Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ (Καλύπτει την λανθασμένη πώληση ή παρασκευή φαρμάκων από τον Φαρμακοποιό ή τους βοηθούς έναντι των πελατών)
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
 
 
     ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ή ΘΑΝΑΤΟΣ ανά άτομο    ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α'  € 30.000                                                                    € 70.000   
Β'  € 40.000                                                                    € 90.000
Γ'  € 50.000                                                                   € 110.000
 
Διευκρινίσεις
1. Με τα παραπάνω όρια ασφάλισης καλύπτονται και οι βοηθοί φαρμακοποιού (έως και 2 άτομα)
2. Από την κάλυψη εξαιρείται η πώληση ή παρασκευή μη εγκεκριμένων φαρμάκων
Πρόσθετη κάλυψη : Αστική Ευθύνη Εργοδότη για εργατικά ατυχήματα που τυχόν συμβούν στο υπαλληλικό προσωπικό, επιβάρυνση 10 ευρώ ανά βοηθό/υπάλληλο
 
 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Σωματικές Βλάβες ανά άτομο € 30.000
Υλικές Ζημιές € 10.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης Εταιρείας € 70.000
 
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
Θάνατος από ατύχημα € 50.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα € 50.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (ποσοστό ως πίνακας όρων ασφάλισης)
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα έως € 1.000
 
ΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ:
Α΄ΕΠΙΛΟΓΗ € 100
Β΄ΕΠΙΛΟΓΗ € 110
Β΄ΕΠΙΛΟΓΗ € 120

 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ / ΦΩΤΙΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ / ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟΥ
Οι φαρμακοποιοί που διατηρούν φαρμακείο στεγασμένο σε κτίριο κατασκευής εξαιρετικής ή Α΄τάξης, μπορούν να το ασφαλίσουν με το πρόγραμμα της εταιρείας «Mega Business» με απαλλαγές.
 Πυρκαγιά – Κεραυνός
 Ζημιές Πυρόσβεσης
 Ζημιές από Καπνό
 Ευρεία Έκρηξη
 Πυρκαγιά από Δάσος – Θάμνους
 Τρομοκρατικές Ενέργειες – Κακόβουλες Βλάβες
 Στάσεις – Απεργίες – Πολιτικές Ταραχές
 Κάλυψη Βραχυκυκλώματος μέχρι € 1.500 ανά γεγονός και € 3.000 ετησίως
 Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα
 Ρήξη Σωληνώσεων Εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Κεντρικής Θέρμανσης – Κλιματισμού –
Αποχέτευσης (Η κάλυψη ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ παρέχεται μόνο σε οικοδομές ηλικίας κάτω των
15 ετών)
 Ρήξη ή/και Υπερχείλιση Σωληνώσεων – Εγκαταστάσεων Sprinklers
 Ζημιές από Χιόνι – Παγετό – Χαλάζι
 Ζημιές στο κτίριο μετά από Διάρρηξη μέχρι € 1.500
 Κλοπή Περιεχομένου συνεπεία Διάρρηξης / Ληστείας
 Πρόσκρουση Οχήματος
 Πτώση Αεροσκαφών και Αντικειμένων από αυτά
 Θραύση Υαλοπινάκων – Βιτρινών μέχρι του ποσού των € 1.500 ανά γεγονός και € 3.000
ετησίως σε Α’ Κίνδυνο
 Έξοδα Κατεδάφισης ή/και Έξοδα Αποκομιδής Ερειπίων μέχρι € 1.500 ανά γεγονός και
ετησίως
 Αστική Ευθύνη προς Τρίτους και Ιδιοκτήτες Οικοδομής συνεπεία Πυρκαγιάς μέχρι του
ποσού ίσου με το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με Ανώτατο Όριο Ευθύνης €
30.000 ανά γεγονός και ετησίως
 Ληστεία Ταμείου (Hold Up) μέχρι € 1.500 (Ισχύει μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες)
 Ασφάλιση Οικοδομής σε Αξία Αντικατάστασης Ασφάλιση
 Πάγιου Εξοπλισμού σε Αξία Αντικατάστασης
 Έξοδα Φύλαξης : Καλύπτονται οι 5 πρώτες μέρες
 Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση μέχρι € 500 μηνιαίως και για έξι (6) μήνες
 Ζημιές σε Φωτεινές Επιγραφές (Σταυρός) συνεπεία Πυρκαγιάς – Κεραυνού μέχρι €
1.500 ανά γεγονός και ετησίως
 Προστασία Υπασφάλισης
 Έξοδα προσωρινής Μεταστέγασης, Μεταφοράς, Αποθήκευσης και Επανεγκατάστασης
περιεχομένου μέχρι του ποσού ίσου με το 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του
περιεχομένου με μέγιστο όριο € 5.000 ανά γεγονός και ετησίως
 
Διευκρινίσεις
1. Ισχύουν οι απαλλαγές προγράμματος «Mega Business»
2. Για την κάλυψη της κλοπής προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη συστήματος
συναγερμού ή και ρολών ασφαλείας (συμπαγή ή δικτυωτά)
 
ETHΣΙΟ ΟΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΝΑ 1.000 ΕΥΡΩ
Κτίριο / Βελτιώσεις : € 0,80
Εξοπλισμός/Περιεχόμενο : € 2,10
Παράδειγμα Τιμολόγησης
Κτίριο /Βελτιώσεις € 100.000 χ 0,80%ο € 80
Εξοπλισμός/Περιεχόμενο € 50.000 χ 2,10%ο € 105
Ολικά Ασφάλιστρα € 185
 
Σε όλα τα πακέτα δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να προστεθούν παροχές
Το παρόν πολυασφαλιστήριο αποτελεί ενιαίο σύνολο
 
Τα Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα που θα καταβάλει ο φαρμακοποιός που θα ασφαλιστεί με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης είναι :
 
1. € 285 για Επαγγελματική Α.Ε Φαρμακοποιού (Α΄επιλογή) + Αστική Ευθύνη Λειτουργίας χώρου Φαρμακείου + Προσωπικό Ατύχημα Φαρμακοποιού + Πολυασφαλιστήριο Ασφάλισης Φαρμακείου (όπως παράδειγμα)
2. € 295 για Επαγγελματική Α.Ε Φαρμακοποιού (Β΄επιλογή) + Αστική Ευθύνη Λειτουργίας χώρου Φαρμακείου + Προσωπικό Ατύχημα Φαρμακοποιού + Πολυασφαλιστήριο Ασφάλισης Φαρμακείου (όπως παράδειγμα)
3. € 305 για Επαγγελματική Α.Ε Φαρμακοποιού (Γ΄επιλογή) + Αστική Ευθύνη Λειτουργίας χώρου Φαρμακείου + Προσωπικό Ατύχημα Φαρμακοποιού + Πολυασφαλιστήριο Ασφάλισης Φαρμακείου (όπως παράδειγμα)

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, ελπίζοντας ότι το νέο πρόγραμμα ασφάλισης θα έχει θετική ανταπόκριση από εσάς, καθώς συνδυάζει ολοκληρωμένη ασφαλιστική προστασία με εξαιρετική σχέση παροχών και ασφαλίστρου.

Για να λάβετε προσφορά ασφάλισης πατήστε εδώ


Υπεύθυνη Επικοινωνίας:

κα Γκλέζου Ελπίδα &
κα Βασιλείου Εύη