Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Συχνές Ερωτήσεις
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ                                                                                        

1. Υπάρχει νόμος που να ορίζει ως υποχρεωτική την ασφάλιση του αυτοκινήτου μου;
 
Η ασφάλιση του αυτοκινήτου σύμφωνα με τον νόμο 489/1976 σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση 585/78 είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με το νομοθέτη οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις είναι οι εξής: Η Αστική Ευθύνη Οχήματος είναι υποχρεωτική από το νόμο και αφορά την κάλυψη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες περιουσίας, για τις οποίες εσείς, μέσω του οχήματός σας, είσαστε υπεύθυνοι ως ιδιοκτήτες ή ως οδηγοί. Επίσης ασφαλισμένοι μαζί σας είναι και οι επιβαίνοντες στο όχημά σας. Οι ελάχιστες από το νόμο υποχρεωτικές καλύψεις είναι: – Σωματικές Βλάβες 1.000.000 € – Υλικές Ζημίες 1.000.000 €. Τα όρια της αστικής ευθύνης αλλάζουν σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία που ορίζει ότι θα πρέπει να εναρμονιστούν με τα ευρωπαϊκά.
 
2. Σε περίπτωση που δεν έχω ασφαλισμένο το όχημα μου τι κυρώσεις έχω από τον νόμο;
 
Οι κυρώσεις που θα έχει κάποιος αν οδηγεί ανασφάλιστο όχημα, σύμφωνα με το Νόμο 489/76 και τον Ν2741/99, Άρθρο 10, παράγραφος 5 ζ. 1. Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας µε πράξη της Αστυνομικής Αρχής για έναν (1) χρόνο. 2. Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήµατος από όχηµα χωρίς το παραπάνω ειδικό σήµα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας αφαιρούνται για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας µετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόµιση από τον ενδιαφερόµενο του σχετικού σήµατος ασφάλισης. Σημείωση : Με την παρ. 5 εδ. (vii) άρθρ. 10 Ν. 2741/1999, ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του κ.ν. 489/1976 εφαρµόζονται αναλογικά και στα αυτοκινούµενα-µηχανήµατα έργων, που κυκλοφορούν ανασφάλιστα.» [ (β. απαγόρευση µεταβίβασης του οχήµατος ή αλλαγής του κινητήρα του), ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την 1 η Ιανουαρίου 2000 µε την παρ. 3 Άρθρο 16 Ν. 2753/1999.] 3. Χρηµατικό πρόστιµο, το οποίο βεβαιώνεται µε πράξη της Αστυνοµικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο µε το σε δραχµές ισόποσο των 1.000 ΕΥΡΩ € (Euro) για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δηµόσιας χρήσης, των 500 ΕΥΡΩ € (Euro) για τα επιβατηγά και άλλα οχήµατα κάθε φύσης και των 250 € (Euro) για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηµατικό πρόστιµο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Δηµόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας Παραγράφου. [ (δ. απαγόρευση χορήγησης ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας), ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 45 Ν. 2648/1998.] Παρατήρηση : Με το άρθρο 103 ΚΟΚ ορίζεται ότι: Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 3 (πινακίδες Ρ-6, Ρ-8 έως Ρ-14, Ρ18 έως Ρ20, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-33), 5 παρ. 8 (Περιπτ. ε’, στ’, ζ’), 12 παρ. 7, 16 παρ. 2 και 3, 21, 23, 25, 34 παρ. 2 περιπτ. ιστ’, ιζ’, ιη’ και παρ. 3 έως 7, 37, 39 παρ. 2, 54 παρ. 1, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παρ. 1, 7, 6, 11, 12 και 13 του παρόντος Κώδικα επιβάλλεται και το διοικητικό µέτρο της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας µετά των κρατικών πινακίδων του οχήµατος για είκοσι (20) ηµέρες. Το υπό της παραγράφου αυτής προβλεπόµενο διοικητικό µέτρο επιβάλλεται και στην περίπτωση παράβασης του άρθρου 5 του ν. 489/1976 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης.»
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 
3. Θέλω να ταξιδέψω με το αυτοκίνητό μου στο εξωτερικό. Τι πρέπει να κάνω;
 
