Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Επαγγελματικών Χώρων

Επιχείρηση

Η Εταιρία μας σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης της επιχείρησής σας.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα

Απευθύνεται σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο από 10
εκατομμύρια ευρώ.
Πάνω από 30 επαγγελματικές κατηγορίες επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ασφάλισή των γραφείων τους.

Κορμός προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί παρέχοντας πολυεπίπεδη ασφαλιστική προστασία
με την οποία καλύπτονται τα ακόλουθα :

Βασικός Κορμός

•Περιουσιακά Στοιχεία – Κατά παντός Κινδύνου

o Κτίρια, Βελτιώσεις, Κρύσταλλα

o Ηλ. Εξοπλισμός

o Λοιπά περιεχόμενα

• Χρήματα (ταμείο, χρηματοκιβώτιο, μεταφορές χρημάτων)

• Αστικές Ευθύνες προς Τρίτους – Υψηλά όρια κάλυψης

o Λειτουργίας χώρων (Γενική Αστική Ευθύνη)

o Προς υπαλλήλους (Αστική Ευθύνη Εργοδότη)

o Προς Εργαζομένους/προμηθευτές  (Αστική Ευθύνη ∆ιεύθυνσης και Στελεχών)

• ∆ιακοπή Εργασιών/Απώλεια Κερδών

• Συμπληρωματικά Έξοδα (μετά από Ζημία)

Προσωπικό Ατύχημα (για τον επιχειρηματία)

Προαιρετικές Επεκτάσεις

• Κάλυψη Σεισμού για τα περιουσιακά στοιχεία – προαιρετική επέκταση

• Προσωπικό Ατύχημα (για εργαζομένους) – προαιρετική επέκταση

Πλεονεκτήματα

Τα κυριότερα ακόλουθα: πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος συνοψίζονται στα

• Κάλυψη Περιουσίας – Κατά παντός Κινδύνου, η ευρύτερη δυνατή κάλυψη για
τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης

• Ευρύτητα παρεχόμενων καλύψεων – οι καλύψεις που περιέχονται στο
πρόγραμμα εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή προστασία της επιχείρησης σε περιπτώσεις ζημιών

•Λειτουργία του προγράμματος σε περιπτώσεις ζημιών – Ουσιαστική προστασία – Oι καλύψεις/τμήματα ασφάλισης σε περίπτωση ζημίας
λειτουργούν συμπληρωματικά και προσθετικά ανεξάρτητα από το συνολικό
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του τμήματος ασφάλισης περιουσίας

• Ένα συμβόλαιο για το σύνολο των βασικών ασφαλιστικών αναγκών της επιχείρησης

• Ευνοϊκή τιμολόγηση – Χαμηλό κόστος ασφάλισης – Οι τιμολογήσεις των σύγχρονων προγραμμάτων είναι παραμετρικές και επιτρέπουν την χρήση
εκπτώσεων με αποτέλεσμα το αναλογικό ασφάλιστρο να μειώνεται όσο
προστίθενται καλύψεις στο ασφαλιστήριο προς όφελος του ασφαλιζόμενου

• Ευελιξία στις μεταβολές των ασφαλιστικών αναγκών. Μεταβολές των
αξιών/ορίων ασφάλισης εξυπηρετούνται εύκολα και γρήγορα στο ίδιο ασφαλιστήριο.

Περιγραφή Προγράμματος Ασφάλισης
Το πρόγραμμα ασφάλισης Γραφείων Επιχειρήσεων είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε
να απαντά στις βασικές ανησυχίες/ερωτήματα κάθε επαγγελματία του χώρου και να
παρέχει ολοκληρωμένες καλύψεις για όλες τις ακόλουθες κατηγορίες:

1 Περιουσιακά Στοιχεία Επιχείρησης

1.1 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου (Με προαιρετική την κάλυψη του Σεισμού) για :

• το Κτίριο και τις Βελτιώσεις Κτιρίου

• τον Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό

• και το Λοιπό περιεχόμενο.

ο καινούργιος (μη μεταχειρισμένος) ηλεκτρονικός εξοπλισμός της επιχείρησης που
έχει αποκτηθεί τα τελευταία 3 χρόνια, εφόσον ασφαλιστεί, σε περίπτωση ζημίας θα
καλύπτεται χωρίς παλαιότητα.

