόντων

Αιτήσεις Παθόντων  Ζημιάς Από Ανασφάλιστο          
προς επικουρικό κεφάλαιο

* Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο-πλην του παθόντος- είναι απαραίτητη η    προσκόμιση εξουσιοδοτήσεως με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

 -   Αίτηση αποζημίωσης ΟΔΗΓΟΥ από ατύχημα ΑΓΝΩΣΤΟΥ οχήματος

 -   Αίτηση αποζημίωσης ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΠΑΘΟΝΤΟΣ οχήματος από ατύχημα ΑΓΝΩΣΤΟΥ οχήματος

 -   Αίτηση αποζημίωσης ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ σε όχημα από ατύχημα ΑΓΝΩΣΤΟΥ οχήματος

 -   Αίτηση αποζημίωσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ από ατύχημα με ΑΓΝΩΣΤΟ όχημα

 -   Αίτηση αποζημίωσης ΟΔΗΓΟΥ από ατύχημα ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ οχήματος

 -   Αίτηση αποζημίωσης ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΠΑΘΟΝΤΟΣ οχήματος από ατύχημα ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ οχήματος

 -   Αίτηση αποζημίωσης ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ σε όχημα από ατύχημα ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ οχήματος

 -   Στοιχεία οδηγού ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ οχήματος

 -   Αίτηση αποζημίωσης ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ζημιογόνου οχήματος από ατύχημα ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ οχήματος

 -   Αίτηση αποζημίωσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ από ατύχημα με ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ όχημα

 -   Στοιχεία οδηγού ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ οχήματος

 -   Αίτηση αποζημίωσης ΟΔΗΓΟΥ παθόντος οχήματος από όχημα ΑΝΑΚΛ. ΑΔΕΙΑΣ

 -   Αίτηση αποζημίωσης ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ παθόντος οχήματος από όχημα ΑΝΑΚΛ. ΑΔΕΙΑΣ

 -   Αίτηση αποζημίωσης ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ζημιογόνου οχήματος από όχημα ΑΝΑΚΛ. ΑΔΕΙΑΣ

 -   Αίτηση αποζημίωσης ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ από όχημα ΑΝΑΚΛ. ΑΔΕΙΑΣ

 -   Αίτηση αποζημίωσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ από όχημα ΑΝΑΚΛ. ΑΔΕΙΑΣ