Θα πρέπει να προμηθευτείτε την πράσινη κάρτα η οποία στην ουσία αντιπροσωπεύει την ασφαλιστική σας εταιρεία στο εξωτερικό και θα σας χρειαστεί στην περίπτωση που έχετε κάποιο τροχαίο ατύχημα. Η πράσινη κάρτα σε κάποιες Ασφαλιστικές εταιρείες χρεώνεται και σε κάποιες άλλες όχι. Έτσι για παράδειγμα η Ασφαλιστική ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ και INTERLIFE δεν χρεώνει την πράσινη κάρτα σε πελάτες οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους Ελληνικό δίπλωμα. Η Ασφαλιστική ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δεν χρεώνει την πράσινη κάρτα σε πελάτες που είναι πολίτες χωρών οι οποίες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλους του υπόλοιπους η πράσινη κάρτα έχει χρέωση ανάλογα με την διάρκεια και πιο συγκεκριμένα:
1 μήνας -> 15 €
2 μήνες -> 25 €
3 μήνες -> 30 €
4 μήνες -> 35 €
5 μήνες -> 40 €
6 μήνες -> 45 €
Ο υποψήφιος πελάτης όταν θέλει να παραγγείλει πράσινη κάρτα θα πρέπει να υπολογίσει και τα έξοδα αποστολής τα οποία είναι 2,30 € (courier απλό).
 
4. Σε ποιες χώρες ισχύουν οι πράσινες κάρτες ;
 
Αυστρία, Αλβανία, Ανδόρα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελβετία, Κύπρος, Τσεχία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Εσθονία, Γαλλία, Φιλανδία, Μεγάλη Βρετανία – Β. Ιρλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κροατία, Ιταλία, Ισραήλ Ιράν, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα, Μαρόκο, Μολδαβία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία, Γιουγκοσλαβία, ΠΓΔΜ.
 
5. Τι περιέχει η Πράσινη Κάρτα ;
 
Το κείμενο της Πράσινης Κάρτας είναι χωρισμένο σε εννιά αριθμημένες παραγράφους. Η ένδειξη «Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης» βρίσκεται υποχρεωτικά σε κάθε Πράσινη Κάρτα. Υποχρεωτική είναι και η αναγραφή του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης κάτω από την αιγίδα του οποίου εκδίδεται το Πιστοποιητικό. Ακολουθούν οι ημερομηνίες ισχύος της Πράσινης Κάρτας τόσο έναρξης, όσο και λήξης της. Τα διακριτικά αρχικά της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο έκδοσης της Κάρτας (για την Ελλάδα είναι το «GR») όσο και οι κωδικοί αριθμοί της ασφαλιστικής εταιρείας και του έντυπου της Πράσινης Κάρτας, είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται. Η Πράσινη Κάρτα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή τον αριθμό πλαισίου του ενώ ο τύπος και η μάρκα του οχήματος θεωρούνται εκ των ουκ άνευ. Το όνομα του ασφαλισμένου ή του οδηγού-κατόχου της Πράσινης Κάρτας συμπεριλαμβάνεται στην παράγραφο 7, ενώ ακολουθούν η επωνυμία και η διεύθυνση της ασφαλιστικής εταιρείας που εξέδωσε την Κάρτα. Τέλος, για να ισχύει η Πράσινη Κάρτα, είναι απαραίτητο να υπάρχουν η υπογραφή του εκπροσώπου της ασφαλιστικής επιχείρησης όσο και η ανάλογη σφραγίδα.


 
6. Σε τι κατηγορία ΒΜ θα μπει το όχημα μου;
 
Με το που ξεκινάτε την ασφάλιση σας η κατηγορία ΒΜ είναι πάντα η χαμηλότερη.
 
7. Ποια είναι η φορολογήσιμη ισχύς του οχήματός μου;
 
Η φορολογήσιμη ισχύς του οχήματος σας καθώς και ο ακριβής κυλινδρισμός (κυβισμός) του αναγράφεται στην άδεια του αυτοκινήτου.
 
8. Τι σημαίνει ο όρος Χρήση (Ε.Ι.Χ, Φ.Ι.Χ,, Φ.Ι.Χ Αγροτικό, Μοτοσικλέτα);
 
Είναι η χρήση του οχήματος, δηλαδή Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ) ή Φορτηγό ΙδιωτικήςΧρήσης (Φ.Ι.Χ), Αγροτικό Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (ανήκουν και τα πτηνοτροφικά, κτηνοτροφικά, μελισσοκομικά) και Μοτοσικλέτες (ανήκουν όλα τα δίκυκλα).
 
9. Τι σημαίνει ο όρος Καθημερινή Χρήση (Προσωπική-Οικογενειακή, Επαγγελματική);
Είναι η χρήση του οχήματος από μεριά του πελάτη, δηλαδή το όχημα είναι ιδιωτικής-προσωπικής χρήσης ή επαγγελματικής (ανήκει σε κάποια εταιρεία).
 