ο μηχανολογικός εξοπλισμός της επιχείρησης, εφόσον ασφαλιστεί θα καλύπτεται
από ζημίες που προέρχονται από τυχαία εξωτερική αιτία.
η κάλυψη θα περιλαμβάνει τις πινακίδες και τις φωτεινές επιγραφές που είναι
σταθερά προσδεμένες στο κτίριο.

ο εξοπλισμός και τα εμπορεύματα που μόλις αποκτήθηκαν (Νεοαποκτηθείσα
Περιουσία) ως το 10% των κεφαλαίων που έχουν ήδη δηλωθεί, θα καλύπτεται
άμεσα εφόσον δηλωθεί στην Εταιρία εντός 30 ημέρων από την αγορά του, με την
είσπραξη αναλογικών ασφαλίστρων.
οι διαδοχικές ζημίες από φυσικά φαινόμενα που διαρκούν ως 72 ώρες θα
θεωρούνται μία ζημία.

1.2 Ασφάλιση Χρημάτων & Χρηματοκιβωτίου

o Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, χρημάτων και επιταγών, μέσα από τις
εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή/και μέσα από τις εγκαταστάσεις
οποιασδήποτε Τράπεζας.

o ∆ιάρρηξη Χρηματοκιβωτίου.

o Παραβίαση ή παράνομη αφαίρεση κλειδωμένου συρταριού ή ταμειακής
μηχανής.

o Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, Χρημάτων & Επιταγών κατά την
μεταφορά τους στην Τράπεζα από στέλεχος/υπάλληλο της επιχείρησης ή
εταιρία μεταφοράς χρημάτων.

o Ασφάλιση για σωματικές βλάβες - τραυματισμό σε στελέχη/υπαλλήλους ως
άμεσο αποτέλεσμα ληστείας ενώ μεταφέρουν χρήματα της επιχείρησης, για
το σύνολο των ιατρικών εξόδων.

1.3 Ασφάλιση Απώλειας Κλειδιών
Απώλεια κλειδιών/αντικατάσταση κλειδαριών

2 Ασφαλίσεις Ευθυνών

2.1 Γενική Αστική Ευθύνη

Από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης προς Τρίτους

o Η κάλυψη συμπεριλαμβάνει και Αστική Ευθύνη από: Φωτιά, Έκρηξη,
Βραχυκύκλωμα, ∆ιαρροή Σωληνώσεων, Λειτουργία και Συντήρηση Φωτεινών
Επιγραφών και Πινακίδων, Χρήση Ανελκυστήρων.

o Επίσης θα περιλαμβάνεται Αστική Ευθύνη από εργασίες φορτοεκφόρτωσης
εμπορευμάτων εξαιρουμένων των ζημιών στα ίδια τα εμπορεύματα και τα
μεταφορικά μέσα.

o Η κάλυψη θα περιλαμβάνει συντήρησης και επισκευών. ακόμα και Αστική Ευθύνη από εργασίες

2.2 Εργοδοτική Αστική Ευθύνη Προς τους εργαζόμενους στην Επιχείρηση

2.3 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ∆ιεύθυνσης και Στελεχών (D&O)

∆ίνεται σε επιχειρήσεις των οποίων η νομική μορφή θα είναι Α.Ε. ή Ε.Ε., ή Ο.Ε., ή Ε.Π.Ε. και αφορά σε έξοδα απόκρουσης απαιτήσεων

3 Συμπληρωματικά Έξοδα

Το πρόγραμμα ασφάλισης Γραφείων Επιχειρήσεων προβλέπει κάλυψη για τις
ακόλουθες κατηγορίες εξόδων:
Αποκομιδής Συντριμμάτων – Κατεδάφισης Επαγγελματικής Μετεγκατάστασης

Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών Περιορισμού Ζημιάς ∆ημοσίων Αρχών Πυρόσβεσης Καθαρισμού - Εκκαθάρισης Εδάφους Φύλαξης Εγκαταστάσεων

4 Ασφάλιση ∆ιακοπής Εργασιών

Η βασική έκδοση του προγράμματος ασφάλισης Γραφείων Επιχειρήσεων
περιλαμβάνει ασφάλιση ∆ιακοπής Εργασιών σε επιδοματική μορφή.
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα η κάλυψη τα επεκταθεί για συγκεκριμένο κεφάλαιο
Παγίων Εξόδων ή/και Καθαρών Κερδών σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά
στοιχεία της επιχείρησης σας.