10. Τι σημαίνει ο όρος Ημερομηνία 1ης Κυκλοφορίας;
 
Πότε κυκλοφόρησε το όχημα στην Ελλάδα πρώτη φορά. Αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας. Στις νέου τύπου άδειες κυκλοφορίας είναι το σημείο (Β) στο τμήμα «στοιχεία οχήματος».
 
11. Τι σημαίνει ο όρος Μάρκα οχήματος;
 
Είναι το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος το οποίο αναγράφεται πάνω στην άδεια.
 
12. Τι σημαίνει ο όρος Αξία οχήματος;
 
Αφορά την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος, δηλαδή πόσο αξίζει εάν πουληθεί την συγκεκριμένη στιγμή το προς ασφάλιση όχημα. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η αξία καινούργιου οχήματος είναι πόσο αξίζει το όχημα όταν αγοράζεται καινούργιο.
 
13. Τι σημαίνει ο όρος Τύπος οχήματος;
 
Αφορά τον τύπο του οχήματος, δηλαδή απλό, sport, cabriole soft top, cabriole hard top, GT.
 
14. Τι σημαίνει ο όρος Υβριδικό όχημα;
 
Αφορά όχημα Υβριδικής τεχνολογίας, δηλαδή για να λειτουργήσει το όχημα χρησιμοποιεί και εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
 
15. Τι σημαίνει ο όρος Πλήθος Ζημιών Οχήματος;
 
Εάν τα τελευταία 8 έτη έχει προξενήσει ζημία σε τρίτους με ευθύνη του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος.
 
16. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Ανασφάλιστο όχημα;
 
Όταν έχουμε ζημία (τρακάρισμα) και την ευθύνη την έχει ο άλλος οδηγός ο οποίος είναι ανασφάλιστος τότε η δική μας η ασφαλιστική αναλαμβάνει να καλύψει την αποζημίωση του Ασφαλισμένου οχήματος έως το ποσό (ασφαλισμένο κεφάλαιο) που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων. Υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να απευθυνθούμε στο Επικουρικό κεφάλαιο το οποίο έχει τον χαρακτήρα της αντασφαλιστικής εταιρείας. Στην προκειμένη περίπτωση η ασφαλιστική εταιρεία μας κάνει εξυπηρέτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει δελτίο τροχαίας το οποίο να αναφέρει ότι ο υπαίτιος οδηγός στερείται ασφαλιστικής κάλυψης.
 
17. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Αστική Ευθύνη Κλέφτη;
 
Εάν κάποιος κλέφτης κλέψει το ασφαλισμένο όχημα και τρακάρει και φέρει ευθύνη στο τροχαίο ο κλέφτης τότε η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει να πληρώσει τις ζημίες στους τρίτους οι οποίοι είναι παθόντες.
 
18. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού;
 
Εάν υπάρχει θάνατος του οδηγού (κατόπιν τροχαίου ατυχήματος με το ασφαλισμένο όχημα) ή ολική-μερική ανικανότητα για εργασία, του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος τότε η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει α) στην περίπτωση του θανάτου τους νόμιμους κληρονόμους και β) στην περίπτωση της ολικής-μερικής ανικανότητας το ίδιο τον οδηγό.
 
19. Τι σημαίνει ο όρος Νομική Προστασία;
 
Η ασφαλιστική εταιρεία πληρώνει δικηγόρο και δικαστικά έξοδα για να διεκδικήσει ή να αποκρούσει στα αστικά και ποινικά δικαστήρια υποθέσεις που αφορούν τροχαίο ατύχημα. Ο δικηγόρος είναι επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας.


 
20. Τι σημαίνει ο όρος Φιλικός Διακανονισμός;
 
Υπάρχουν 2 τρόποι αποζημίωσης. Α) ο παθόντας (αυτός δηλαδή που δεν φέρει ευθύνη στο ατύχημα) πάει στην ασφαλιστική εταιρεία του υπαιτίου (στην εταιρεία δηλαδή του εμπλεκόμενου που φέρει ευθύνη στο ατύχημα) να ζητήσει-εισπράξει αποζημίωση. Αυτός ο τρόπος ονομάζεται παλαιό σύστημα αποζημιώσεων. Β) ο τρόπος του φιλικού διακανονισμού. Ο παθόντας πάει να ζητήσει-εισπράξει αποζημίωση από την δική του ασφαλιστική εταιρεία.
 
21. Τι σημαίνει ο όρος Φροντίδα Ατυχήματος;
 
Όλο το 24ωρο ο ασφαλισμένος μπορεί να τηλεφωνήσει την στιγμή του ατυχήματος στην φροντίδα η οποία στέλνει άνθρωπο στον τόπο του ατυχήματος, συμπληρώνει τα έντυπα του φιλικού διακανονισμού-ζημίας, φωτογραφίζει τις συνθήκες του ατυχήματος και έτσι ο ασφαλισμένος δεν χρειάζεται να πάει στο γραφείο της ασφαλιστικής εταιρείας ή του ασφαλιστή για να υποβάλλει δήλωση ατυχήματος.
 
22. Τι σημαίνει ο όρος Οδική Βοήθεια Κατόπιν Ατυχήματος;
 
Παροχή οδικής βοήθειας μόνο κατόπιν ατυχήματος, δηλαδή πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή του ασφαλισμένου οχήματος. Τότε τηλεφωνεί ο οδηγός στην οδική βοήθεια και γίνεται μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο. Η κάλυψη δεν ισχύει σε περίπτωση βλάβης.
 
23. Τι σημαίνει ο όρος Προστασία Bonus Malus;
 
Εάν υπάρχει μία ζημία (τροχαίο ατύχημα) με ευθύνη του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος, τότε δεν αυξάνεται το ασφάλιστρο. Στην δεύτερη ζημία στο ίδιο έτος αυξάνεται το ασφάλιστρο.
 
24. Τι σημαίνει ο όρος Κάλυψη Αερόσακων Κατόπιν Ατυχήματος;
 
Όταν ανοίξουν οι αερόσακοι του ασφαλισμένου οχήματος μετά από τροχαίο συμβάν και ευθύνεται ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος καλύπτονται οι ζημίες στους αερόσακους στο ασφαλισμένο όχημα έως το κεφάλαιο στον πίνακα καλύψεων.
 
25. Τι σημαίνει ο όρος Πυρός Οικοσκευής (οικοπροστασία);
 
Καλύπτεται για φωτιά το περιεχόμενο κατοικίας του ιδιοκτήτη του οχήματος.
 
26. Τι σημαίνει ο όρος Αστική Ευθύνη Εντός Φυλασσόμενου χώρου;
 
Αστική Ευθύνη Έναντι τρίτων εντός φυλασσόμενων χώρων Καλύπτει την Αστική Ευθύνη προς τρίτους όταν το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται εντός φυλασσομένων χώρων δηλ γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων, εκθέσεις αυτοκινήτων, προβλήτες.
 
27. Τι σημαίνει ο όρος Αστική Ευθύνη από την Μετάδοση Πυρκαγιάς σε Τρίτους;
 
Εάν καίγεται το δικό μας όχημα και μεταδοθεί πυρκαγιά σε άλλο όχημα ή άλλη περιουσία τότε καλύπτεται η ζημία έναντι του τρίτου. Βασική προϋπόθεση η ύπαρξη κάλυψης πυρός του ασφαλισμένου οχήματος.
 
28. Τι σημαίνει ο όρος Αστική Ευθύνη Κατά την Μεταφορά – Πορθμείου;
 
Καλύπτονται οι υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες που θα προξενήσει το ασφαλισμένο όχημα σε τρίτους κατά την μεταφορά του με καράβι – «Φέρυ μπόουτ».
 
29. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Θραύση Κρυστάλλων;
 
Καλύπτονται τα γυάλινα μέρη του αυτοκινήτου π.χ εμπρός-πίσω παρμπρίζ (ανεμοθώρακες) και πλαϊνά τζάμια των παραθύρων από ράγισμα ή σπάσιμο. Δεν καλύπτονται οι καθρέπτες του αυτοκινήτου και η ηλιοροφή.
 
30. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Πυρκαγιά;
 
Ζημίες που θα συμβούν στο ασφαλισμένο όχημα συνέπεια πυρκαγιάς, η πυρκαγιά θα προξενηθεί από βραχυκύκλωμα ή αυτανάφλεξη του αυτοκινήτου.
 
31. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας Πυρκαγιάς από Τρομοκρατικές Ενέργειες;
 
Καλύπτονται οι ζημίες πυρκαγιάς από τρομοκρατικές ενέργειες, δηλαδή όταν αναλαμβάνει την ευθύνη τρομοκρατική οργάνωση.
 
32. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Ολική Κλοπή;
 
Όταν κλαπεί όλο το αυτοκίνητο αναλαμβάνει να αποζημιώσει η ασφαλιστική εταιρεία τον ασφαλισμένο.
 
33. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Μερική Κλοπή;
 
Όταν κλαπούν μέρη του αυτοκινήτου η ασφαλιστική αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο.
 
34. Τι σημαίνει ο όρος Ζημίες Κατά την απόπειρα κλοπής;
 
Καλύπτονται οι ζημίες που προξενεί ο κλέφτης κατά την απόπειρα της κλοπής του Αυτοκινήτου σας έως το κεφάλαιο που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων.


 
35. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Κλοπή Ηχοσυστήματος;
 
Καλύπτεται το ράδιο-cd του αυτοκινήτου μετά από κλοπή έως το κεφάλαιο που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων.
 
36. Τι σημαίνει ο όρος κάλυψη Ζημίας από Καιρικά – Φυσικά Φαινόμενα;
 
Καλύπτονται οι ζημίες στο ασφαλισμένο όχημα από καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρα, χιονοστιβάδα, καταιγίδα, θύελλα.
 
37. Τι σημαίνει ο όρος Ζημίες από Απεργίες, Οχλαγωγίες, Διαδηλώσεις, Πολιτικές Ταραχές;
 
Ζημίες στο ασφαλισμένο όχημα που θα προκληθούν από Απεργίες, Οχλαγωγίες, Διαδηλώσεις, Πολιτικές Ταραχές.
 
38. Τι σημαίνει ο όρος Ενοικίαση Οχήματος για Ζημίες από Πυρκαγιά και Ολική – Μερική Κλοπή;
 
Δίνεται ενοικιαζόμενο όχημα στον ασφαλισμένο για να κυκλοφορεί και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του, το οποίο πληρώνει η ασφαλιστική εταιρεία. Όταν επέλθουν οι ζημίες όπως πυρός, ολική-μερική κλοπή.
 
39. Τι σημαίνει ο όρος Ιδίες ζημίες του Ασφαλισμένου Οχήματος;
 
Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προξενούνται στο ασφαλισμένο όχημα μετά από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή.
 
40. Τι σημαίνει ο όρος Κακόβουλη Βλάβη Συνέπεια Ιδίων Ζημιών;
 
Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προξενούνται στο όχημα από κακόβουλη βλάβη.
 
41. Τι σημαίνει ο όρος Αντικατάσταση Οχήματος για ζημίες από Πυρκαγιά, Ολική – Μερική Κλοπή ή Μικτή;
 
Δίνεται ενοικιαζόμενο όχημα στον ασφαλισμένο για να κυκλοφορεί και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του, το οποίο πληρώνει η ασφαλιστική εταιρεία. Όταν επέλθουν οι ζημίες όπως πυρός, ολική-μερική κλοπή.
 
42. Τι σημαίνει ο όρος Πλήρης Οδική Βοήθεια;
 
Σε περίπτωση ακινησίας του οχήματος από βλάβη ή τροχαίο ατύχημα μεταφέρεστε στην έδρα.
 
43. Τι σημαίνει ο όρος Πράσινη Κάρτα;
 
Επέκταση της υποχρεωτικής ασφάλειας (αστικής ευθύνης) στο εξωτερικό μέσω του έντυπου της πράσινης κάρτας.
 
44. Τι σημαίνει ο όρος Απαλλαγή Ιδίων Ζημιών;
 
Η ασφαλιστική εταιρεία απαλλάσσεται να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για το ποσό που ορίζεται ως απαλλαγή, π.χ. εάν το σύνολο της αποζημίωσης είναι 1000 € και η απαλλαγή είναι 300 € τότε ο ασφαλισμένος θα πάρει 700 €. Η απαλλαγή βρίσκεται – υπάρχει πάντα στην κάλυψη των ιδίων ζημιών.
 
45. Τι σημαίνει ο όρος Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου;
 
Η ημερομηνία έναρξης ισχύς του ασφαλιστηρίου είναι από το πρώτο μεσημέρι στις 12:00 μμ που ακολουθεί χωρίς να λαμβάνετε υπόψιν το Σάββατο και η Κυριακή, π.χ. εάν ζητήσετε να ασφαλιστείτε στις 11:00 πμ το πρωί στις 15/05/2013 η κάλυψη του ασφαλιστηρίου θα έχει ισχύ από τις 12:00 στις 15/05/2013 ενώ εάν ζητήσετε να ασφαλιστείτε από 13:00 μμ στις 15/05/2013 η κάλυψη θα ισχύει από 12:00 μμ στις 16/05/13.