5 Κεφάλαιο Προσωπικού Ατυχήματος

Το πρόγραμμα ασφάλισης Γραφείων Επιχειρήσεων προβλέπει κεφάλαιο κάλυψης για
τους διοικούντες την επιχείρηση για τις περιπτώσεις απώλειας ζωής/μόνιμης
ανικανότητας για την αντιμετώπιση των ανοικτών υποχρεώσεων στις δύσκολες
αυτές περιπτώσεις.

6 Ασφάλιση Εγγράφων & Αρχείων

Καλύπτονται τα έξοδα για την αποκατάσταση εγγράφων και φυσικών ή
ηλεκτρονικών αρχείων που έπαθαν ζημία από καλυπτόμενο κίνδυνο.
Η κάλυψη αφορά το κόστος του φυσικού ή/και ηλεκτρονικού μέσου καθώς και
τις εργατοώρες που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση/επανακαταχώρηση
των πληροφοριών και όχι την αξία της καταγεγραμμένης ή αποθηκευμένης
πληροφορίας ή αρχείου ή την επακόλουθη ζημία που μπορεί να γεννηθεί από
την απώλειά του ή την απώλεια χρήσης του.

Προαιρετικές Καλύψεις

7 Κεφάλαιο Προσωπικού Ατυχήματος Εργαζομένων
Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος για κάθε εργαζόμενο συνεπεία ατυχήματος στον εργασιακό Χώρο :

• Σε περιπτώσεις Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής/Μερικής Ανικανότητας.

• Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων.


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα

Απευθύνεται σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Εστίασης & Λιανικής Πώλησης Τροφίμων - Ποτών, με κύκλο εργασιών (τζίρο) μικρότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ.

Πάνω από 50 επαγγελματικές κατηγορίες επιχειρήσεων Εστίασης & Λιανικής Πώλησης Τροφίμων - Ποτών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ασφάλισή τους.

Κορμός προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί παρέχοντας πολυεπίπεδη ασφαλιστική προστασία με την οποία καλύπτονται τα ακόλουθα :

Βασικός Κορμός

Περιουσιακά Στοιχεία – Κατά παντός Κινδύνου

o Κτίρια, Βελτιώσεις, Κρύσταλλα
o Μηχανήματα, Ηλ. Εξοπλισμός
o Εμπορεύματα
o Λοιπά περιεχόμενα
• Περιουσία σε υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο
• Χρήματα (ταμείο, χρηματοκιβώτιο, μεταφορές χρημάτων)
• Αστικές Ευθύνες προς Τρίτους – Υψηλά όρια κάλυψης
o Λειτουργίας χώρων (Γενική Αστική Ευθύνη)
o Προς υπαλλήλους (Αστική Ευθύνη Εργοδότη)
o Από τα προϊόντα (Αστική Ευθύνη Προϊόντος)
o Προς Εργαζομένους/προμηθευτές  (Αστική Ευθύνη ∆ιεύθυνσης και Στελεχών)
• ∆ιακοπής Εργασιών/Απώλειας Κερδών
• Συμπληρωματικά Έξοδα (μετά από Ζημία)
• Προσωπικού Ατυχήματος (για τον επιχειρηματία)

Προαιρετικές Επεκτάσεις

• Κάλυψη Σεισμού για τα περιουσιακά στοιχεία – προαιρετική επέκταση

• Προσωπικό Ατύχημα (για εργαζομένους) – προαιρετική επέκταση


Πλεονεκτήματα

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• Κάλυψη Περιουσίας – Κατά παντός Κινδύνου, η ευρύτερη δυνατή κάλυψη για τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης

• Ευρύτητα παρεχόμενων καλύψεων – οι καλύψεις που περιέχονται στο πρόγραμμα εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή προστασία της επιχείρησης σε περιπτώσεις ζημιών

• Λειτουργία του προγράμματος σε περιπτώσεις ζημιών – Ουσιαστική προστασία – Oι καλύψεις/τμήματα ασφάλισης σε περίπτωση ζημίας λειτουργούν συμπληρωματικά και προσθετικά ανεξάρτητα από το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του τμήματος ασφάλισης περιουσίας

• Ένα συμβόλαιο για το σύνολο των βασικών ασφαλιστικών αναγκών της επιχείρησης

•Ευνοϊκή τιμολόγηση – Χαμηλό κόστος ασφάλισης – Οι τιμολογήσεις των σύγχρονων προγραμμάτων είναι παραμετρικές και επιτρέπουν την χρήση εκπτώσεων με αποτέλεσμα το αναλογικό ασφάλιστρο να μειώνεται όσο προστίθενται καλύψεις στο ασφαλιστήριο προς όφελος του ασφαλιζόμενου

• Ευελιξία στις μεταβολές των ασφαλιστικών αναγκών. Μεταβολές των αξιών/ορίων ασφάλισης εξυπηρετούνται εύκολα και γρήγορα στο ίδιο ασφαλιστήριο.

Περιγραφή Προγράμματος Ασφάλισης

Το πρόγραμμα ασφάλισης Επιχειρήσεων Εστίασης & Λιανικής Πώλησης Τροφίμων Ποτών, είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να απαντά στις βασικές ανησυχίες/ερωτήματα κάθε επαγγελματία και να παρέχει ολοκληρωμένες καλύψεις για όλες τις ακόλουθες κατηγορίες:


1 Περιουσιακά Στοιχεία Επιχείρησης

1.1 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου (Με προαιρετική την κάλυψη του Σεισμού) για :

• το Κτίριο και τις Βελτιώσεις Κτιρίου

• τον Μηχανολογικό και τον Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό

• τα Εμπορεύματα

• και το Λοιπό περιεχόμενο

Καλύπτεται η αλλοίωση προϊόντων σε ψυγεία/ψυκτικούς θαλάμους, συνέπεια τυχαίας διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για συνεχόμενο διάστημα πάνω από 12 ώρες

Ο καινούργιος (μη μεταχειρισμένος) ηλεκτρονικός εξοπλισμός της επιχείρησης που έχει αποκτηθεί τα τελευταία 3 χρόνια, εφόσον ασφαλιστεί, σε περίπτωση ζημίας θα καλύπτεται χωρίς παλαιότητα

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της επιχείρησης, εφόσον ασφαλιστεί, θα καλύπτεται από κάθε ζημία από τυχαία εξωτερική αιτία η κάλυψη θα περιλαμβάνει τις πινακίδες και τις φωτεινές επιγραφές που είναι σταθερά προσδεμένες στο κτίριο

Ο εξοπλισμός και τα εμπορεύματα που μόλις αποκτήθηκαν (Νεοαποκτηθείσα Περιουσία) ως το 10% των κεφαλαίων που έχουν ήδη δηλωθεί, θα καλύπτεται
άμεσα εφόσον δηλωθεί στην Εταιρία εντός 30 ημέρων από την αγορά του, με την είσπραξη αναλογικών ασφαλίστρων οι διαδοχικές ζημίες από φυσικά φαινόμενα που διαρκούν ως 72 ώρες θα θεωρούνται μία ζημία.

1.2 Περιουσία σε υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο

Η κάλυψη έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και ζημίες που θα υποστούν ο Εξοπλισμός και το Περιεχόμενο εστίασης (καρέκλες, τραπέζια), καθώς και μεταλλικά ή Ξύλινα στέγαστρα ή πέργκολες που ανήκουν στην προς ασφάλιση επιχείρηση τα οποία βρίσκονται εκτός της κύριας εγκατάστασης σε υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο.
Η περιουσία σε υπαίθριο χώρο καλύπτεται μόνο έναντι των κινδύνων: Φωτιάς, Φωτιάς από δάσος – δασική – αγροτική έκταση, Κεραυνού, Πλημμύρας, Θύελλας, Πτώση ∆ένδρων και Στύλων, Πρόσκρουσης Οχήματος, Πτώσης Αεροσκαφών και τμημάτων αυτών.
Οι Τέντες και οι εγκαταστάσεις τεντών καλύπτονται μόνο έναντι των κινδύνων: Φωτιάς, Φωτιάς από δάσος – δασική – αγροτική έκταση, Κεραυνού, Πτώση
∆ένδρων και Στύλων, Πρόσκρουσης Οχήματος, Πτώσης Αεροσκαφών και τμημάτων αυτών.

1.3 Ασφάλιση Χρημάτων και Χρηματοκιβωτίου

o Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, χρημάτων και επιταγών, μέσα από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή/και μέσα από τις εγκαταστάσεις οποιασδήποτε Τράπεζας.

o ∆ιάρρηξη Χρηματοκιβωτίου.

o Παραβίαση ή παράνομη αφαίρεση κλειδωμένου συρταριού ή ταμειακήςμηχανής.

o Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, Χρημάτων και Επιταγών κατά τη μεταφορά τους στην Τράπεζα από στέλεχος/υπάλληλο της επιχείρησης ή εταιρία μεταφοράς χρημάτων.

o Ασφάλιση για σωματικές βλάβες - τραυματισμό σε στελέχη/υπαλλήλους ωςάμεσο αποτέλεσμα ληστείας ενώ μεταφέρουν χρήματα της επιχείρησης, για
το σύνολο των ιατρικών εξόδων.

o Ζημιές από την αποδοχή πλαστών ή πλαστογραφημένων χαρτονομισμάτων.

1.4 Ασφάλιση Απώλειας Κλειδιών

Απώλεια κλειδιών/αντικατάσταση κλειδαριών

2 Ασφαλίσεις Ευθυνών

2.1 Γενική Αστική Ευθύνη

Από τη λειτουργία & χρήση των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης προς Τρίτους

o Η κάλυψη συμπεριλαμβάνει Αστική Ευθύνη από: Τροφική ∆ηλητηρίαση (τουλάχιστον 3 παθόντες), Φωτιά, Έκρηξη, Βραχυκύκλωμα, ∆ιαρροή Σωληνώσεων, Λειτουργία και Συντήρηση Φωτεινών Επιγραφών και Πινακίδων, Χρήση Ανελκυστήρων.

o Επίσης θα περιλαμβάνεται Αστική Ευθύνη από εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων εξαιρουμένων των ζημιών στα ίδια τα εμπορεύματα και τα
μεταφορικά μέσα.

o Η κάλυψη θα περιλαμβάνει ακόμα και Αστική Ευθύνη από εργασίες συντήρησης και επισκευών.

o Επίσης καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη, η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη και η Αστική Ευθύνη Προϊόντος για έκτακτες μαζικές εκδηλώσεις εστίασης που
ενδεχομένως αναλαμβάνονται (γάμοι, βαφτίσεις, κλπ), καθώς και υπηρεσίες catering σε χώρους Τρίτων για την υποστήριξη των εν λόγω έκτακτων
εκδηλώσεων.

2.2 Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Προς τους εργαζόμενους στην Επιχείρηση

2.3 Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Για τα προϊόντα που τυχόν παρασκευάζει και πωλεί η επιχείρηση σε τελικόκαταναλωτή και μόνο.

2.4 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ∆ιεύθυνσης και Στελεχών (D&O)

∆ίνεται σε επιχειρήσεις των οποίων η νομική μορφή θα είναι Α.Ε. ή Ε.Ε., ή Ο.Ε., ή Ε.Π.Ε. και αφορά σε έξοδα απόκρουσης απαιτήσεων.

3 Συμπληρωματικά Έξοδα

Το πρόγραμμα ασφάλισης Επιχειρήσεων Εστίασης και Λιανικής Πώλησης Τροφίμων ή/και Ποτών προβλέπει κάλυψη για τις ακόλουθες κατηγορίες εξόδων:
Αποκομιδής Συντριμμάτων – Κατεδάφισης Επαγγελματικής Μετεγκατάστασης
Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών Περιορισμού Ζημιάς
∆ημοσίων Αρχών Πυρόσβεσης
Καθαρισμού - Εκκαθάρισης Εδάφους Φύλαξης Εγκαταστάσεων

4 Ασφάλιση ∆ιακοπής Εργασιών

Η βασική έκδοση του προγράμματος ασφάλισης Επιχειρήσεων Εστίασης και Λιανικής Πώλησης Τροφίμων ή/και Ποτών περιλαμβάνει ασφάλιση ∆ιακοπής Εργασιών σε επιδοματική μορφή.
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα η κάλυψη τα επεκταθεί για συγκεκριμένο κεφάλαιο Παγίων Εξόδων ή/και Καθαρών Κερδών σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σας.

5 Κεφάλαιο Προσωπικού Ατυχήματος

Το πρόγραμμα ασφάλισης Επιχειρήσεων Εστίασης και Λιανικής Πώλησης Τροφίμων ή/και Ποτών προβλέπει κεφάλαιο κάλυψης για τους διοικούντες την επιχείρηση για τις περιπτώσεις απώλειας ζωής/μόνιμης ανικανότητας για την αντιμετώπιση των ανοικτών υποχρεώσεων στις δύσκολες αυτές περιπτώσεις.


6 Κεφάλαιο Προσωπικού Ατυχήματος Εργαζομένων

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος για κάθε εργαζόμενο :

• Σε περιπτώσεις Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής/Μερικής Ανικανότητας.

• Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων.


Για να λάβετε προσφορά ασφάλισης πατήστε εδώ

 

Δείτε επίσης